Пелех Ярослав Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент, старший науковий співробітник.
E-mail: Yaroslav.M.Pelekh@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

З 1972 р по 1977 р. навчався у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика».

З 1977 року по 1994 рік працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика. Назва дисертаційної роботи: «Застосування неперервних дробів для побудови числових методів розв’язування деяких класів нелінійних диференціальних та інтегральних рівнянь».

У 1994 р. отримав наукове звання – старший науковий співробітник за спеціальністю «Обчислювальна математика».

З 1994 р. працюю у Національному університеті «Львівська політехніка» доцентом кафедри обчислювальної математики та програмування.

Вчене звання доцента отримав у 1998 році

Наукові інтереси

 1. Тематика наукових досліджень: Побудова наближених методів розв’язування нелінійних диференціальних, інтегральних та інтегро-дифенціальних рівнянь. Застосування отриманих алгоритмів для розв’язання прикладних задач механіки, фізики та хімії.

Основні наукові публікації

Патенти

 1. Патент на винахід № 81888. Україна. МПК, C08K 3/10 (2007.01), C08K 3/22 (2007/01). Теплопровідна гумова суміш / Татарінов К.К., Оліярник Б.О., Боднарук А.Б., Гринькович  О.С., Юров О.М., Мелех Г.С., Пелех Я.М., Смулка І.С., Токарев В.С., Дашко О.М., Свізінский В.П.; замовник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № а 2017 05641, заявл. 22.05.2007, опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
 2. Патент на винахід № 102046. Україна, МПК(2013.01), С08К 5/02(2006.01), C08L 25/08 (2006/01), C08L 9/00. Важкогорюча полімерна композиція / Токарев В.С., Юров О.М., Мелех Г.С., Шевчук О.М., Токарев С.В., Пелех Р.Я., Суворовцев О.Б., Пелех Я.М.; замовник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № а 2012 08456, заявл. 09.07.2012, опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.
 3. Патент на корисну модель № 85698. Україна. МПК, F16F 7/12 (2006/01), B60N 2/427 (2006/01).  Протиударний енергопоглинаючий пристрій / Дівеєв Б.М., Осташук Н.М., Горбай О.З., Керницький І.С., Пелех Я.М., Рогальський Р.Б., Черчик Г.Т.; замовник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2013 07395, заявл. 11.06.2013, опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
 4. Патент на корисну модель № 85699. Україна. МПК (2013.01), B60G 13/00, F16F 3/00. Підвіска автомобіля / Дівеєв Б.М., Осташук Н.М., Керницький І.С.,Горбай О.З., Пелех Я.М., Леськів І.О., Черчик Г.Т.; замовник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2013 07397, заяв. 11.06.2013, опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
 5. Патент на корисну модель № 114977. Україна. МПК, B65D 25/06 (2006/01), B60R 21/02 (2006.01), B60R 21/214 (2011.01). Ударопоглинаючий дах транспортного засобу / Дівеєв Б.М., Глобчак М.В., Горбай О.З., Керницький І.С., Пелех Я.М.; замовник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2016 10792, заяв. 27.10.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

