Теорія держави і права

Назва: Теорія держави і права

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: І

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2)
аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні заняття – 16)

Лектор: ас. Сухорольський Петро Михайлович

Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати зміст основних понять теорії держави і права, основи правового регулювання суспільних відносин, методи дослідження державно-правових явищ,
- вміти застосовувати набуті знання на практиці
Спосіб навчання: аудиторне

Зміст навчального модуля:

Поняття та сутність держави, форми держави, механізм та апарат держави, права людини і громадянина, загальна характеристика об’єктивного права, правотворчість та форми права, реалізація та тлумачення правових норм, правопорушення та юридична відповідальність, правові системи сучасності

Рекомендована література:

  1. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): Навч.посіб./ За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.
  2. Загальна теорія держави і права /М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко; За ред.. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Харків: право, 2009. – 584 с.
  3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. —: Навч.посіб. – Вид.10-те, доп. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
  4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консум, 2005, 2006. — 656 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): доповіді, усне опитування
Підсумковий контроль (70%): 2 контрольні роботиНовини