Білущак Галина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Вчене звання: доцент
E-mail: halyna.i.bilushchak@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю — Математика.

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 — математичний аналіз та 01.01.02 — диференціальні рівняння.

Тема кандидатської дисертації «Вінерівські інтеграли в просторі неперервних функцій нескінченної кількості змінних і їх застосування»

Вчене звання – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування

Наукові інтереси

Математико-статистичні методи аналізу інформації в соціології, медицині, хімії, екології, психології, педагогіці і політології.

Основні наукові публікації

Статті

 1. Білущак Г.І., Пищ’єв С.В., Шевчук Х.В., Братичак М.М.Оптимізація процесу оксидаційної досульфуризації високо сірчистого вугілля.УглеХимический журнал.-2008.-№ 5-6 — С.82-88.
 2. Pysh«yev S., Biluschak H., Gunka V. Optimization ofoxidation desulphurization of power-generating coal // Chemistry and chemicaltechnology. — 2012. — Vol. 6, № 1. — P. 105-111
 3. Пукман І.В., Білущак Г.І., Адамовський О.М. Еколого-економічні засади охорони та використання атмосферного повітря в Україні // Наук. вісник НЛТУ України. – вип. 24.7. – С. 127-133.
 4. Свитлык Г.В., Чнгрян Г.В., Гарбар М.О., Билущак Г.И. Острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента 8Т: стратификация риска развития неблагоприятных событий в течении пяти лет // Медицинский вестник ЭРЕБУНИ. – Ереван.- 2013. – №4(56). -С. 42-50.
 5. Свитлык Г.В., Сало В.М., Бубняк М.Р., Чнгрян Г.В., Гарбар М.О., Билущак Г.И. Факторы риска развития коронарной болезни // Клиническая медицина. – Москва.- 2013. – №12.-С. 26-30.
 6. Федушко С.С., Білущак Г.І. Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників // Збірник наук праць “Управління розвитком складних систем” Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 18, 2014. – С. 112-122.
 7. Bilushchak H.I., Pysh’ev S., Desulphurization and usage of medium-metamorphized blank coal. 1. Detrmination of the optimal conditions for oxidative desulphurization // Chemistry&Chemical Technology. —v8. №2. —2014. —С.225—234.
 8. Громовик Б.П., Прокип С.Е., Билущак Г.И. Изучение и оптимизация формулярного ассортимента опиоидных аналгетиков, используемых в паллиативной медицине //“Рецепт”.— Минск, 2014. — с.104-115.
 9. Solomia Fedushko, Halyna Biluschak, Yuriy Syerov Statistical Methods of Virtual Community Users Age Verification // International Journal of Mathematics and Computational Science. — 2015. — Vol. 1, No. 4. — pp. 174-182.
 10. Serhiy Pyshyev, Yuriy Grytsenko, Nazar Danyliv, Halyna Bilushak, Roksolana Pyshyeva Production of indene-coumarone resins as bitumen modifiers / // Petroleum & Coal- 57(4), 2015 , p. 303-314 .
 11. Білущак Г.І., Білан Ю.В., Демків О.Б. Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України. Aктуальні проблеми економіки №10(172) 2015.- c.285-294.