Статті

 1. Пелех Я.Н., Крупка З.И ,Солодяк М.Т. Применение непрерывных дробей к решению уравнений, описывающих электромагнитное поле в ферромагнитных телах // Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. Сборник научных трудов.- Киев: Наук. думка. – 1989. – С. 165-171.
 2. Пелех Я.Н. Матричные методы решения дифференциальных уравнений // Анализ эффективности вычислительных систем. Препринт N 7 – 1991. – Львов : НТЦ: “Интеграл”, 1991, – С. 27 — 30.
 3. Pelekh Ya.M. An approach to deducing approximate solution to the Cauchy problem for nonlinear differential equations / Ya. M. Pelekh // Ukrainian Mathematical journal. – Desember 1992, Volume 44 , Issue 12, pp 1554-1560.
 4. Пелех Я.М. Про один пiдхiд до знаходження наближених розв’язкiв задачi Кошi для нелiнiйних диференцiальних рiвнянь // Український математичний журнал. – Київ : Наук. думка. – 1992. – Том 44. – N 12. – C. 1695 — 1701.
 5. Дасюк Я.І., Новіков Л.О., Пелех Я.М., Салига Б.О., Тарасюк М.Т. Нестаціонарне просочування залізобетонного суцільного бруса круглого поперечного перерізу антикорозійною рідиною // Матеріали 2-го міжнародного симпозіуму “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”, Львів – Дубляни. – 1996. – С. 364 — 368.
 6. Пелех Я.М., Коник І.В., Дашко О.М., Ширіханов В.В. Чисельні методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтера // Збірник статей по матеріалах I-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Математика та психологія у педаго-гічній системі “Технічний університет”. – Одеса, 1996. – С. 87-89.
 7. Пелех Я.М., Чисельні методи розв’язання нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтерра // Науковий журнал. Математичні методи та фізико-механічні поля. – Львів, 1996. – Том 39. – №2. – С. 127-132.
 8. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Новіков Л.О. Дослідження нестаціонарних процесів дифузії в полі неоднорідних механічних напружень // Матеріали 3-го міжнародного симпозіуму “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”. (вересень 22-25, 1998). – Мукачево, 1998.- С. 424 — 427.
 9. Pelekh Ya.M. Numerical methods of solving nonlinear integral equations of Volterra type / Ya. M. Pelekh // Journal of Mathematical Sciences/ July 1998, Volume 90 , Issue 5, pp 2431-2435.
 10. Ільків В.С., Пелех Я.М., Новіков Л.О. Нелокальна крайова задача для рівняння з частинними похідними та змінними коефіцієнтами // Прикладна математика. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. –1998. – № 337. – С. 107 – 109.
 11. Пелех Я.М. Чисельні методи розв’язання інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра // Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів: Українська академія друкарства , 1998, – С. 93 – 98.
 12. Пелех Я.М., Солодяк М.Т., Вільха В.В. Дослідження магнітомеханічнх процесів в феромагнітних тілах під дією зовнішнього магнітного поля // Прикладна математика. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – 1999. – № 364. С. 87 – 94.10.
 13. Ільків В.С., Пелех Я.М., Салига Б.О. Нелокальна двоточкова задача для систем з частинними похідними i змінними коефіцієнтами // Збірник наукових праць. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Прикладна математика .- 2000. – № 407. – С. 245-252.
 14. Пелех Я.М., Коник І.В., Ряжська В.А. Числові методи розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтера // Збірник наукових праць. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Прикладна математика . – 2000. – № 411. – С. 178 — 183.
 15. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Сохан П.Л. Дослідження нестаціонарних процесів дифузії водню поблизу вершини тріщини в полі неоднорідних механічних напружень // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів i будівельних конструкцій. Збірник наук. праць. Вип. 2. – Львів : Каменяр.- 2000. – С. 129-133.
