Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Інформатика»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для аналізу природничих, соціально-економічних та екологічних процесів та систем, побудови відповідних математичних і математично-економічних моделей та їх дослідження з використанням математичного апарату та різноманітних програмних засобів. Фахівці з інформатики володіють необхідними знаннями з актуарної та фінансової математики, математичного моделювання ризиків при прийнятті рішень у банківській та страховій справах, проектування програмних засобів, локальних мереж та їх програмного наповнення, інформаційних ресурсів Інтернету, інформаційних систем, баз даних та систем керування. В процесі навчання студенти освоюють

 • математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем;
 • процеси, підходи і технології для ідентифікації ризиків, визначення ступеня їх важливості;
 • способи побудови економічних моделей і прогнозування їх поведінки в умовах ризику та вибору оптимальних стратегій діяльності і реалізації властивих дій для кожного з ризиків;
 • сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем.

Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.
Загальний обсяг навчальної програми — 237 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 30,5 кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки — 122 кр., модулі циклу професійної та практичної підготовки — 84,5 кр.

Ключові результати навчання:
 1. Знання з предметної області
  • Навики аналізу середовища функціонування об’єкта дослідження
  • Принципи формального опису, побудови і аналізу моделей реальних систем
  • Аналітичне дослідження математичних моделей об’єктів і процесів
  • Побудова і дослідження економічних та фінансових моделей, побудова відповідних математичних моделей, здійснення аналітичної оцінки результатів діяльності фінансових установ
  • Фінансовий та актуарний аналіз реальних задач страхування (вибір фінансово-актуарної моделі, оптимального методу і засобів розв’язання, оцінка отриманих результатів, здійснення прогнозування)
  • Комп’ютерне моделювання системи за допомогою методів моделювання або математичного апарату, з використанням процедур формалізованого уявлення про систему
  • Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей
  • Оцінка ефективності програмного забезпечення комп’ютерів з використанням процедур аналізу стійкості до помилок, точності, швидкодії, витрат системних ресурсів
  • Володіти методами наближення функцій, методами лінійної алгебри
  • Вміння вибирати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування
  • Знання теорії комп’ютерних мереж, володіння сучасними технологіями створення та адміністрування мереж
  • Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність до розпізнавання суті природничих, соціально-економічних та екологічних явищ, процесів та систем
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для формалізації задачі, розроблення математичної моделі процесу
  • Вміння вибрати чи розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на персональних комп’ютерах або в комп’ютерній мережі, відлагодити програмний комплекс на модельних задачах і, у випадку успішного функціонування програмного забезпечення, розв’язати поставлену реальну задачу
  • Володіти методами об’єктно-орієнтованого та візуального програмування, вміти розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання
  • Використовуючи сучасні технології програмування, вміти розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем
  • Знати і вміти використовувати методи комп’ютерної графіки і графічного відображення даних та інформації: математичні методи побудови графічних образів, графічні формати, засоби графічного опису
  • Знання принципів та методології створення дизайну програмних інтерфейсів
  • Уміти розробляти належним чином методи візуалізації результатів розрахунків
  • Володіння сучасними технологіями мультимедіа
  • Володіння Інтернет-технологіями і методами адміністрування Internеt -серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Internеt, інтерактивних WEB-сторінок
  • Проектування інформаційних систем, баз даних та систем їх керування
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу
 3. Практичні навички з предметної області
  • Математичне моделювання складних науково-технічних задач
  • Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ
  • Технології створення програмних комплексів
  • Організація програмних випробувань, оцінка адекватності отриманих результатів
  • Організація робіт по створенню програмного забезпечення
  • Впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій
  • Розробка та імплементація ефективних форм і механізмів взаємодії користувачів з продуктами інформаційних технологій
  • Удосконалення методів розробки, оцінки та впровадження інтерактивних комп’ютерних систем, які спрощують і полегшують взаємодію користувачів з програмним забезпеченням
  • Навички тестування програмних засобів
 4. Загальні уміння та навички
  • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства
  • Використовуючи знання основ психології, основ економічної теорії, володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички взаємодії, співпраці та співтворчості з іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Здатність застосовувати набуті знання на практиці
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Інформатика» є: математичне моделювання соціально-економічних процесів, розробка алгоритмів для систем дослідження і аналізу соціальних процесів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів для інформаційно-аналітичних центрів, адміністративних і управлінських систем прийняття рішень, інформатизації суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-просвітницьких сфер діяльності (науки, екології, медицини, освіти), організаційної діяльності виробництв та їх інфраструктур. Випускники за спеціальністю «Інформатика» є фахівцями: з використання математичних та програмних засобів в економіці; з використання засобів обчислювальної техніки в банківській та страховій справі; з розробки економіко-математичних моделей мікро — і макроекономіки; з оцінки ризику в усіх сферах економічної діяльності (страхова, фінансова справи тощо). Вони можуть працювати науковими співробітниками, інженерами-програмістами, адміністраторами комп’ютерних мереж, аналітиками інформаційних баз, спеціалістами зі збирання, обробки, збереження та захисту інформації, математиками-актуаріями, математиками-фінансистами. Додатково для бажаючих здійснюється підготовка викладачів математики та інформатики.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.