ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013,
IV навчальний корпус, кімн. 212″А”, 212,
тел. 258-21-34

Обов’язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти (посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації – математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтеграція освіти у міжнародне співтовариство.

У виконанні цих завдань наш інститут відіграє значну роль.

Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Інститут готує фахівців за напрямами “Прикладна математика”, “Прикладна фізика”, “Міжнародні відносини” та “Інженерне матеріалознавство” зі спеціальностей:

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням у комп’ютерних мережах.

Прикладна фізика як складова фізичної науки є важливою пов’язувальною ланкою між фундаментальними дослідженнями та застосуванням результатів цих досліджень для розвитку нових технологій, виробництва, інженерних вирішень складних проблем у різних галузях. Підготовка спеціалістів за напрямом “Прикладна фізика” зорієнтована на сучасні актуальні проблеми і задачі мікрофізики, нанофізики, фізичних принципів приладобудування, комп’ютерної фізики.

Випускники спеціальності “Міжнародна інформація” володіють ґрунтовною підготовкою у головних галузях міжнародних відносин, інформаційно-аналітичної діяльності, володіють сучасними комп’ютерними технологіями та іноземними мовами (англійська, німецька, японська, корейська та ін.).

Студенти інституту отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навики практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних інститутах, обчислювальних центрах підприємств.

Інститут надає можливість отримати за бажанням студента додаткову кваліфікацію “Викладач математики та інформатики” (одержати другу вищу освіту – педагогічну).

Кращі студенти інституту проходять стажування, навчальні практики у престижних вищих навчальних закладах країн Європи. Інститут забезпечений на рівні європейських вимог засобами комп’ютерної техніки, забезпечує роботу у всесвітній мережі Інтернет.

В ІМФН ведеться науково-дослідна робота на основі грантів України та Європи. Діє аспірантура та докторантура. Кращі студенти інституту залучаються до науково-дослідної роботи. За результатами роботи їх рекомендують до аспірантури. Ними керують провідні викладачі кафедр інституту. Багато з випускників інституту стали кандидатами і докторами наук.

Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики, прикладного матеріалознавства і знайти себе на ринках праці України та світу.

Спеціальність “Прикладна математика” (освітньо-професійна програма (ОПП) «Прикладна математика та інформатика»)

Підготовка бакалаврів проводиться за ОПП “Прикладна математика та інформатика” спеціальністю “Прикладна математика”, магістрів – за спеціальністю “Прикладна математика” з спеціалізаціями “Математичне і комп’ютерне моделювання”, “Прикладна математика” та спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією “Інформаційно-комунікаційні технгології”.

Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика та інформатика” та упішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію “Бакалавр прикладної математики”.

Освітньо-професійна програма “Прикладна математика та інформатика” містить три навчальних блоки:

блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;

блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, математичні моделі фізичних процесів, теорія функцій комплексної змінної, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;

блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та верифікація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка;

частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, теорія керування, математичне моделювання та системний аналіз, чисельні методи математичної фізики, дослідження операцій.

Підготовка бакалаврів проводиться з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Іінтернет.

Практична підготовка ведеться в академічних установах НАН України, на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках та фінансових установах.

Державна атестація – дипломна робота. Кваліфікація: бакалавр прикладної математики.

Бакалаври з вмінням проводити наукові дослідження можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю “Прикладна математика” та спеціалізаціями “Математичне і комп’ютерне моделювання”, “Прикладна математика” та спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією “Інформаційно-комунікаційні технгології”..

Термін навчання 1,5 – 2 роки.

Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні моделі наукоємних технологій, математичні моделі механіки деформівного твердого тіла та чисельні методи їх дослідження, спеціальні розділи диференціальних рівнянь, методи моделювання нелінійних процесів, математичні методи оптимального планування, економіко-математичні моделі, математичне моделювання екологічних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, фахова іноземна мова.

Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції з спеціалізацій  обирає студент.

Державна атестація – магістерська кваліфікаційна робота.

Кваліфікація магістр прикладної математики.

Кращі випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі, у інших вищих навчальних закладах та академічних установах НАН України, які готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації.

На відміну від інших комп’ютерних спеціальностей, диплом прикладного математика Національного університету “Львівська політехніка” є визнаним у світі і під час працевлаштування за межами України не потребує додаткового підтвердження (нострифікації).

Кафедра прикладної математики має понад 40-річний досвід у підготовці спеціалістів з прикладної математики. Випускники кафедри активно займаються науковою роботою. Серед них є багато докторів та кандидатів наук, які працюють у провідних університетах та інститутах НАН України.

Більшість випускників працює провідними програмістами, менеджерами інформаційних систем, а також є керівниками фірм з розробки та реалізації програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Випускники кафедри після закінчення навчання є одними з найбільш високооплачуваних фахівців.

Напрям підготовки “Прикладна фізика”

Підготовку бакалаврів за напрямом 6.040204 “Прикладна фізика” також здійснює кафедра інженерного матеріалознавства і прикладної фізики.