 16. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Сохан П.Л. Вплив водневого фактору на швидкість росту тріщини в металах при дії статичних навантажень // “Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках”. Материалы XI Международной научной школы им. акад. С.Х. Христиановича.- Симферополь, (17-23 сент., Алушта). – 2001. – С. 55-56.
 17. Пелех Я.М., Лазько В.А., Гошко Л.В., Мандзинець І.В. Методи високого порядку точності розв’язання інтегродиференціальних рівнянь // Механіка i фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Зб. наук. праць фіз.-мех. ін-ту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Вип. 5. – Львів: Каменяр. – 2002. – С. 165 — 168.
 18. Ilkiv V.S., Kulynych Ya., Pelekh Ya.,Sokhan P., Svizinsky V. A Simple Efficient Parallel Method of Time-Varying Polynomials Rooting // Матеріали VII Міжн. наук. CADSM .Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. (18-22 лютого 2003 р., Львів-Славське). Львів – 2003. – C. 324.
 19. Пелех Я.М., Піх З.А., Парнета Б.З., Пукач П.Я. Дослідження кінетики адсорбції речовин пористими адсорбентами // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів i будівельних конструкцій . Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Львів : Каменяр. – 2004. -С.114-117.
 20. Пелех Я.М., Свізінський В.П., Ступницький В.В. Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. – № 535. – С. 36 – 38.
 21. Пелех Я.М., Крупка З.І., Солодяк М.Т. Розподіл магнітного поля у магнітом’якому шарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Зб. наук. праць фіз.-мех. ін-ту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Вип. 6. – Львів : Каменяр. – 2005. – C. 109 — 119.
 22. Пелех Я.М., Піх З.А., Рамський І.О. Методи високого порядку точності розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтери другого роду // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Зб. наук. праць фіз.-мех. ін-ту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Вип. 7. – Львів : Каменяр. – 2007.- С. 89 — 95.
 23. Пелех Я.М. Числовий метод третього порядку точності для розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів i будівельних конструкцій . Збірник наукових праць. Випуск 10. – Львів : Каменяр. – 2008. – С. 148 — 163.
 24. Пелех Я.М., Крупка З.І., Солодяк М.Т. Розподіл магнітного поля у магнітотвердому шарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Зб. наук. праць фіз.-мех. ін-ту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Вип. 8. – Львів : Каменяр. – 2009. – C. 79-90.
 25. Пелех Я.М. Нелінійний метод розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць. Випуск 11. – Львів: Каменяр. – С.114-120.
 26. Пелех Я.М. Методи високого порядку точності розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2011, вип. 39. – С. 126-130.
 27. Пелех Я.М. Методи високого порядку точності розв’язування задачі Коші длянелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра //Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць фіз.-мех. інституту і. Г.В. Карпенка НАН України. Вип. 9 – Львів : Каменяр. – 2012 – С. 90-97.
 28. Лучко Й.Й. Методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду / Й.Й. Лучко, Р.Я. Пелех, Я.М. Пелех // Комп’ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. – Львів:Українська академія друкарства. – 2012. – № 28. – С. 141-148.
 29. Дівеєв Б.М. Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин з додатковими масами /Дівеєв Б.М., Кошик І.В., Пелех Р.Я., Пелех Я.М.// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2013. – Випуск №41, ч.2. – с. 28-32.
 30. Дівеєв Б.М. Оптимізація звукопоглинаючих властивостей шаруватих пластин з додатковими масами / Б.М. Дівеєв, Я.М. Пелех, У.В,Тарасюк // Сучасні проблеми механіки та математики: наук. праці у 3-х томах. – Львів. – 2013, Том 2. – С. 209-211
 31. Дівеєв Б.М. Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин з додатковими масами / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Р.Я. Пелех, Я.М. Пелех // Міжвуз. зб. «Наукові нотатки». – Луцьк. – 2013. – Випуск №41, ч.2. – с. 28-32.
