Międzynarodowej naukowej konferencji “Ukraina w procesie globalnej wymiany informacji” / International Academic and Research Conference «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»

Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”

Instytut Matematyki i Nauk Fundamentalnych

Wydział Informacji Międzynarodowej

Zaprasza

Do uczestniczenia w

Międzynarodowej naukowej konferencji
“Ukraina w procesie globalnej wymiany informacji”
/

International Academic and Research Conference

«Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»,

która odbędzie się 26-27 maja 2016
w narodowym uniwersytecie ” Lwowska Politechnika ”
w m. Lwów, ul. Stefana Bandery, 12

Konferencja odbędzie się w następujących sekcjach:

1. Tendencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego i globalna praktyka edukacji informacyjnej w Ukrainie.
2. Wydziały informacyjno – komunikacyjnego profilu: historia rozwoju, aktualne priorytety badania i rozwoju;
3. Wydział “Stosunki międzynarodowe, komunikacja publiczna i Studia Regionalne”: zrozumienia specyfiki instytucjonalnych i proceduralnych realizacji;
4. Informacje i analityczne wsparcie polityki krajowej i zagranicznej: nowoczesne rozumienie przedmiotu badań i nauczania;
5. PR i GR-komunikacje: stan i perspektywy szkolenia w Ukrainie i za granicą;
6. Obecne międzynarodowe technologie informacyjne i systemy, wymiary badawcze i edukacyjne.                                                                                                                                      7. analityczna / konkurencyjna / sieć zwiadu w Ukrainie i za granicą;
8. Informacyjno-komunikacyjne wektory zrównoważonego rozwoju  międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej;
9. Globalne i krajowe bezpieczeństwo informacji: Nowe wyzwania i wizje profilu zawodowego.
10. Problemy prawnej regulacji stosunków informacyjnych oraz zapewnienie prawa do informacji człowieka.
11. Badania europejskie w uniwersytetach Ukrainy i perspektywy specjalności “komunikacji Europejskiej”.

Języki konferencji: ukraiński, angielski, polski.
Formy uczestnictwa: osobista i zaoczna

Uczestnictwo:

- Do 15 maja 2016 roku (włącznie) należy wysłać na adres e-mail organizatorów konferencji: upgie2016@gmail.com wypełniony wniosek powinien zawierać tezy pracy, nazwy plików oraz  imię i nazwisko uczestnika;

- W ciągu 3 dni roboczych Komitet Programu Konferencji poinformuje wnioskodawcę o przyjęciu aplikacji i tez pracy lub o jej odrzuceniu.

- Po zatwierdzeniu uczestnictwa, zostaną Państwo poinformowani o warunkach dokonania opłaty rejestracyjnej w terminie do 3 dni na rachunek  bankowy, co jest warunkiem uczestnictwa w konferencji, dla formalności potwierdzenie wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany  adres e-mail: upgie2016@gmail.com

- Opłata rejestracyjna jest na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa i publikacji pracy i wynosi:
dla ukraińskich uczestników – 200 UAH;
dla zagranicznych uczestników – 40 euro (180 zł) ;
Pozostali uczestnicy w tym doktorzy przybyli z poza terytorium Ukrainy nie ponoszą kosztów z tyt. udziału w organizacji konferencji, tj. nie obowiązuje ich opłata rejestracyjneja.

Do rozpatrzenia mogą być przyjęte również tezy studentów IV-VI roku we współpracy z Promotorami.
- Przed rozpoczęciem konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają wersje elektroniczne we formacie PDF,                                                                                                                           Natomiast program konferencji oraz zbiór materiałów w wersji papierowej, zostanie rozesłany do 1 lipca 2016 roku drogą pocztową na adres podany w aplikacji.

Komitet Organizacyjny nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników, natomiast jesteśmy gotowi odpowiednio wcześniej pomóc w znalezieniu bazy noclegowej w naszym mieście.                                           Koszt zakwaterowania i dojazdu są indywidualnymi kosztami wszystkich uczestników.

WYMAGANIA DO TEZ PRACY:
- Tezy do 3 stron A-4 edytor tekstu Word (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,0).
- Pola: lewy – 3 cm, prawy, górny, dolny – 2 cm; akapit – 1 cm
- W prawym górnym rogu – imię i nazwisko autora, stopień naukowy i tytuł naukowy

(jeśli posiada),  następnie tytuł, miejsce pracy lub studiów, miasto oraz kraj reprezentanta
- W lewym górnym rogu – liczba wybranej sekcji
Pod główną częścią pracy powinna znajdować się lista materiałów źródłowych wykorzystywanych w porządku z nich korzystania lub kolejności alfabetycznej.

Odniesienia podano w nawiasach, zgodnie z kolejnością cytowania.

Tezy pracy mają  podsumowanie w języku angielskim (5-7 wierszy),

natomiast słowa kluczowe powinny zawierać 8 do 10 słów.

Materiały powinny być starannie skorygowane i właściwie zredagowane.

Nie uznajemy materiału, które nie będą zgodne z wyżej wymienionymi warunkami.

Za treści materiału odpowiada autor.

Hulaj Wasyl

Numery komórkowe +380 679 49 07 46; + 380 322 58 24 76                                                                                           E-mail: upgie2016@gmail.com

WNIOSEK
Do udziału w konferencji

Польською мовою

Англійською мовою

Українською мовою

Nazwisko

Imię

Miejsce pracy/studiów

Stanowisko

Naukowy stopień

Tytuł naukowy

Nazwa pracy

Numer sekcji

Forma uczestnictwa

Adres pocztowy

E-mail

Numer komórkowy

Konferencja UPGIE-2016.PL

 


Новини