Інтелектуальна власність

Назва модуля: Інтелектуальна власність

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: I

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)

 

Лектор: асист. Гачкевич Андрій Олександрович

 

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати поняття інтелектуальної власності та інтелектуальної діяльності, основні положення національного законодавства про інтелектуальну власність, особливості використання об’єктів інтелектуальної власності.

Уміти розрізняти об’єкти авторського права та суміжних прав і промислової власності, визначати вартість об’єктів інтелектуальної власності, набувати права на об’єкти інтелектуальної власності та здійснювати їх охорону та захист у випадку порушень.

 

Спосіб навчання: аудиторне.

 

Зміст навчального модуля:

  • Загальні положення про інтелектуальну власність.
  • Система законодавства України про інтелектуальну власність.
  • Авторське право та суміжні права. Особливості об’єктів промислової власності.
  • Використання об’єктів інтелектуальної власності.
  • Оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності.
  • Охорона прав об’єктів інтелектуальної власності.
  • Захист прав інтелектуальної власності.

Рекомедована література:

  1. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
  2. Основи інтелектуальної власності. – К. : Юридичне видавництво „Ін Юре”, 1999. – 578 с.
  3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40-44. – ст. 356.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.

Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.Новини