Гулай Василь Васильович

 

Прізвище, ім’я  та по-батькові: Гулай Василь Васильович

Дата народження: 11 серпня 1976 р.

Контакти: whulay (аt)rambler.ru; (0322) 58-24-76; (067) 949-07-46

Посада:  виконуючий обов’язки завідувача кафедри

На кафедрі працює  з  2006     року

Науковий ступінь: доктор політичних наук, кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:  «Історія України»; історик, викладач історії; ЛДУ ім. І. Франка, 1998 р

 

Навчальні дисципліни:

 • Аналіз зовнішньої політики;
 • Конфліктогенний потенціал Європейського континенту
 • Конфліктологія та теорія переговорів;
 • Міжнародні відносини Ч. 1;
 • Міжнародні відносини Ч. 2;
 • Міжнародні організації.

 

Навчально-методичні розробки останніх років:

Навчальний посібник:

 • Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни)[Текст]: навч. посіб. / Н. В. Гриньох, В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Т. І. Плазова; за заг. ред. В. В. Гулая; Київ ун-т культури і мистецтв. – Вид. 2-ге, перероб і доп.  – Львів: «СПОЛОМ», 2012. – 242 с. (гриф МОНмолодьспорту України)

Інші навчально-методичні публікації:

 

 1. Інформаційні війки: Плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»/ Укл.: І.Р. Малик, Ю.О. Лунь, В.В. Гулай – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт зі спеціаль­ності «Міжнародна інформація» / Укл.: Ю.О. Лунь, А.О. Гачкевич, В.В. Гулай, М.І. Густі, А.П. Крап, І.Р. Малик, П.М. Сухорольський, Я.І. Тимків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації студентам спеціальності 7.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни «Глобалізація та міжнародна інтеграція» / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 20 с.
 4. Міжнародні системи та глобальний розвиток: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с.
 5. Методологія досліджень глобальних і регіональних систем: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інфор­мація» для самостійного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.-36 с.
 6. Регіоналізаційний вимір міжнародного процесу: Методичні рекомен­дації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостій­ного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с.
 7. Міжнародні відносини та світова політика. Частина 2 : метод, вказівки для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / уклад. В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Ю. О. Лунь, Г. Ю. Родик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 64 с.
 8. Конфліктологія та теорія переговорів: метод, рекомендації для студен­тів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / уклад. : В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Ю. О. Лунь, Г. Ю. Родик. – Львів: Видавництво Львіської політехніки. 2013.-44 с.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • · листопад 2008 р. – курси підвищення кваліфікації за програмою: «Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSO 9001-2001» (Національний університет «Львівська політехніка», посвідчення № 54);
 • · листопад-грудень 2012 р. – стажування у Центрі українсько-польських відносин (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів)

 

Наукові публікації останніх років:

Монографія:

Гулай В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни: монографія / В. В. Гулай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Гулай В. В.  Ескалація українсько-польської конфліктної взаємодії в Західній Україні у вересні 1939 р. / В. В. Гулай // Військово-науковий вісник. – Вип. 19. – Львів. АСВ, 2013. – С. 51-62.
 2. Гулай В. В. Завершальний етап Другої світової війни та майбутнє Західної України: специфіка функціонування чуток серед українського та польського населення в умовах невизначеної міжнародно-правової ситуації / В. В. Гулай // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 4. – С. 225-236.
 3. Гулай В. В.  Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі німецько-радянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів / В. В. Гулай В. В.  // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.– К.: ВІР УАН, 2012. –- Вип. 57 (№ 2). – С. 99-104.
 4. Гулай В. Інтенція боротьби за владу як характеристика дискурсу міжетнічної комунікаційної взаємодії в Західній Україні (весна-літа 1941 р.) / В. Гулай // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25-26. – С. 198-202.
 5. Гулай В. В. Комунікативні технології ескалації міжетнічної  конфліктно-комунікативної взаємодії (на матеріалах періодичних видань Західної України літа-осені 1941 р.) / В. В. Гулай //  Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2013. – № 3. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 251-259.
 6. Гулай В. В.  Концепти «світова змова» та «справедливий міжнародний лад» у комунікативному дискурсі Західної України на початковому етапі німецько-радянської війни / В. В. Гулай // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 6. – С. 257-269.
 7. Гулай В. Освіта як ресурс етнополітичної мобілізації (на прикладі українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в дистирикті «Галичина» в роки Другої світової війни)  / В. Гулай // Освіта регіону. Український науковий журнал. – 2013 . – № 1. – С. 77-81.
 8. Гулай В. В. Політико-правові механізми впливу Польської держави на етнічний характер освітньої сфери Західної України (1918-1939 рр.) / В. В. Гулай // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – № 1.  – С. 248-251.
 9. Гулай В. В. Преса як інструмент артикуляції претензій на тотальний контроль над західноукраїнською етнополітичною спільнотою (червень-серпень 1941 р.) // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету.  – Вип. 15. – Рівне, 2013. – С. 10-13
 10. Гулай В. В. Структуризація правого спектра українського етнополітичного руху в Західній Україні в умовах посиленя внутрішньої конфронтації (30-ті роки ХХ ст.) / В. В. Гулай //  Проблеми політичної історії України: зб. наук пр. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 188-193.

 

Наукові конференції останніх років

міжнародні наукові конференції

 1. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам’яті», присвячена 68-річниці визволення України від гітлерівських загарбників (Кривий Ріг, 28 жовтня 2012 р.);
 2. Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2013» (Харків, 22 лютого 2013 р.);
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму» (Львів, 21-22 березня 2013 р.).
 4. Міжнародна наукова конференція «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (Київ, 19 квітня 2013 р.);
 5. Четверті наукові читання, присвячені пам’яті професора А. М. Черненка «Проблеми політичної історії України та Росії» (Дніпропетровськ, 26 квітня 2013 р.);
 6. ІІ Всеукраїнська  наукова  конференція  «Україна в системі глобального інформаційного обміну:  теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців» (Львів, 25-26 жовтня  2013 р.);
 7. І Всеукраїнська конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 4 квітня 2014 р.);
 8. ІІІ Всеукраїнські політологічні читання пам’яті професора Богдана Яроша  (Луцьк,  15 квітня 2014 р.)


Новини