Теорія міжнародних відносин

 Назва: Теорія міжнародних відносин

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: I

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

   аудиторні години — 24 (лекції — 16, практичні — 8)

Лектори:             к. політ. н., ст. в. Тимків Ярополк Ігорович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати найважливіші  принципи  наукових  шкіл  теорії міжнародних  відносин  та  розуміти  зміст  їх  основних концепцій; характер найважливіших особливостей, механізмів та рушійних сил міжнародних відносин
 • Уміти науково  коректно  застосовувати  основні  поняття  і категорії теорії міжнародних відносин; орієнтуватись  в  основних  тенденціях  та  проблемах розвитку глобальної міжнародної системи

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Наукові та методологічні основи теорії міжнародних відносин.
 • Міжнародні відносини як суспільне явище.
 • Структурні особливості міжнародних відносин.
 • Класична школа теорії міжнародних відносин.
 • Лібералізм і неолібералізм в міжнародних відносинах.
 • Сучасні теорії міжнародних відносин.
 • Критична теорія в міжнародних відносинах.
 • Постмодернізм.
 • Конструктивізм.
 • Цивілізаційні теорії.
 • Міжнародні системи.

Рекомедована література:

 1. Мальський  М.,  Мацях  М.  Теорія  міжнародних відносин.- К.: „Кобза”, 2004.
 2. Камінський А. Основи міжнародних відносин.- Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
 3. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / За ред. Д. Б. Табачника. – К., 2004.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 •  Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.


Новини