 32. Diveyev B., Butyter I.. Pelekh Ya., Kernytskyy I. Lamina elastic constants identification based on dynamic testing and refined theory / Bohdan Diveyev, Ihor Butyter, Yaroslav Pelekh, Ivan Kernytskyy // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – №21. – С. 82-87.
 33. Пелех Я.М. Чисельні методи другого і третього порядку точності розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь / Я.М. пелех // Зб. наук. праць фіз.-мех. ін-ту ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів: Каменяр. – 2014. – Вип. 10. – С. 95-101.
 34. Diveyev B.M., Hlobchak M.V., Pelekh J.M., Kernytskyy I.S. Optimization of particle dynamic vibration absorbers in the frequency band // Вібрації в техніці і технологіях. 2014, №2 (74). – С. 119-124.
 35. Дивеев Б.М., Пелех Я.М., Тарасюк У.Н., Николишин М.М. Демпфирующие и звукоизоляционные свойства слоистых панелей / Б.М. Дивеев, Я.М. Пелех, У.Н. Тарасюк, М.М. Николишин // Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2014. – №3 (75). – С. 71-76.
 36. Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Д.Л. Паращук, Я.М. Пелех. Дослідження розповсюдження вібрації та ударів від коліс до чутливого елемента машини. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. №1, 2014, С.47-53.
 37. Пелех Я.М., Ментинський С.М., Пелех Р.Я. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник статей. – Луцьк, 2016, № 3201 (6). – С. 128-135.
 38. Pelekh Ya.M., Mentynskyi C.M., Pelekh R.Ya. Nonlinear numerical methods for the solution of initial value problem for ordinary differential equations // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. – 2016. – №6. –  С. 65-75.
 39. Дівеєв Б.Д., Горбай О.З., Керницький І.С., Коник І.В., Пелех Я.М. Вібро- та шумозахисні пристрої з ДКГ для колісних машин // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – Луцьк, 2016. –  Вип. 55. –  С. 125-130.
 40. Havrysh V. Development and Analysis of Mathematical Models for the Process of Thermal Conductivity for Piecewise Uniform Elements of Electronic Systems / V. Havrysh, I. Ovchar, Y.Baranetskij, Ya. Pelekh, P. Serduik, H. Ivasyk // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2017, N   , pp.
 41. Havrysh V. Mathematical Model of Thermal Conductivity for Piecewise Homogeneous Elements of Electronic Systems / Vasyl Havrysh, Ruslan Tushnytskyy, Yaroslav Pelekh, Petro Pukach, Yaroslav Baranetskyi // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2017 – Proceedings of 14th International Conference ( 21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE), – 2017, pp.333-336
 42. Ihnatyshy M. Frequency Response Quencher Mechanical Vibrations / Mykola Ihnatyshy, Yaroslav Pelekh // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2017 – Proceedings of 14th International Conference (21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE) – 2017, pp. 435—437.
 43. Kostenko Iryna. Modelling  and   Method  of Investigation of the Limiting Equilibrium of an Anisotropic Cylindrical Shell with Crack / Iryna Kostenko, Yaroslav Pelekh, Taras Nykolyshyn, Volodymyr Karkuliovskyy // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2017. – Proceedings of 13th International Conference ( Polyana, April 20-23, 2017). Lviv, 2017, pp. 146-150.
 44. Pelekh Yaroslav. Optimization of the Particle Vibration Absorbers as SDOF System / Yaroslav Pelekh, Igor Konyk, Mykhaylo Hlobchak, Gennady Cherchyk, Victoria Opalko, Bohdan  Diveyev  // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2013. – Proceedings of 13th International Conference ( Polyana, April 20-23, 2017). Lviv, 2017, pp. 157-160.
 45. Diveyev B. Dynamic Vibration absorbers Optimization and Design / B. Diveyev, M. Hlobchak , Ya. Pelekh // ECONTECHMOD. – 2017, No. – pp. (Подано до друку)
 46. Pelekh R. Ya. Investigation and Analysis of the Mathematical Model of the Kinetics of Adsorption of Substances by Porous Adsorbents Using Continued Fraction / R. Ya. Pelekh, S.M. Mentynskyi, M.I. Ihnatyshy, Ya.M. Pelekh // Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Journal of Scientific Articles. Issue 22(17)’2017. ( Подано до друку )

