Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) утворено в листопаді 2001 р. на базі факультету прикладної математики для об’єднання у межах одного структурного підрозділу кафедр, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів усіх базових напрямів.
Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують три випускові кафедри: прикладної математики, міжнародної інформації та інженерного матеріалознавста та прикладної фізики.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 173 викладачі, серед яких 27 професорів, докторів наук та 143 кандидати наук, доценти. Очолює ІМФН доктор фізико-математичних наук, професор Петро Іванович Каленюк.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це 9 комп’ютерних класів і 41 лабораторія, обладнані найсучаснішою технікою та програмним забезпеченням. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет.

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вишівських, міжнародних конференціях і конкурсах дають студентам неоціненний досвід і широкий спектр знань у галузі комп’ютерних систем і мереж та найсучасніших комп’ютерних інформаційних технологій.

Студенти ІМФН регулярно беруть участь у фестивалі “Весна Політехніки”, перемагають у спортивних змаганнях на рівні міста, області, країни. Активно розвинене студентське самоврядування, функціонує Студентська рада, яка є дорадчим органом у вирішенні багатьох питань.

Випускники ІМФН можуть працювати в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, виробничих підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, страхових компаніях, банках, біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації.

Ґрунтовна та глибока підготовка дає змогу студентам інституту ставати переможцями щорічних всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Студенти ІМФН здобувають базову ви щу освіту за такими напрямами підготовки:

 • 6.030201 – “Міжнародні відносини”;
 • 6.040204 – “Прикладна фізика”;
 • 6.040301 – “Прикладна математика”;
 • 6.040302 – “Інформатика”;
 • 6.050403 – “Інженерне матеріалознавство”.

В Інституті прикладної математики та фундаментальних наук є такі підрозділи:

1. Кафедра вищої математики організована в 1851 році і є однією з найстаріших кафедр Львівської політехніки. З 2007 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор П.І. Каленюк.
Науково-педагогічну роботу здійснює досвідчений викладацький колектив, у складі якого 6 докторів наук, професорів та 38 кандидатів наук, доцентів.

2. Кафедра обчислювальної математики та програмування створена в 1977 ро ці. На ній працюють 44 викладачі, серед яких 3 доктори наук, професори, 29 кандидатів наук, доцентів.
Завідувач кафедри – д-р техн. наук, професор А.Ф. Обшта.

3. Кафедра фізики створена в 1944 році на базі трьох кафедр загальної фізики та однієї кафедри теоретичної фізики. З 1996 ро ку кафедру очолює кандидат фіз.-мат. наук, професор І.Є. Лопатинський.
На кафедрі працюють 32 штатні працівники, серед яких 5 докторів наук, професорів та 27 кандидатів наук, доцентів.

4. Кафедра нарисної геометрії та графіки організована на базі кафедри технічної механіки, де з 1847 року почали вивчати нарисну геометрію, а в жовтні 1870 року утворена самостійна кафедра нарисної геометрії. Навчальну та наукову роботу веде викладацький колектив із 15 осіб, серед яких 2 доктори наук, професори та 6 кандидатів наук, доцентів. Очолює кафедру канд. техн. наук, доцент Б.В. Панкевич.

5. Кафедра прикладної математики створена в 1971 році як випускова в складі колишнього факультету автоматики.З 2001 року завідувачем кафедри є заслужений працівник освіти України, доктор фізико – математичних наук, професор Костробій Петро Петрович.

На кафедрі, в співпраці з Інститутами НАН України Західного наукового центру, створено філії кафедри у Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача та Інституті фізики конденсованих систем. Сьогодні на кафедрі та її філіях працюють 13 докторів наук – професорів та 19 кандидатів наук – доцентів.

Кафедра прикладної математики проводить підготовку:

Бакалаврів за спеціальностями:

 • Прикладна математика;
 • Інформатика.

Спеціалістів за спеціальностями:

 • Прикладна математика;
 • Соціальна інформатика.

Магістрів за спеціальностями:

 • Прикладна математика;
 • Математичне та комп’ютерне моделювання;
 • Інформаційно – комунікаційні технології;
 • Соціальна інформатика.

6. Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики створена в 1872 році як кафедра механічної технології. Починаючи із 1962 року вона стала випусковою за спеціальністю “Фізика металів”, а з 1990 р. – за напрямом “Інженерне матеріалознавство”. Починаючи із 2006 р. кафедра також є випусковою для напряму “Прикладна фізика”. Завідує кафедрою кандидат фіз.-мат. наук, доцент Г.В. Понеділок. У штаті кафедри 20 науково- педагогічних працівників, серед яких 4 доктори наук, професори та 10 кандидатів наук, доцентів. Кафедра має філії в Інституті фізики конденсованих систем НАН України та Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка.

7. Кафедра міжнародної інформації створена у 2006 році для забезпечення підготовки фахівців базового напряму “Міжнародні відносини” за спеціальністю “Міжнародна інформація”.Завідує кафедрою кандидат фіз.-мат. наук, доцент Ю.О. Лунь.