Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Прикладна математика»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для аналізу природничих, соціально-економічних та екологічних процесів та систем, побудови відповідних математичних моделей та їх дослідження з використанням математичного апарату та різноманітних програмних засобів. Фахівці з прикладної математики володіють необхідними знаннями для проектування програмних засобів, локальних мереж та їх програмного наповнення, інформаційних ресурсів Інтернету, інформаційних систем, баз даних та систем керування. В процесі навчання студенти освоюють математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем, сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем. Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.
Загальний обсяг навчальної програми — 237 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 30,5 кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки — 128 кр., модулі циклу професійної та практичної підготовки — 78,5 кр.

Ключові результати навчання:
 1. Знання з предметної області
  • Навики аналізу середовища функціонування об’єкта дослідження
  • Принципи формального опису реальних систем
  • Математичні методи аналізу та опису процесів та систем
  • Аналітичне дослідження математичних моделей об’єктів і процесів на предмет існування та єдиності їх розв’язку
  • Побудова математичних моделей в вигляді систем інтегро-диференційних рівнянь
  • Комп’ютерне моделювання системи за допомогою методів моделювання або математичного апарату, з використанням процедур формалізованого уявлення про систему
  • Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей
  • Встановлення ефективності програмного забезпечення комп’ютерів, використовуючи процедури аналізу стійкості до помилок, точності, швидкодії, витрат системних ресурсів.
  • Володіти методами наближення функцій, методами лінійної алгебри
  • Вміння вибирати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування
  • Знання теорії комп’ютерних мереж, володіння сучасними технологіями створення та адміністрування мереж
  • Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для формалізації задачі, розроблення математичної моделі процесу
  • Вміння вибрати чи розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на персональних комп’ютерах або в комп’ютерній мережі, відлагодити програмний комплекс на модельних задачах і, у випадку успішного функціонування програмного забезпечення, розв’язати поставлену реальну задачу
  • Володіти методами об’єктно-орієнтованого та візуального програмування, вміти розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання
  • Використовуючи сучасні технології програмування, вміти розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем
  • Знати і вміти використовувати методи комп’ютерної графіки: математичні методи побудови графічних образів, графічні формати, мови графічного опису
  • Володіння сучасними технологіями мультимедіа
  • Уміти розробляти належним чином методи візуалізації результатів розрахунків
  • Володіння Інтернет-технологіями і методами адміністрування Internеt -серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Internеt, інтерактивних WEB-сторінок
  • Проектування інформаційних систем, баз даних та систем їх керування
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу
 3. Практичні навички з предметної області
  • Математичне моделювання складних науково-технічних задач
  • Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ
  • Технології створення програмних комплексів
  • Організація програмних випробувань, оцінка адекватності отриманих результатів
  • Організація робіт по створенню програмного забезпечення
  • Впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій
  • Навички тестування програмних засобів
 4. Загальні уміння та навички
  • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства
  • Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Здатність застосовувати набуті знання на практиці
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами:

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Прикладна математика» є: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів.
Бакалавр за спеціальністю 6.040301 «Прикладна математика» напряму «Прикладна математика» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2005):

72.10.0 Консультування з питань інформатизації

— консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень

72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

 • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем
 • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
 • розроблення web-сторінок
 • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації

72.30.0 Оброблення даних

 • оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
 • повне оброблення, підготовка та введення даних
 • надання місця у web-мережі

72.40.0 Діяльність, пов’язана з банками даних

 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення
 • створення баз даних у оперативному режимі «он-лайн»
 • створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
 • діяльність, пов’язана з порталами пошуку у web-мережі

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу (за класифікатором професій ДК 003:2005):

 • 2121.2 — математики, математики-аналітики з дослідження операцій;
 • 2131.2 — адміністратор бази даних;
 • 2131.2 — інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • 2132.2 — інженер-програміст;
 • 2132.2 — програміст прикладний;
 • 2132.2 — програміст системний;
 • 2132.2 — програміст (база даних);
 • 2139.2 — інженер із застосування комп’ютерів

і може займати первинні посади

 • технік-програміст;
 • інженер-програміст;
 • інженер-системотехнік.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр за напрямом «Прикладна математика» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень магістр) за спеціальністю «Прикладна математика»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 237 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота
Форма навчання:
Денна
Директор програми:
Професор, доктор фіз.-мат. наук Костробій Петро Петрович