Конференції

 Тези

 1.  Гачкевич А.Р., Кардаш А.А., Пелех Я.М., Солодяк М.Т. Математическое модели-рование термомеханических процессов в ферромагнитном теле, обусловленных воздействием внешних электромагнитных полей // Математическое моделирование в естествознании и технологии : Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара ( 14-21 сентября 1989 г. ) – Владивосток: ДВО АН СРСР. – 1989 .– С. 20-21.
 2. Пелех Я.Н., Крупка З.И , Салыга Б.О. Методы решения нелинейных дифференци-альных и интегральных уравнений, основанные на непрерывных дробях // Новые подходы к решению дифференциальных уравнений. Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции. – Москва : ВЦ АН СССР. -1989. – С. 94.
 3. Пелех Я.Н., Салыга Б.О. Методы решения краевых задач для нелинейных дифференциальных уравнений // Нелинейные задачи математической физики и задачи со свободной границей. Тезиcы докладов YIII Республиканской конференции ( 3- 8 сентября 1991 г.), – Донецк, 1991. – С. 101.
 4. Пелех Я.Н., Крупка З.И , Салыга Б.О. Применение непрерывных дробей для построения приближенных методов решения дифференциальных уравнений // Тезисы докладов третьей Всесоюзной конференции:”Новые подходы к решению дифференциальных уравнений”.- Москва : ВЦ АН СССР. – 1991. – С. 69.
 5. Pelekh Ya. N. Solving nonlinear ordinary differential and integral equations by continued fraction// International Conference dedication to 100th Birthday of Stefan Banach ( May 6-8, 1992 г.) – Lviv : University. – 1992. – P. 78-79.
 6. Pelekh Ya. N. Solving nonlinear ordinary differential equations by continued fraction // Тези мiжнародної конференцiї, присвяченої пам’ятi акад. М.П. Кравчука. – Київ: IМ АН України. – 1992.- С. 155.
 7. Pelekh Ya., Salyha B. Solving nonlinear integro-differential equations by continued fractions // Всеукраїнська наукова конференцiя “Новi пiдходи до розв’язання диференцiальних рiвнянь”. Тези доповiдей. – Київ: IМ АН України.
 8. Pelekh Ya., Dasuik Y., Salyha B. Solution of nonlinear differential and integro-differential equations by continued fractions // International conference “Nonlinear differential equations”. Київ: ІМ НАН України. – 1995. – С. 37.
 9. Ільків В.С., . Пелех Я.М. Просте подання розв”язку матричного рівняння Сильвестра // Українська конференція ”Моделирование и исследование устойчивости систем”. Тезисы докладов .- Киев, 1996.- С. 54.
 10. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Салига Б.О. Дослідження впливу залишкових технологічних напружень на термодифузійні процеси // Наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”. Тези доповідей. – Івано-Франківськ:Плай. – 1996.- С. 24.
 11. Pelekh Ya.N., Dasjuk Y. I., Ilkiv V.S., Salyga B.O.Solution of nonlinear differential and integro-differential equations by continued function // Моделирование и исследование устойчивости систем. Украинская конференция. Тезиси докладов. – Киев, 1996.- С. 105.
 12. Ільків В.С., Кулинич Я.М., Пелех Я.М. Метод паралельного обчислення коренів залежних від часу поліномів // International Conferens “ Modelling and Investigation of System Stability”. Thesis of conferens. – Kiev, 1997. – С. 48.
 13. Ільків В.С., Пелех Я.М., Дасюк Я.І., Салига Б.О. Розв’язування нелокальної крайової задачі методом мінімізації в Соболівських просторах // YI-та Міжнародна наукова конференція ім. М.Кравчука .Тези доповідей. – Київ. – 1997. – C. 137. Ільків В.С., Пелех Я.М., Дасюк Я.І. Метод мінімізації в нелокальній задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними // Y-та Всеукраїнська наукова конференція “Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь”. Тези доповідей. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1997.- С. 51.
 14. Ільків В.С., Пелех Я.М. Метод мінімізації в нелокальній задачі для системи диферен-ціальних рівнянь з частинними похідними // Тези доповідей Всеукраїнської конференції “Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь “ , присвяченої 70-річчю від дня народження В.Я. Скоробагатька. – Дрогобич, 1997. – C. 51.
 15. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М. Крайова задача з нелокальними умовами для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними і змінними коефіцієнтами // Матеріали міжнародної конференції “Сучасні проблеми механіки і математики”, присвячена 70- річчю від дня народження акад. НАН України Я.С.Підстригача. – (травень 25-28). Львів –1998.- С. 220.
 16. Дадайкіна О.В., Коник І.В., Пелех Я.М. Чисельні методи розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтера // Міжнародна конференція “Диференціальні та інтегральні рівняння. – Тези доповідей. – Одеса (12-14 вересня). – 2000. – С. 214.
 17. Пелех Я.М., Коник І.В., Ряжська В.А. Числові методи розв’язування інтегро-диферен-ціальних рівнянь типу Вольтера // Збірник наукових праць. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Прикладна математика . – 2000. – № 411. – С. 178 – 183.
