Порівняльне конституційне право

Назва модуля: Порівняльне конституційне право

Тип модуля:
обов’язковий

Семестр: ІІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2)
аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні заняття – 16)

Лектор: доц. Сухорольський Петро Михайлович

Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати теоретичні засади конституційного права, систему та зміст джерел конституційного права України та зарубіжних країн, основи організації та функціонування державного механізму України та зарубіжних країн, основи захисту прав і свобод людини і громадянина,
- вміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, здійснювати порівняльний аналіз правових інститутів та правових явищ різних країн

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст навчального модуля:
Поняття конституційного права, конституція – основне джерело конституційного права, основи правового статусу особи, основи організації державної влади, виборче право, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, місцеве самоврядування

Рекомендована література:

  1. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
  2. Конституційне право України. За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2003.
  3. Сравнительное конституционное право. Отв. ред. В.Е.Чиркин. – М., 2002.
  4. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): доповіді, усне опитування
Підсумковий контроль (70%): 2 контрольні роботиНовини