Черновол Надія Миколаївна

 

Черновол Надія Миколаївна;

Дата народження – 20.10.1959 р.

Посада – доцент каф. МІ, заст. декана базової вищої освіти ІМФН;

На кафедрі працює з 2011 року;

Науковий ступінь – к.пед.н.;

Освіта: вища, Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова, інженер-технолог, спеціальність – технологія виробництва;

 

Навчальні дисципліни :

лекції (2013-14 рр):

  • Методика викладання у вищій школі;
  • Дипломатична та консульська служба.

практичні заняття (2013-14 рр):

  • Теорія та практика комунікації;
  • Основи наукових досліджень;
  • Конфліктогенний потенціал європейського континенту;
  • Зовнішньополітичні комунікаційні технології в Європі;
  • Інформаційне суспільство.

 

Навчально-методичні розробки:

1. Дослідження конфліктності на основі визначення характерологічних тенденцій особистості (вступ в конфліктологію). Методичні матеріали до практичної роботи з дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини», спеціальності «Міжнародна інформація», а також для студентів, які вивчають дисципліну «Конфліктологія» / Укладач Черновол Н. М., – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 23 с.

2. Методичні матеріали до практичної роботи Дослідження вміння проводити переговори (психологія переговорного процесу з вирішення конфликтів) з дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» спеціальності «Міжнародна інформація», а також для студентів, які вивчають дисципліну «Конфліктологія» / Укл. Черновол Н. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 21 с.

3. Дослідження конфліктності на основі визначення самооцінки характеру Методичні матеріали до практичної роботи з дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини», спеціальності «Міжнародна інформація», а також для студентів, які вивчають дисципліну «Конфліктологія» / Укладач Черновол Н. М., – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 26с.

4. Методичні вказівки для керівників практики студентів інженерних спеціальностей від підприємства / Укладач Черновол Н. М., – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 15с.

5. Методичні рекомендації для керівників практики студентів від баз практики / Укл. Черновол Н. М., Сухорольський П. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 16 с.

6. Методичні рекомендації для керівників від підприємства практики студентів спеціальності 8.05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»/ Укл.: С.А. Воронов, Н.М. Черновол, В.А. Дончак, В.П. Васильєв. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 32 с.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

Психолого-педагогічне відділення Дослідницького центру Міністерства освіти і науки України при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «викладач екології», 2006-2007 рр.

 

Наукові публікації:

1. Черновол, Н. М. Валеологічні аспекти професійної підготовки студентів. Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів : Поліграфічний центр Вид-ва Нац. універ. «Львівська політехніка», 2012. – № 2. – С. 94–99.

2. Черновол, Н. М. Становлення екологічної компетентності (світова освітянська практика) Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів : Поліграфічний центр Вид-ва Нац. універ. «Львівська політехніка», 2012. – № 3. – С. 191-199.

3. Черновол, Н. М. Формування компетентності викладача у контексті сучасних вимог до навчального процесу Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів : Поліграфічний центр Вид-ва Нац. універ. «Львівська політехніка», 2012. – №4. – С. 65-73.

4. Черновол, Н. М. Морально-естетична основа екологічного виховання особистості (з досвіду педагогів та психологів) / Надія Черновол // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наук. праць Уманського держ. пед. універ. ім П.П. Тичини [ред..кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань. : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 4. – С. 216-223.

5. Черновол, Н. М. Екологічні аспекти навчально-виховного процесу в технічному університеті (кращий досвід минулого – в сьогодення) / Надія Черновол // Педагогіка та психологія. – Науковий вісник Чернівецького нац. Університету. – Вип. 601. – 2012. – 208 с. – С. 176-183.

 

Участь у наукових конференціях:

1.Черновол, Н. М. Валеологічні аспекти професійної підготовки майбутніх інженерів / Черновол Н. М. // Управління в освіті : тези допов. ІV Міжнародної науково-практична конф., 23-24 квітня 2011 р. / відпов. за випуск Кизименко Л. Д. – Львів : Видавництво ДЦ МОНУ, 2011. – С. 140-141.

2. Черновол, Н. М. Екологічна підготовка фахівців у технічному університеті (кращий досвід минулого – в сьогодення) / Черновол Н. М. // Конф.: Одеса, 2012р.

3. Черновол, Н. М., Мокійчук Л.С. Морально-естетична основа виховання (екологічний аспект проблеми) / Н. М. Черновол, Л. С. Мокійчук . // науковий потенціал 2012: матеріали восьмої Міжнародної наук.-прак. Інтернет-конф., 21-23 березня 2012 р. / Київ : Вид.-во «ТК Меганом». – 2012. – С. 39-41.

 

 

 

 

 Новини