 18. Ільків В.С., Пелех Я.М., Коник І.В. Нелокальна крайова задача в анізотропних просторах для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними // Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2000. – С. 90.
 19. Дасюк Я.І., Пелех Я.М., Свізінський В.П. Наближені методи розв’язування інтегральних i інтегродиференціальних рівнянь типу Вольтера // Міжнародна наукова конференція ”Нові підходи до розв”язання диференціальних рівнянь”. Тези доповідей. (1 – 5 жовтня, Дрогобич). – Київ, 2001. – С. 109.
 20. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Сохан П.Л. Вплив водневого фактору на швидкість росту тріщини в металах при дії статичних навантажень // “Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках”. Материалы XI Международной научной школы им. акад. С.Х. Христиановича.- Симферополь, (17-23 сент., Алушта). – 2001. – С. 55-56.
 21. Pelekh Ya., Dashko O., Salyga B. Nonlinear numerical methods for the solution differential, integral and integrodifferential equation // International Conference on Functional Analysis and its Applications. Dedicated to the 110 anniversary of Stefan Banach. Book of Abstracts. (May 28-31, 2002). – Lviv , 2002.- С. 155-156.
 22. Ільків В.С., Пелех Я.М., Коник І.В. Двоточкова крайова задача для системи канонічних неоднорідних рівнянь з частинними похідними // Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2002. – С. 85.
 23. Pelekh Ya. M., Ilkiv V.S., Konyk I.V.,Nytrebych Z.M., Sokhan P.L.,Svizinsky V.S. Nonlinear numerical methods for the solution differential and integrodifferential equations // Міжнародна школа-семінар “Ланцюгові дроби , їх узагальнення та застосування “, присвячена 75- річчю з дня народження проф. В.Я. Скоробагатька (19-24 серпня 2002 р.). Ужгород, 2002. – С. 25-26.
 24. Пелех Я.М., Салига Б.О., Свізінський В.П. Двосторонні алгоритми розв’язування інтегральних рівнянь Вольтера другого роду // Міжнародна наукова конференція :“Шості Боголюбовські читання”. – (Серпень 26-30, Чернівці).–Чернівці, 2003 .-С. – 170.
 25. Пелех Я.М., Піх З.А., Свізінський В.П. Числові методи розв’язування інтегральних рівнянь Вольтера, що базуються на неперервних дробах // III Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу “. (Вересень 9-12, Івано-Франківськ).- Івано-Франківськ) , -2003. – С. 83.
 26. Пелех Я.М., Луцев Є.М. Наближений метод розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, що базується на ланцюгових дробах // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів. 2003. – С. 37.
 27. Ilkiv V.S., Kulynych Ya., Pelekh Ya.,Sokhan P., Svizinsky V. A Simple Efficient Parallel Method of Time-Varying Polynomials Rooting // Матеріали VII Міжн. наук. CADSM .Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. (18-22 лютого 2003 р., Львів-Славське). Львів – 2003. – C. 324.
 28. Пелех Я.М., Пукач П.Я.,Сохан П.Л. Системний метод розв’язання диференціальних рівнянь // Десята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. – Київ.- (серпень 26-30). – 2004. – С. 475.
 29. Пелех Я.М., Луцев Є.М. Наближений метод розв’язування звичайних диференціальних рівнянь , що базується на ланцюгових дробах // Наукова конференція професорсько- викладацького складу ІПМФМ. Тези доповідей . – ( 27-28 червня 2004 р). Львів, 2004. – С.37.
 30. Пелех Я.М., Свізінський В.П., Сохан П.Л. Системний метод розв’язання звичайних диференціальних рівнянь // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька. (27 вересня – 1 жовтня 2004 р., Дрогобич). Тези доповідей. Львів, 2004. – С. 162.
 31. Pelekh Ya.M. Nonlinear numerical methods for the solution differential and integral equations // Тезисы докладов международной конференции им. И.Г. Петровского “Дифференциальные уравнения и смежные вопросы”. ( Москва, 2004 г.). – М. – 2004. – С. 78.
 32. Пелех Я.М., Салига Б.О., Свізінський В.П.,Сохан П.Л. Про один підхід до побудови числових методів розв”язування інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвяченої 60-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ ім. Т.Шевченка. (06-09. 06.2005). – Київ. 2005. – C. 81.
 33. Пелех Я.М., Дашко О.М., Піх З.А., Свізінський В.П., Коник І.В. Розв’язування нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерри за допомогою ланцюгових дробів // Интегральные уравнения и их приложения. Тезисы докладов Международ-ной конференции ( 29.06.- 1.07.2005, Одеса ). – Одеса. – 2005. – C.115.
 34. Пелех Я.М., Крупка З.І., Солодяк М.Т. Розподіл магнітного поля у магнітом’якому шарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць. Вип. 6. – Львів : Каменяр.-2005. – C. 109 – 119.
 35. Пелех Я.М., Свізінський В.П. Застосування неперервних дробів до розв’язування інтегральних рівнянь // Наукова конференція професорсько- викладацького складу ІПМФМ. Тези доповідей . – (27-28 травня 2005 р). Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка”. – 2005. – С. 54.