Сучасна прикладна фізика є фундаментом новітніх технологій, які впроваджуються в мікроелектроніці, обчислювальній техніці, засобах телекомунікацій, космічній техніці, атомній енергетиці. Особливо активно розвивається сьогодні така перспективна галузь, як нанофізика, наукові відкриття в якій прокладають шлях до створення нанотехнологій – найближчого майбутнього всіх галузей електроніки і матеріалознавства. Завдяки інтенсивному розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зародилась і бурхливо розвивається нова галузь фізичної науки – “Комп’ютерна фізика”.

В інституті прикладної математики та фундаментальних наук підготовка фахівців напряму“Прикладна фізика” здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр;
  • спеціаліст;
  • магістр.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” триває 4 роки.

Завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, Ви отримаєте ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички з розв’язування складних задач та програмування багатьма високо-рівневими мовами програмування (Pascal, Delphi, C++, Fortran, Matlab та ін.). Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дасть Вам змогу глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись з її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах професійної діяльності. А це в свою чергу дозволить Вам в майбутньому з легкістю знайти роботу за фахом, стажуватися або працювати за кордоном.

Отримавши диплом, бакалаври прикладної фізики, як правило, продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст” або “магістр”. Ви матимете також право і можливість за бажанням перевестися для подальшого навчання до іншого вищого навчального закладу України, де проводиться підготовка за напрямом “Прикладна фізика” або суміжними напрямами.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст” триває 1 рік, а на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” – 1,5 роки.

Студенти матимуть можливість отримати ґрунтовну професійну підготовку в галузях:

  • комп’ютерна фізика;
  • фізики наноструктур;
  • молекулярної енергетики.

Успішно захистивши дипломну роботу магістра, Ви станете кваліфікованим фахівцем, матимете глибокі теоретичні знання з фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосувати сучасні інформаційні технології додасть Вам впевненості у своєму майбутньому. Серед випускників прикладної фізики останніх років рівень безробіття складає 0%.

Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання в аспірантурі, яка готує наукові та викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів. За останні три роки близько 30% випускників вже скористалися цією можливістю, і перші з них, сьогодні, вже захистили свої дисертації.

Отримавши диплом магістра з прикладної фізики, Ви не матимете жодних проблем з його визнанням у будь-якій країні світу, оскільки наші навчальні плани і програми повністю узгоджені із світовими стандартами та вимогами.

Високий рівень теоретичної підготовки підтверджується тим, що з року в рік наші студенти займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та турнірах з фізики.

Важливою є підтримка держави: окремою постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 встановлено 18% надбавку до стипендії студентам спеціальності «Прикладна фізика».

 

Напрям підготовки “Міжнародні відносини”

Нинішні випускники середньої школи, гімназії, коледжу чи ліцею, прагнучи отримати вищу освіту, опиняються у стрімкому, часто суперечливому, потоці інформації про майбутній фах і сфери його функціонування. У профорієнтаційних центрах, на підготовчих відділеннях і курсах вищих навчальних закладів майбутні абітурієнти, їх батьки часто просять популярно пояснити, якого фахівця готує ця спеціальність і які можливості його працевлаштування.

Майбутній випускник спеціальності “Міжнародна інформація” у своїй діяльності – це аналітик-міжнародник, консультант- референт міністерства, корпорації, консалтингової фірми, спеціаліст із зв’язків з громадськістю (PR), провідний спеціаліст інформаційної агенції, телерадіокомпанії, референт депутатів різних рівнів, іміджмейкер, керівник виборчої кампанії, співробітник міжнародних організацій, спецслужб тощо. Але це передусім – професіонал у галузях сучасних інформаційних та комп’ютерних систем, політолог, соціолог, економіст, історик і правник, знавець іноземних мов і журналіст – і все в одній особі.

Підготовка майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та “Спеціаліст” передбачає чотири головні напрями:

  • підготовка в сфері міжнародних відносин;
  • інформаційно-аналітична підготовка;
  • підготовка в галузі інформаційних технологій;
  • підготовка з іноземних мов.

Гармонійний синтез усіх цих напрямів і забезпечить високу кваліфікацію майбутнього міжнародника-аналітика.

Дисципліни інформаційно-аналітичного напряму повинні сформувати вміння і навички використання сучасних методів аналізу та прогнозування подій у сфері міжнародних відносин, здатності приймати оптимальні рішення, розробляти рекомендації стосовно зовнішньої політики держави, регіону.

Очевидно, основним інструментом інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційні технології. Тому інформаційно-комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації надаватиметься особлива увага. Засвоєння новітніх інформаційних технологій передбачає освоєння нових програм, вміння самостійно обирати необхідні комп’ютерні програми для організації автоматизованого робочого місця аналітика-міжнародника, розробляти електронні презентації, веб-сторінки тощо.

Важливість іноземної мовної підготовки зумовлена тим, що сьогодні не тільки документи, а й значна частина програмного та інформаційного забезпечення представлені англійською мовою. Загальна кількість годин з іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” відповідає підготовці перекладача-референта іноземної мови. Тож після чотирьох років навчання бакалавр напряму “Міжнародні відносини” отримує кваліфікацію “Фахівець з міжнародних відносин”, а після п’яти чи шести років спеціаліст і магістр “Міжнародної інформації” мають дві кваліфікації: “Інформаційний аналітик-міжнародник” та “Перекладач” з узагальненим об’єктом діяльності – процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах.

Чекаємо на вас, майбутні міжнародники-аналітики і фахівці PR-у.