Міжнародні організації

Назва:   Міжнародні організації

Код модуля:

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: I

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)

Лектори:             к. політ. н., ст. в. Тимків Ярополк Ігорович

 

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати сутність  міжнародних організацій та їх особливості; історичну еволюцію концепцій міжнародних організацій; особливості внутрішньої структури та динаміки різних міжнародних організацій;  основні аспекти аналізу місця та ролі міжнародних організацій.
 • Уміти аналізувати причини виникнення міжнародних організацій; розрізняти етапи становлення сучасної системи міжнародних організацій; оцінювати ефективність функціонування міжнародних міжурядових та неурядових організацій; визначати механізми впливу міжнародних організацій на міжнародні відносини та світову політику.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Загальна характеристика міжнародних організацій.
 • Поняття та підходи до вивчення МО.
 • Типологія МО.
 • Членство, структура, фінансування і функції МО.
 • Методи прийняття рішень в МО.
 • Основні етапи становлення.
 • Правові норми і принципи функціонування.
 • Організація Об’єднаних Націй.
 • Рада Європи.
 • ОБСЄ і ОПЕК.
 • СОТ і МВФ.
 • ЄС i HATO.

Рекомедована література:

 1. 1.  Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З.- Київ: Центр учбової літератури,2007.- 440 с.
 2. Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. О.С. Кучика.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ:Знання, 2007.- 749 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.


Новини