Архив Лютий, 2017

Інформаційне повідомлення :: Конференція

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ,

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні друзі, колеги!

11 березня 2017 року виповнюється 75 років з дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Дмитра Івановича Мартинюка (1942-1996) – видатного математика, фахівця з теорії диференціальних і різницевих рівнянь. З цієї нагоди Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка проводять всеукраїнську математичну конференцію «Диференціальні рівняння та їх застосування» (19-21 травня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський), присвячену його пам’яті.

Конференція буде проходити в корпусі фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 1. Реєстрація учасників 19 травня 2017 року з 8.00 год. до 10.00 год.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови:

Копилов С.А., Самойленко А.М., Перестюк М.О.

Заступники голів:

Конет І.М., Теплінський Ю.В.

Члени оргкомітету:

Бігун Я.Й., Бойчук О.А., Вірченко Н.О.,  Герасименко В.І., Гнатюк В.О., Городецький В.В.,
Городній М.Ф., Євтухов В.М., Іванчов М.І., Івасишен С.Д., Каленюк П.І., Капустян О.В., Король І.І., Луковський І.О., Макаров В.Л., Маринець В.В., Парасюк І.О., Пелюх Г.П., Петришин Р.І., Пташник Б.Й., Пукальський І.Д., Самойленко В.Г., Слюсарчук В.Ю., Станжицький О.М., Теплінський О.Ю., Ткаченко В.І., Федорчук В.А., Черевко І.М.,
Щирба В.С., Юрчик А.І.

 

Вчені секретарі:

Кравець В.І., Паньков В.Г.

Технічний секретар:

Захарець Є.А.

Напрями роботи конференції:

 

 • звичайні диференціальні рівняння;
 • диференціально-функціональні та різницеві рівняння;
 • диференціальні рівняння з частинними похідними.

 

Програма включає 30- і 15-хвилинні доповіді та стендові повідомлення.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Попередня сума оргвнеску – 300,00 грн.

Оргвнесок сплачується при реєстрації.

Програмою конференції запланована поїздка на могилу Д.І. Мартинюка (с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області), екскурсія вулицями «Старого міста» м. Кам’янця-Подільського.

До відкриття конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Електронний варіант тез просимо надіслати електронною поштою на адресу kaf_matan@mail.ru не пізніше 15 квітня 2017 року.

 


Структура тез:

1) УДК;

2) ініціали і прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота;

3) назва тез;

4) основний текст;

5) список використаних джерел (якщо є посилання).

Вимоги до оформлення тез:

 

Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм.

Шрифт Times New Roman 10 пт; міжрядковий інтервал — 1,0; абзацний відступ — 1 см; вирівнювання — по ширині. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Розмір основного шрифту редактора формул — 10 пт. Розміри символів у формулах: звичайний — 10 пт, великий — 16 пт, дрібний — 11 пт, великий індекс — 9 пт, дрібний індекс — 7 пт. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, 7—9; 12]. У списку використаних джерел слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс, наприклад, … — 1986. — Т. 7,  № 6. — С. 79—83.

Сканування рисунків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Рисунки зберігаються у форматі jpg або tif. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Товщина ліній (із врахуванням масштабування) не повинна бути меншою 0,7 пт. Рисунки розташовуються по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування у тексті. Всі надписи на рисунках повинні бути чіткими і за розміром не менші 8 пт. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і текст підпису.

Документ зберігається у форматі rtf або doc.  Ім’я подається як прізвище автора (авторів), наприклад, «Petrenko(-Chubenko)».

Обсяг тез — до 2 сторінок формату А5.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК 519.946

П.П. Петренко, д-р. фіз.-мат. наук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

 ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НЕОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ

Текст тез …

Список використаних джерел: (якщо є посилання в тексті тез)

 (Вимоги до оформлення бібліографії подані в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.)

Просимо до 05 травня 2017 року повідомити про дату Вашого приїзду на конференцію. Білетами на зворотний проїзд оргкомітет не забезпечує. Просимо, по можливості, замовити собі самостійно місця для проживання в готелях м. Кам’янець-Подільський.

Оргкомітет

III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

• Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.

• Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

• Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

• Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.

• Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Оплата за участь в конференції: 100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику).

Додаткова оплата: за пересилку збірника  – 20 грн., за додатковий примірник – 120 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2017 та прізвище учасника». Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

Крайній термін подачі: наукових статей до фахового вісника - до 1 лютого 2017 р., наукових статей до англомовного журналу - до 1 січня 2017 р., тез доповідей – до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

• заявку (реєстрація проводиться на сайті конференції);

• тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);

• дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);

• витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;

• лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management».

Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA 

та у інформлистах (DOC - PDF)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання:

асист. Дзьоба Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез доповіді:

асист. Тесак Олександра Володимирівна (+38067-60-99-918)

Публікація статей:

ст. викл. Гик Василь Володимирович (+38097-61-29-763)

Зустріч та поселення учасників:

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович (+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський Володимир Ярославович (+38-067-27-88-829)

International Conference Smart Engineering of New Materials SENM 2017

SEMTHERM 2017 – Joint Event

International Conference Smart Engineering of New Materials SENM 2017

International Conference on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm 2017

————————————————————————————————————————

Dear Madam or Sir,

Please forgive us for bothering you again if you have already received this message or already registered to the SEMTHERM 2017 duoconference. In this case please ignore it.

IMPORTANT! Due to many requests and some problems with the abstract submission procedure we are pleased to inform that the deadline has been extended to February 28, 2017.

On behalf of the SEMTHERM 2017 Organizing Committee, it is our great pleasure to invite you to submit abstracts for oral and poster presentations to 2nd DUOCONFERENCE - Smart Engineering of New Materials (SENM’2017) and Microtechnology and Thermal Problems in Electronics (MICROTHERM’2017) which will take place in Lodz, andel’s Hotel, Poland on June 27-29, 2017.

Following the success of the first SEMTHERM duoconference in 2015, we are pleased to announce the second of the series, SEMTHERM 2017. First conference gathered above 150 scientists and the proceedings of the conference were published in Diamond and Related Materials, Physica Status Solidi and Microelectronic Engineering journals.

Scope of SENM’2017 includes:

 • carbonaceous materials,
 • wide band gap materials,
 • nanomaterials and their arrangements,
 • functional materials (bio-fillic, bio-folic, optic),
 • two dimensional materials,
 • plasma assisted processes,
 • new structures and new applications.

 

Scope of MicroTherm’2017 includes:

 • optimizing designs of semiconductor devices, integrated and hybrid circuits, and electronic equipment,
 • reliability and thermal management of electronic elements, devices and systems,
 • investigation and measurements of semiconductor devices, materials and electronic systems,
 • extreme temperature electronics (materials, devices and circuits),
 • processes of microelectronics technology and packaging of electronics elements,
 • wide-band gap materials,
 • renewable energy solutions (especially dedicated for photovoltaic and power harvesting),
 • photonic and optoelectronic devices and systems,
 • integrated Microsystems,
 • electronics for biomedical engineering.

We would like to announce that papers presented at SEMTHERM 2017 after standard review process will be published in the following journals:

 • Diamond and Related Materials,
 • Physica Status Solidi A and B,
 • Microelectronic Engineering,
 • Metrology and Measurement Systems,
 • Biomedical Engineering,
 • Journal of Physics.

SEMTHERM 2017 registration is open now. We have two separate registration pages for each conference. Please click here to register to SENM’2017 or click here to register to MicroTherm’2017. We also wish to inform, that it is possible to participate in one or both conferences, since the sessions of both events will be combined in such way to allow you partaking in those particularly interesting for you.

To obtain more information about the conference please visit www.semtherm.eu

We believe that SEMTHERM 2017 will provide a vital venue to share your excellent research results as well as critical networking and collaboration opportunities. We look forward to hosting you in Lodz, Poland.

Best Regards,

Katarzyna Znajdek and Anna Olejnik
On behalf of

Organising and Scientific Committees MicroTherm’2017 and SENM’2017

—————————————————————————————

MicroTherm’2017

Lodz University of Technology

Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices

Wolczanska 211/215

90-924 Lodz, Poland

Tel.: (+48) 42 6312647

Fax: (+48) 42 6368024

email: office@semtherm.eu

—————————————————————————————

SENM’2017

Lodz University of Technology

Institute of Materials Science and Engineering

Stefanowskiego 1/15

90-924 Lodz, Poland

Tel:  (+48) 42 6313069

Fax: (+48) 42 6313038

e-mail: office@semtherm.eu

Журнал Mathematical Modeling and Computing внесено до науково-метричної бази даних “Index Copernicus”

Науковий журнал “Mathematical Modeling and Computing” внесено до науково-метричної бази даних “Index Copernicus” з 01.02.2017 року

MMCJ