Дипломатичний протокол і етикет

Назва: Дипломатичний протокол і етикет

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: VIII

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)

Лектори:             к. політ. н., ст. в. Тимків Ярополк Ігорович

 

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види документів та дипломатичного листування; специфіку протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо); основні правила і норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної особи;
 • Уміти складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів; розробляти програми візитів; моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, самітів, конференцій, дипломатичних прийомів, в транспортних засобах.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Дипломатичний протокол і етикет та його значення в дипломатичних колах.
 • Дипломатичне листування.
 • Протокол візитів офіційних делегацій.
 • Протокол на міжнародних конференціях.
 • Дипломат і засоби масової інформації.
 • Візитні карточки в дипломатичному протоколі та етикеті.
 • Дипломатичний прийом (прийняття).
 • Протокол та етикет за столом.
 • Зовнішній вигляд дипломата, офіційної особи.
 • Добрі манери, або етикет на щодень.

 

Рекомедована література:

 1. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет Навч. посіб. 2-ге вид. , перероб. і доп. К., 2006. 380 с.,
 2. Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету.- Льві,2006.
 3. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.


Новини