Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Міжнародна інформація»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Освітньо-професійна програма навчання передбачає отримання студентами знань у наступних сферах: міжнародні відносини (теорія та історія); міжнародні відносини та світова політика (країн світу, України, міжнародні організації ); міжнародне право (конституційне, публічне, приватне); міжнародна інформація та міжнародні комунікації; інформатика та міжнародні інформаційні системи і технології; основи системного аналізу та теорії прийняття рішень в міжнародних відносинах; основи моделювання міжнародних інформаційних відносин; іноземна мова (теорія та практика перекладу).
Загальний обсяг навчальної програми —240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки —26 кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки —32 кр., модулі циклу професійної та практичної підготовки —182 кр.

Ключові результати навчання:
 1. Знання з предметної області
 2. Базові знання з країнознавства, політичних та економічних відносин між державами та їх правове регулювання. Міжнародні комунікації, Міжнародна інформація та її методи. Програмно-технічні засоби інформатики та інформаційні системи. Іноземні мови.

 3. Когнітивні уміння з предметної області
  • Здатність застосовувати професійно-профільовані знання та практичні навички з фундаментальних дисциплін у правових, політичних, економічних та інформаційних відносинах між державами.
  • Вміння використовувати в своїй діяльності норми конституційного права України та інших держав
  • Вміння використовувати в своїй діяльності норми міжнародного публічного та приватного права
  • Здатність аналізувати економічні причини виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах України з іншими країнами світу
  • Вміння використовувати методи і засоби інформаційно-аналітичної діяльності
  • Здатність використовувати методи міжнародної інформації
  • Вміння використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій
 4. Практичні навички
  • Уміння використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики країн світу
  • Навички виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служб
  • Навички використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах правила дипломатичного протоколу та етикету
  • Уміння проводити ефективний менеджмент та маркетинг
  • Уміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології та програмно- технічне забезпечення для аналізу міжнародних відносин
 5. Загальні уміння
  • Здатність враховувати основні засади гуманізму, екологічні принципи та етичні норми, застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Розвивати абстрактне мислення та оволодіння методами аналізу та прогнозування.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та декількома із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності, зокрема наукової, та ефективного використання часу.
Професійні профілі випускників з прикладами:

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «міжнародні відносини» є: система дій і правил у правових, політичних, економічних та інформаційних відносинах.

Бакалавр за спеціальністю «Міжнародна інформація» напряму «Міжнародні відносини»

може залучатись до таких видів економічної діяльності (за класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2005):

 • 73.20.0 — систематичне вивчення та творча діяльність у галузях гуманітарних та суспільних наук (лінгвістики, мовознавства, літературознавства, бібліотечної справи, науково-технічної інформації, мистецтва, економіки, статистики, організації та управління, товарознавства, філософії, соціології, політології, психології, права тощо).
 • 74.13.0 — вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів.
 • 75.21.0 — керівництво, функціонування та підтримка інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер.
 • 91.11.0 — розповсюдження інформації, представництво у відношеннях з державними структурами та зв’язок з громадськістю.
 • 91.32.0 — розповсюдження інформації, зв’язок з громадськістю з метою впливати на прийняття рішень органами державної влади.
 • 99.00.0 — діяльність міжнародних організацій, наприклад Організації Об’єднаних Націй, її спеціалізованих установ, регіональних представництв тощо, Європейського Співтовариства, Європейської Асоціації вільної торгівлі, Організація економічної співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн-експортерів нафти, Міжнародного Валютного Фонду, Світового Банку тощо.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Міжнародні відносини» є технології пошуку, отримання, обробки, аналізу міжнародної інформації та створення моделей і прогнозів розвитку подій.
Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу (за класифікатором професій ДК 003:2005):

 • 3439 — помічник інформаційного аналітика;
 • 3439 — помічник аналітика комп’ютерних систем;
 • 3439 — помічник рекламіста;
 • 3439 — помічник експерта із суспільно-політичних питань;
 • 3439 — помічник
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр за напрямом «Міжнародні відносини» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень спеціаліст, магістр) за спеціальністю «міжнародна інформація».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит (бакалаврська кваліфікаційна робота).
Форма навчання:
Денна
Директор програми:
Доктор історичних наук, професор Павлюк Степан Петрович