Міжнародне приватне право

Назва: Міжнародне приватне право

Тип модуля: обов‘язковий
Семестр: V
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4)
                             аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)

Лектор: асист. Гачкевич Андрій Олександрович

Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знатитеоретичні основи міжнародного приватного права, загальні засади регулювання відносин, що становлять предмет міжнародного приватного права, фундаменталньі колізійні норми.
Умітивідрізняти приватноправові відносини з іноземним елементом від інших відносин, визначати право, що підлягає застосуванню до міжнародних неміждержавних відносин.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Вступ до міжнародного приватного права.
 • Поняття міжнародного приватного права.
 • Джерела міжнародного приватного права.
 • Норми міжнародного приватного права.
 • Суб’єкти міжнародного приватного права.
 • Особливості застосування іноземного права.
 • Право власності та іноземні інвестиції у міжнародному приватному праві.
 • Міжнародно-правова система інтелектуальної власності.
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 • Міжнародні перевезення.
 • Розрахунки по зовнішньоекономічних операціях.
 • Деліткні зобов’язання.
 • Шлюбно-сімейні відносини з іноземним елементом.
 • Спадкування у міжнародному приватному праві.
 • Трудові відносини з іноземним елементом.
 • Міжнародний цивільний процес

Рекомедована література:

Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 2-х т. – М., 2000.

Богуславский М.М. Международное частное право : Учебник для студентов вузов. – М. : Юристь, 1999.

Фединяк Л.С., Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право : Підручник. – К.: Атіка, 2003.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.Підсумковий контроль (70%, іспит).Новини