Білущак Юрій Ігорович

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: к. т. н.
Вчене звання:
E-mail:

Коротка наукова біографія

Народився у 1986 році в м. Стрий Львівської області. Навчався у Національному університеті “Львівська політехніка” (2004 – 2009), працював керівником гуртка “Обчислювальна техніка” в Стрийській “Станції юних техніків” (2008 – 2009), лаборантом кафедри ОМП у Національному університеті “Львівська політехніка” (2010). З 2010 року працював на посадах провідного інженера, з 1 квітня 2013 року – молодшим науковим співробітником, з 1 вересня 2015 р. по липень 2016 р. – науковим співробітником, з 8 липня 2016 по 3 січня 2017 р.- в.о. старшого наукового співробітника, а з 3 січня 2017 р. по теперішній час працює старшим науковим співробітником в Центрі математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України згідно конкурс (протокол № 1 засідання Вченої ради ЦММ ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України від 3 січня 2017 р.)
З 2014 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 11 серпня 2014 року був призваний до Збройних сил України згідно з указом Президента України від 21.07.2014 року № 607 “Про часткову мобілізацію” у 184-й Навчальний центр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (військова частина В 4264), де проходив службу на офіцерських посадах. Звільнений в запас 28 серпня 2015 року згідно з указом Президента України від 21 липня 2015 року № 598.

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання процесів масопереносу у випадково неоднорідних тілах
 • Методи математичної фізики, теорії ймовірності та математичної статистики
 • Методи обчислювальної математики

Нагороди:

 • Грамотою Президії НАН України нагороджено м.н.с., к.т.н. Лопуха Н. Б. та пров. інж. Білущака Ю. І. Центру математичного мо­делювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, за серію робіт «Математичне моде­лювання процесів масоперенесення у випадкових шаруватих та пористих структурах». – 15 березня 2013р.
 • Дипломом лауреата премії облдержадміністрації та обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетво­рень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Публікації:

Автор понад 70-ти наукових публікацій, з них 1 монографія, 1 розділ монографії, 18 статей (6 статей  у виданнях, які входять до наукометричних баз, з них 1 одноосібно та 12 статтей у фахових виданнях), 2 авторські свідоцтва, решта публікацій в матеріалах міжнародних та національних конференцій; 5 праць опубліковано без співавторів.

Основні наукові публікації

Монографія

 1. Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І., Чучвара А.Є. Моделювання дифузійних процесів у стохастично неоднорідних шаруватих структурах. – Львів: Растр-7, 2016. – 262 с.

Розділ монографії:

 1. Чернуха О., Білущак Ю. Побудова розвязку рівняння дифузії частинок у випад­ково неоднорідному півпросторі з ерлангівським розподілом шарів // Задачі тер­модифузії та методи їх розв’язку : колект. моногр. / під ред. д.т.н. В. Ляшенка – Кременчук : Кре­менчуцький національний університет ім.М.Остроградського, 2012. – C. 81-90.

Статті у виданнях, які входять до наукометричних баз (з них 5 після захисту дисертації):

 1. Chaplya Y., Chernukha O., Bilushchak Y.  Contact initial boundary-value problem of the diffusion of admixture particles in a two-phase stochastically inhomogeneous stra­tified strip // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 183, No 1. – P. 83-99.
 2. Білущак Ю., Гончарук В., Чапля Є., Чернуха  О. Математичне моделюван­ня ди­фузії домішкових компонент за їх каскадного розпаду // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 146-155.
 3. Білущак Ю.І. Моделювання других моментів випадкового поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень // Вісник Кре­менчуцького національного уні­верситету ім. М. Остроградського – 2014. ‑ Вип. 6, (89) – C. 71-79.
 4. Чернуха О., Гончарук В., Білущак Ю., Давидок А., Пакет програм “FlowRan” для дослідження дифузійних потоків у випадкових шаруватих структурах  // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 106-119.
 5. Чернуха О., Білущак Ю., Гончарук В. Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсько­го – 2017.‑ Вип. 3, Т. 104 – С.52-61.
 6. Chernukha O., Bilushchak Y. Mathematical modeling of random concentration field and its second moments in a semispace with erlangian disrtibution of layered inclusions // Task Quarterly. – 2016. – Vol. 20, No. 3. – P.295-334.

Статті у фахових виданнях (з них 6 після захисту дисертації):

 1. Білущак Ю., Гончарук В., Чапля Є., Чернуха О. Комп’ютерне моделювання ди­фузії домішок у випадково неоднорідній шару­ватій структурі // Системи управ­ління навігації та зв’язку. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 74–78.
 2. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю., Гончарук В. Моделювання процесів дифузії домішкових частинок у півпросторі з експо­неціальним розподілом включень // Моделювання та інформа­ційні технології. – 2011. – Вип. 59. – С. 140–152.
 3. Чернуха О., Білущак Ю. Випадкове поле концентрації у сто­хастично шарува­тому півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Вісник Кремен­чуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2011. – Вип. 5 (70), частина 1. – С. 55–59.
 4. Білущак Ю. Стохастичне поле концентрації домішкової речовини у випадково неодно­рідному шаруватому тілі з -розподілом включень // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 63. – С. 113–123.
 5. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Кореляційна функція та дисперсія випадко­вого дифузійного поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподі­лом шаруватих вклю­чень // Вісник Національного університету “Львівська полі­техніка”. Фізико-математичні науки. – 2012. – № 740. – С. 65-78.
 6. Білущак Ю., Чапля Є., Чернуха О. Двоточкова функція кореляції та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень // Фізико-матема­тичне моделювання та інформаційні технології. ‑ 2012. ‑ Вип. 16. ‑ С. 7-22.
 7. Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В., Пабирівський В.,  Білущак Ю. Моделювання процесів стаціонарної гетеродифузії роз­падної речовини у середовищі з пастками // Моделювання та інформа­ційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енерге­тиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2013. – Вип. 70. – С. 96-108.
 8. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Системні дослідження та інформаційні технології. ‑ 2013. ‑ № 3. ‑ С. 89-103.
 9. Білущак Ю., Чапля Є., Чернуха О. Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії // Фізико-математичне моделювання та інфор­маційні технолог­гії. – 2014. ‑ Вип. 19. ‑ С. 11-20.
 10. Білущак Ю., Гончарук В., Чернуха О. Математична модель невзаємодіючих по­токів для опису процесів масопереносу двома шляхами за каскадного розпаду частинок // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2014. ‑ Вип. 12. – С. 137-145.
 11. Гончарук В., Білущак Ю., Чапля Є., Чернуха О. Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень у грунті // Комунальне господарство міст. Серія: Безпека життя і діяльності – наука, освіта, практика. – 2015. ‑ Вип. 120 (1). – С. 115-121.
 12. Чернуха О., Білущак Ю. Комп’ютерне моделювання дифузії домішкових речовин у середовищі з пастками за каскадного розпаду частинок. // Фізико-математичне моделювання та інфор­маційні технології, 2017, вип. 25, с. 170-183.

Авторські свідоцтва (з них одне після захисту дисертації):

 1. Чапля Є., Чернуха О., Торський А., Білущак Ю., Васьо Н. Пакет програм для роз­рахунку усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концен­трації та по­токів маси в стохастично неодно­рідних шаруватих тілах («Ro-conc») // Сві­доцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37777 від 05.04.2011 р.
 2. Чернуха О., Чапля Є., Гончарук В., Білущак Ю., Давидок А. Па­кет програм для розрахунку дифузійних потоків у двофазних тілах випадкової шарува­тої струк­тури («FlowRan») // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61858 від 28.09.2015р.