 36. Лепех В.М., Пелех Я.М. Побудова однокрокових методів розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // V відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Ін-ту прикладної математики та фундаментальних наук. – Тези доповідей. (Львів, 5-6 жовтня 2006), – 2006.– С .47.
 37. Пелех Я.М., Грипа В.Р., Луцев Є.М. Числові методи розв’язання інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра другого роду , що базуються на неперервних дробах // V відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Ін-ту прикладної математики та фундаментальних наук. – Тези доповідей. (Львів, 5-6 жовтня 2006), – Львів, 2006. – С. 39.
 38. Пелех Я.М., Ільків Я.В., Свізінський В.П., Салига Б.О. Про один підхід до розв’язання інтегральних рівнянь другого роду // Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” (11-14 жовтня 2006 р., Чернівці). Тези доповідей. – Чернівці, 2006 – С. 124.
 39. Ільків В.С., Пелех Я.М. Задача Коші для рівнянь із частинними похідними з періодичною правою частиною // Тези доповідей Міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвячена 100- річчю Лопатинського Я.Б. ( Львів, 12 – 17 вересня 2006 р.) , – Львів, 2006. – С. 28 – 30.
 40. Дідак В.М., Крупка З.І., Пелех Я.М. Числові методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька ( 24-28 вересня 2007 р., Дрогобич ). Тези доповідей. – 2007. – С. 90.
 41. Дідак В.М., Пелех Я.М. Розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерри за допомогою ланцюгових дробів // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. Матеріали конференції ( 15 – 17 травня 2008 р., Київ). – Київ, 2008. – С. 134.
 42. Пелех Я.М., Дідак В.М., Свізінський В.П. Розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтера другого роду за допомогою ланцюгових дробів // Нелінійні проблеми аналізу: IY Всеукраїнська наукова конференція (10-12 вересня 2008 р., Івано-Франківськ). Тези доповідей. Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С.30.
 43. Пелех Я.М. Числовий метод третього порядку точності для розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів i будівельних конструкцій . Збірник наукових праць. Випуск 10. – Львів : Каменяр. – 2008. – С. 148 – 163.
 44. Пелех Я.М. Числові методи розв’язування інтегральних рівнянь Вольтера за допомо-гою ланцюгових дробів // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (8-13 червня, 2009, Чернівці). – 2009. – С. 139 – 140.
 45. Пахолок Б.Б., Пелех Я.М. Числові методи розв’язуваня нелінійних інтегральних рівнянь Вольтера, що базуються на неперервних дробах // Тринадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. Матеріали конференції ( 13 – 15 травня 2010 р., Київ). – Київ, 2010. – С. 316.
 46. Пелех Я.М. Методи високого порядку точності розв’язування задачі Коші длянелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра //Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць. Вип. 9 – Львів : Каменяр. – 2010.
 47. Пелех Я.М. Про один підхід до розв’язування нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь. Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька. Тези доповідей ( м. Дрогобич, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 154.
 48. Пелех Я.М. Розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду за допомогою неперервних дробів.
 49. Всеукраїнська наук. конф. «Прикладні задачі математики». Матеріали конференції ( м. Яремче, 13-15 жовтня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 85 – 87.
 50. Пелех Я.М., Рачкевич Ю.В. Методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // Всеукраїнська наукова конференція «Застосування математичних методів в науці і техніці». Збірник тез доповідей (м. Луцьк, 25-26 листопада 2011 р.). – Луцьк, 2011. – С. 66-67.
 51. Пелех Я.М. Наближені методи розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра /Я.М. Пелех // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наук. праць. Вип. 9. – Львів : Каменяр. – 2012. – С. 90-97 .
 52. Пелех Я.М. Числові методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтера другого роду/ Я.М. Пелех// Матеріали конференції «Теорія наближених функцій та її застосування», Кам’янець-Подільський, 28 травня – 3 червня 2012: тези доповідей – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 82-83.
 53. Пелех Я.М. Методи Рунге-Кутта-Фельберга розв’язування нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь /Я.М. Пелех// Матеріали конференції «Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Кравчука. Київ, 19-21 квітня 2012: матеріали конф. – Київ. – 2012. – С. 338.
 54. Пелех Я.М. Наближені методи розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтера / Пелех Я.М.// 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН. PSC-IMFS-10, Львів, 17-18 травня 2012: Зб. матеріалів. – Львів. – 2012– С. А57.
