Абітурієнтам

Конкурсна ситуація на 2016 рік


ОКР «Бакалавр» спеціалізації «Міжнародна інформація»

спеціальності 055

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Підготовка бакалаврів по кафедрі міжнародної інформації передбачає набуття наступних основних загальних (креативність, здатність генерувати нові ідеї; здатність виявляти та формулювати проблему та обґрунтовувати варіанти її вирішення; навички володіння та оптимального використання інформаційно-комунікаційних технологій; здатність ідентифікувати, використовувати, інтерпретувати, критично сприймати та прогнозувати інформацію у всіх галузях; здатність працювати в міжнародному та мультикультурному середовищі та ін. ) та спеціальних (обирати та використовувати методи управління інформаційними потоками в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях; знання інформаційних технологій аналізу інформації в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах, що виникають на інформаційному ринку; здатність оцінювати стан соціально-економічного розвитку країни Європейського Союзу та України, політичної системи, державного управління на основі інструментів інформаційно-комунікаційних технологій; уміння аналізувати зовнішньополітичні комунікативні технології провідних провідних глобальних та регіональних акторів міжнародних відносин; знання спеціальних мов програмування та додатків для аналізу міжнародної інформації; обізнаність у методах та засобах здійснення маніпулятивних інформаційних впливів через ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі; уміння аналізувати кризові явища з використанням новітніх методів конфліктології та ін.) компетентностей.

Вагому роль у формуванні успішного фахівця на рівні базової вищої освіти відіграють наступні дисципліни професійної та практичної підготовки: «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналітико-правові аспекти дослідження міжнародних інформаційних відносин», «Технології бренд-комунікацій», «Експертні системи і міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Технології аналізу прийняття рішень у державах-членах ЄС та країнах-сусідах», «Аналіз та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі», «Технології віртуальної дипломатії», «Права людини в інформаційному суспільстві», «Основи модулювання міжнародних інформаційних відносин», «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях».

Реагуючи на запити майбутніх працедавців значна роль у підготовці фахівців надається практичній підготовці у межах перекладацької практики й практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та стажувань студентів в провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, органах державної влади, галузевого управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях та ін.

Кафедра міжнародної інформації пропонує підготовку «бакалаврів міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студії» на денній та заочній формах навчання за кошти державного бюджету, фізичних й юридичних осіб.


ОКР «Спеціаліст»

спеціальності 055

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Продовжуючи успішну підготовку фахівців інформаційно-аналітичного профілю кафедра міжнародної інформації пропонує однорічну програму для здобуття повної вищої освіти випускникам напряму «Міжнародна інформація» та інших напрямів згідно Правил прийому за кошту фізичних та юридичних осіб.

Здобувачі даного освітньо-кваліфікаційного рівня набувають відповідних компетентностей (навички розроблення та управління проектами у сфері побудови стратегій побудови іміджу держави, іміджу політика, іміджу міжнародних організацій; розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах, що виникають з приводу прав інтелектуальної власності; здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування задач у конкретній предметній області; розуміння механізмів прийняття законодавчих актів та політичних рішень у європейських інституціях; знання специфіки ведення інформаційних війн на міжнародному, регіональному та локальному рівнях та ін.) під час оптимальної професійної та практичної підготовки у межах таких основних предметів: «Інформаційний консалтинг», «Інформаційні війни», «Інтелектуальна власність», «Практикум перекладу», «Рекламні стратегії в міжнародних інформаційних відносинах».


ОКР «Магістр» спеціалізації «Міжнародна інформація»

спеціальності 055

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Позитивний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення набуття необхідних компетентностей у вибіркових блоках магістерської програми підготовки – «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів».

Базу «Інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» складають такі дисципліни: «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» «Геоінформаційні системи та бази даних для дослідження процесів на Європейському континенті», «Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС», «Конфліктогенний потенціал Європейського континенту».

Основу «Прикладного аналізу інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів» визначають наступні предмети: «Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку», «Правові основи ринку інформаційних продуктів та послуг», «Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях», «Інформаційно-комунікаційний менеджмент».

Набуті спеціальні (здатність провести математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати; знання європейських інституцій і політик прийняття рішень; розуміння ролі інформаційних продуктів і послуг у становленні громадянського суспільства; обізнаність у методах та засобах реалізації політики безпеки в умовах сучасних викликів; здатність використовувати інструментарій електронного урядування держав ЄС та України щодо ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та міжнародною спільнотою та ін.) компетентності майбутні фахівці з міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – випускники кафедри міжнародної інформації зможуть закріпити під час проходження дослідницької (інформаційно-аналітичної) практик та практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи в органах державної влади й місцевого самоуправління та провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.Новини