Міжнародне публічне право, Частини 1, 2

Назва модуля: Міжнародне публічне право, ч. 1

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: III

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4)

аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)

Лектор:             асист. Гачкевич Андрій Олександрович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати основні поняття теорії міжнародного публічного права,  особливості дії його норм та співвідношення з внтурішньодержавним правом.
 • Уміти орієнтуватись у реаліях сучасних міжнародних відносин, відслідковувати вплив міжнародного публічного права на події, які відбуваються у світі.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Поняття та характерні риси міжнародного публічного права.
 • Джерела міжнародного публічного права.
 • Основні принципи міжнародного публічного права.
 • Суб’єкти міжнародного публічного права.
 • Відповідальність у міжнародному публічному праві.

Рекомедована література:

 1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002.
 2. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000.
 3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1996.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).

——————————————————————————————————–

Назва модуля:  Міжнародне публічне право, ч. 2

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: IV

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4)

аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)

Лектор:             асист. Гачкевич Андрій Олександрович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати особливості правового регулювання галузей міжнародного публічного права,  фундаментальні норми міжнародного публічного права.
 • Уміти проаналізувати поведінку суб¢єктів міжнародного публічного права на предмет відповідності основним міжнародно-правовим принципам, передбачити розвиток політичних подій як національних, так і на міжнародній арені з огляду на характер публічно-правового міжнародного регулювання.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Право міжнародних договорів.
 • Міжнародні організації.
 • Територія у міжнародному праві.
 • Вирішення міжнародних спорів.
 • Право зовнішніх зносин.
 • Міжнародне морське право.
 • Міжнародне повітряне та космічне право.
 • Права людини та міжнародне право.
 • Міжнародно-правові питання громадянства.
 • Міжнародне економічне право.
 • Право міжнародної безпеки.
 • Міжнародне гуманітарне право.
 • Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

 

Рекомедована література:

 1. Баймуратов М.А. Международное публичное право : Учебник. – К. : Истина, 2004.
 2. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. – М. : Издательство БЕК, 1998.
 3. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).


Новини