Токар Ольга Євгенівна

Токар Ольга Євгенівна – cт.викл. кафедри міжнародної інформації НУ „Львівська політехніка”

Контакти: e-mail: tokarolya@gmail.com

 

На кафедрі працює   з  2007 року

Освіта і досвід роботи: закінчила факультет прикладної математики Львівського Державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю прикладна математика, кваліфікація – математик. Працювала у Фізико-механічному інституті АН України, Державному науково-дослідному інституті інформаційної інфраструктури Державного комітету та НАН України, Львівському коледжі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Коло наукових інтересів: математичні моделі для оцінки динаміки вуглецевого балансу лісових екосистем, інформаційні технології інвентаризації парникових газів, інформаційні системи і технології в екології.

 

Викладає дисципліни

Бази даних

Геоінформаційні системи і технології

Геоінформаційні системи  та бази даних в аналізі міжнародних відносин

 

Навчально-методичні розробки:

 • Геоінформаційні системи і технології. Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт в середовищі ArcView з нормативної дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності 7.030404, 8.030404 “Міжнародна інформація” базового напряму “Міжнародні відносини” / Укл. О.Є. Токар, М.М. Король.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.- 20с.
 • Наближені методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 13-14 для студентів базового напряму №  6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- Реєстраційний номер 3085 від 08.06.10.- 2010.- 18 с.
 • Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №15-16 для студентів базового напряму №  6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- Реєстраційний номер 3086 від 08.06.10.-2010.- 11 с.
 • Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напряму “Міжнародні відносини” спеціальності “Міжнародна інформація” / Укл. О.Є. Токар, Г.І.Білущак.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.- 16с.
 • Міжнародні інформаційні системи і технології. Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів базових напрямків 6.030201 “Міжнародні відносини” та 6.030402 “Міжнародна інформація” усіх форм навчання / Укл. М.І.Густі, С.М.Ніколаєв, О.Є. Токар.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013.- 28с.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

Підвищення кваліфікації в НУ ”Львівська політехніка” за програмою ”Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle”. Видано електронний навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи і технології”. Вказана методична праця розміщена у ВНС ЛП (Геоінформаційні системи і технології,  укладач – Ольга Токар. реєстр. номер Е41-146-02/2011 від 14.04.2011 р.) і використовується у навчальному процесі для студентів базового напрямку  № 6.030201 – “Міжнародні відносини” спеціальності  №  7.030404 – “Міжнародна інформація”.

 

Основні публікації:

 • Р.А.Бунь, М.І.Густі, В.С.Дачук, Л.І.Кужій, Б.Я.Олексів, Г.В.Стрямець, С.П.Стрямець, О.Є.Токар, Я.Б.Цибрівський. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу /  за редакцією Р.А.Буня.‑ Львів: Українська академія друкарства, 2004.‑ 376 с.
 • Bun R., Gusti M., Kujii L., Tokar O., Tsybrivskyy Y. and Bun A. Spatial GHG inventory: analysis of uncertainty sources. A case study for Ukraine / In Lieberman et al. “Accounting for Climate Change: Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories – Verification, Compliance, and Trading”.- Springer, The Netherlands, 2007, pp.63-74
 • Olga Tokar, Rostyslav Bun, Mykola Gusti. Mathematical Models for Estimation of the Carbon Sinks in Forests of the Carpathian Region of Ukraine //  Information and Telecommunication Systems.- Bielsko-Biala, 2006.- No.9, pp. 80-89.
 • Токар О.Є., Густі М.І., Король М.М. Автоматизація збирання та оброблення даних при дослідженні лісових масивів  //Вісник НУ “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки і технології.- Львів.- 2007.- №598.- С.171-175.
 • Токар О., Кужій Л. Інформаційна технологія розподіленої інвентаризації парникових газів у лісовому господарстві // Праці міжнар. конференції CSIT’2009.- Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2009.- С.160-164.
 • Токар О., Кужій Л. Інформаційна система розподіленої інвентаризації парникових газів у лісовому секторі за територіальним підходом // Вісник НУ “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки і технології.- Львів.- 2010.- №663.- С.234-242.
 • Кужій Л.І., Токар О.Є. Автоматизована система для обчислення стоку вуглецю в лісових масивах. Збірник праць науково-технічної конференції ”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”.-Львів, 7-8 жовтня 2010.- С.240-243.
 • М.М. Король, О.Г. Часковський, В.В. Костишин, О.Є. Токар. Статистичні методи моніторингу заповідних територій (на прикладі ПЗ „Розточчя”) // Науковий вісник НЛТУ України.- 2010.- Вип. 20.16.- С.51-57.

 

Участь у наукових конференціях:

 • Токар О.Є., Герга Ю.С. Дослідження “балансу сил” у Каспійському регіоні за моделлю Річардсона. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції СІТЕМ’2011.- Львів, 2011.- С.103-104.
 • Токар О.Є., Шукатка М.Б. Концептуальні засади зовнішньої політики США у постбіполярному світі. // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції   “Україна наукова” (частина 8).- Київ, 21-23 грудня 2011.- С.15-17.
 • Токар О.Є., Вархола Л.І. Прогноз для України щодо членства в ЄврАзЕС за індексом Банжафа / О.Є.Токар, Л.І. Вархола // 11‑та Відкрита наукова конференція ІМФН: матеріали конференції (Львів, 13-14 червня 2013 року). — Львів: Вид‑во Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — С.157
 • Токар О.Є. Вибір математичної моделі для побудови інформаційної технології оцінювання вуглецевого балансу лісів // Матеріали Міжнародної науково-практична конференції “Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку” (ІТЕП-2013).- Чернівці, 3-5 квітня 2013.- С.62-63.
 • Токар О.Є. Геоінформаційна технологія для оцінки запасів вуглецю в лісових екосистемах / О.Є.Токар // 11‑та Відкрита наукова конференція ІМФН: матеріали конференції (Львів, 13-14 червня 2013 року). - Львів: Вид‑во Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - С.156.

 

 

 

 Новини