 55. Пелех Я.М. Методи високого порядку точності розв’язування нелінійних інтегро-диференцальних рівнянь / Я.М. Пелех // Всеукраїнська наукова конференція «Застосування математичних методів в науці і техніці». 22-23 листопада 2013 р., Луцьк : зб. тез доп.- Луцьк, 2013. (Прийнято до друку).
 56. Пелех Я.М. Нелінійні чисельні методи розв’язування інтегральних рівнянь Вольтера другого роду / Пелех Я.М. // «Четверта міжнародна ганська конференція присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана», Чернівці, 30 червня – 5 липня 2014 р.: Матеріали конференції – Чернівці, 2014 – С.153-154.
 57. Пелех Я.М. Чисельні методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтера другого роду / Пелех Я.М. // «П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука». – Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування., Київ, 15-17 травня 2014 р.: Матеріали конференції – Київ, 2014. – С. 247-248.
 58. Pelekh Ya.M. Nonlinear methods for the solution of differential and integral equations / Pelekh Ya.M. //  “Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К,М, Фішмана та М,К, Фаге”. Чернівці, 1-4 липня 2015: тези доповідей – Чернівці, 2015. – С. 141-142.
 59. Пелех Р.Я., Пелех Я.М. Методи розв”язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь з оцінкою головного члена локальної похибки / Пелех Я.М. // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”. – Ворохта, 24-27 лютого 2016 р.: тези доповідей – Івано-Франківськ, 2016. – С.111-112.
 60. Pelekh Ya.M. Numerical methods of solving nonlinear integral equations of Volterra type / Pelekh Ya.M.// International Sceintific Conference “Differential equations and their applications” dedicated to the anniversary of academician of NAS of Ukrain Mykola Perestyuk. – Uzhhorod, 19-21 may 2016: abstracts of the conference – Uzhhorod, 2016. – 35-36.
 61. Пелех Я.М. Нелінійний метод розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь / Ментинський С.М., Пелех Я.М.// Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” присвячена 70-річчю академіка НАН України М.О. Перестюка. – Ужгород, 19-21 травня 2016 р. – Ужгород, 2016. – С. 100.
 62. Ментинський С.М., Пелех Я.М. Чисельні медоди розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь другого роду // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» : тези дововідей (Ворохта, 24-27 лютого 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 102-103.
 63. Пелех Я.М., Пелех Р.Я. Методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь з оцінкою головного члена локальної похибки // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» : тези дововідей (Ворохта, 24-27 лютого 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 111-112.
 64. Дівеєв Б., Коник С., Пелех Я. Розрахунок та оптимізація звукопоглинаючих перегородок для автомобілів // Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: тези доповідей ( Львів, 17-18 березня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 23-24.
 65. Пелех Я.М., Ментинський С.М., Пелех Р.Я. Нелінійний двосторонній метод розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // Сучасні проблеми математичного  моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 21-23 квітня 2016 року)  – Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 171-173.
 66. Pelekh Ya.M. An approach to deducing approximate solutions to the Cauchy problem for nonlinear differential equations // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної конференції ( Кам’янець-Подільський, 21-23 квітня 2016 року) – Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 170-171.
 67. Pelekh Ya.M. Numerical methods of solving nonlinear integral equations of Volterra type // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування»: тези доповідей (Ужгород, 19-21 травня 2016 р.). – Ужгород, 2016. – С. 35.
 68. Ментинський С.М., Пелех Я.М. Нелінійний метод розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування»: тези доповідей (Ужгород, 19-21 травня 2016 р.). – Ужгород, 2016. – С. 100.
 69. Ментинський С.М., Пелех Р.Я., Пелех Я.М. Нелінійні двосторонні методи розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: збірник матеріалів конференції (Львів, 2-3 червня 2016 р.).– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 79-81.
 70. Николишин М.М., Пелех Я.М. Інтегральні рівняння задачі про граничну рівновагу неоднорідної по товщині циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації  // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: збірник матеріалів конференції (Львів, 2-3 червня 2016 р.).– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 82-84.
 71. Pelekh Ya.M. Nonlinear numerical methods of variable order and step with control stability for the solution Cauchy problem for nonlinear differential equation // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: збірник матеріалів конференції (Львів, 2-3 червня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 85-87.
 72. