Методика викладання у вищій школі

Назва: Методика викладання у вищій школі

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: I (колишній V, спеціалісти)

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5)

аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)

Лектор:    Зав. каф., к. ф-м.. н., доц. Лунь Юрій Остапович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; сутність та особливості виховання студентської молоді; особливості діяльності педагога вищої школи.
 • Уміти визначати, планувати структуру змісту навчального заняття; самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; складання навчальної програми з курсу; застосовувати сучасні методи навчальної діяльності студентів; застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів; розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях; організовувати спілкування зі студентами.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Сутність і методологічні засади навчання.
 • Навчання, його мотиви, типи і їх характеристика.
 • Принципи навчання у вищій школі.
 • Характеристика і вимоги до вибору методів навчання.
 • Психологічні особливості, типологія студентів.
 • Суть педагогічної майстерності та психолого-педагогічних умінь викладача.
 • Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції.
 • Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.
 • Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення.
 • Особливості технології і техніки організації та проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів.
 • Роль, функції і види аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Методика проведення контрольних дій у вищій школі.

Рекомедована література:

 1. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 486 с
 2. Педагогіка для громадянського суспільства // Під ред. докт. пед. наук. Т.С.Кошманової. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка.– 2005.
 3. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на семінарських заняттях, виконання індивідуального завдання, модульний контроль.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.


Новини