Конференції

 Тези

 1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Усереднення неперервної процедури Кіфера — Вольфовиця в марковському середовищі. “Диф. та інтег.рівняння«.Тези доповідей Міжнародної конф. Одеса. 12-14 вересня 2000 р.с.35.
 2. Білущак Г.І., Гошко Л.B., Чабанюк Я.М. Асимптотика вищого порядку компенсуючого оператора в схемі дифузійної апроксимації. Міжнародна наукова конференція «Шості Боголюбовські читання» (26-30 серпня 2003 р., м.Чернівці),c.8.
 3. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Непрерывная процедурастохастической апроксимации без диффузионного возмущения. Internationalconference «Differential Equations and Related Topics» dedicated to Ivan G.Petrovskii XXI Joint Session of Petrovskii Seminar and Moscow Mathematical Society Moskow, May 16-22.P.45.
 4. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Неперервна процедура стохастичної апроксимації без дифузії в марковському середовищі. Десята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 2004. С.571.
 5. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Асимптотична нормальність процедури стохастичної апроксимації. Міжнародна конференція«Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики» присв’ячена 85-літтю ак.О. А. Самарського і 160-літтю НУ «Львівська політехніка», 13-16.09.2004р. С. 69.
 6. Білущак Г.І., Гошко Л.В. , Обшта А.Ф., Чабанюк Я.М.Неперервна процедура стохастичної апроксимації в марковському середовищі зі збуреннями. Интегральные уравнения и их применения. Тезисы докл. Международн.Конф. Одесса-2005, с.10.
 7. Galyna Bilushchak, Lubomyr Goshko, Yaroslav Chabanyuk Asymptotic Procedure Of Stochastic Approximation In Markov’s Space. ModernProblems And New Trends In Probability Theory, International Conference,Chernivtsi, Ukraine, June 19-26, 2005, Abstracts II, P.128.
 8. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Генератормарковського процесу для стохастичної процедури апроксимації. Міжнародна конф.присв. 60-річчю кафедри інтегр. і диф. рівнянь НУ ім.Т.Шевченка. Тези допов.6-9 червня 2005 р. Київ, с. 16.
 9. Білущак Г.І. Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Asymptotic procedurestochastic approximation in Markov’s space. Матер. Міжнародн. Наук.-практ.Конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології», Чернівці, «Рута», 2006, с.109-110.
 10. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М., Чернівчан В.Я. Асимптотика оператора стрибкової процедури з дифузійним збуренням. Internatuonal Conference, Problems Of Decision Marring Under Uncertainties. (PDMU-2007)Abstracts. Chernivtsi, Ukraine −2007. P.255-256.
 11. Білущак Г.І., Подун І.М., Чабанюк Я.М. InternationalConference, Problems Of Decision Marring Under Uncertainties. (PDMU-2007)Abstracts. Chernivtci, Ukraine −2007. P.255-256.
 12. Білущак Г.І., Подун І.М., Чабанюк Я.М. Стійкість стрибкової еволюції в марковському середовищі. Український математичний конгрес. Тези,Київ. 27-29 серпня, 2009.

 Навчальні курси

 • Теорія ймовірностей, випадкові процеси і математична статистика для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Видавничо —поліграфічна справа»; «Інтернет речей»
 • Математико-статистичні методи в соціології для студентів базового напрямку «Соціологія»
 • Вступ дл теорії ймовірностей та соціальна статистика для студентів базового напрямку «Соціологія»
 • Теорія причинності в соціології для студентів базового напрямку «Соціологія»
 • Комп’ютерна обробка даних для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • основи міжнародних інформаційних відносин для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • Системний аналіз в міжнародних відносинах для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • ППП STATISTICA для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • ППП SPSS для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • Математичні методи аналізу інформації (ч.1, 2) для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • Статистичні методи аналізу для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • Аналітичні та чисельні методи досліджень для аспірантів усіх спеціальностей

 Основні навчально-методичні розробки

Навчальні посібники:

 1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Конспект Лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. 1-е,:Львів: В-во «Львівський ЦНТЕІ », 2002.-569с.(тир.-300)
 2. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум. Навчальний посібник для студентів втузів.2-е,:Львів: В-во «Край», 2002.-542с.(тир.-300).
 3. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. Теорія ймовірностей та математична статистика. Cерія “Дистанційне навчання«.- № 6.- В-во Національного університету «Львівська політехніка»,2003.-244с.(тир. 700 прим).
 4. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. «Математичний аналіз». Ч.І. Серія «Дистанційне навчання ». № 15.Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.- 148 с.
 5. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І.,Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. «Математичний аналіз». Ч.ІІ. Серія «Дистанційне навчання ». № 15.Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.- 152 с.
 6. Білущак Г.І., Когут І.В. Математико-статистичні методи в соціології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,– Львів: ПП Сорока Т.Б. – 2016. – 112 с.
 7. Білущак Г.І. Математичні методи аналізу інформації (ч.1) [Електронний ресурс]: Електронний посібник для лабораторного практикуму забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.1) для студентів базового напрямку підготовки 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-135/2016 від 18.05.2016 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13819
 8. Білущак Г.І. Математичні методи аналізу інформації (ч.2) [Електронний ресурс]: Електронний посібник для лабораторного практикуму забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.2) для студентів базового напрямку підготовки 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-136/2016 від 18.05.2016 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13820
 9. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні методи в ОpenOffice. Навчальний посібник для аспірантів усіх спеціальностей.- Львів: В-во Растр-7, 2017 -182 с.

Методичні розробки:

 1. Білущак Г.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-15 з курсу «Прикладна інформатика» для студентів базового напряму №6.030201- «Міжнародні відносини». Національний університет «Львівська політехніка», 2010 р.
 2. Білущак Г.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-15 з курсу «Комп’ютерне оброблення даних» для студентів базового напряму № 6.030201- «Міжнародні відносини». Національний університет «Львівська політехніка», 2010 р.
 3. Білущак Г.І., Баранецький Я.О.  Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни „Вища математика ч.2” для студентів  базового напрямку підготовки  6.030204 – “Автоматизовані системи управління”, реєстр. номер  № Е41-143-137/2016 від 30.05.2016 р.
 4. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14587
 5. Білущак Г.І., Баранецький Я.О. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “ Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика” для студентів базового напрямку “Видавництво та поліграфія”, реєстр. номер № Е41-143-173/2016 від 23.06.2016 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14672
 6. Білущак Г.І., Пахолок Б.Б.Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Вища математика”,ч.3 для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 050201 “Системна інженерія” , реєстр. номер № Е41-143-168/2016 від 17.06.2016 р.
 7. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14644
 8. Білущак Г.І., Когут І.В. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Математико-статистичні методи в соціології”, для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 030101 “Соціологія”, реєстр. номер № Е41-143-170/2016 від 21.06.2016 р. Режим доступу:  http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7292
 9. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Вступ до теорії ймовірностей та соціальна статистика”, для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 030101 “Соціологія”, реєстр. номер № Е41-143-19/2014 від 13.01.2014 р. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9276
 10. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Випадкові процеси” для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 050201 “Прикладна фізика” , реєстр. номер № Е41-143-38/2014 від 12.11.2014 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12596
 11. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Статистичні методи аналізу” для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-30/2014 від 30.05.2014 р. Режим доступу:  http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8735
 12. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.1) для студентів  базового напрямку підготовки  № 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-39/2014 від 26.11.2014 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8827
 13. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни „Системний аналіз”  для студентів  базового напрямку підготовки  № 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-20/2014 від 14.03.2014 р.
 14. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12066
 15. Білущак Г.І. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни “Теорія причинності в соціології”, для студентів всіх форм навчання  базового напряму № 030101 “Соціологія”, реєстр. номер № Е41-143-14/2013 від 23.10.2013 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9277
 16. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.2) для студентів  базового напрямку підготовки  6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-40/2014 від 26.11.2014 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9690
 17. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної   дисципліни „Аналітичні та чисельні методи дослідження” для аспірантів усіх спеціальностей, реєстр. номер № Е41-143-192/2016 від 29.11.2016 р. Режим доступу: http://195.22.112.13/course/view.php?id=352
 18. Електронний навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної   дисципліни „Математика і публічному адмініструванні”, ч.2 для аспірантів усіх спеціальностей, реєстр. номер № Е41-143-206/2017 від 05.04.2017 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=1370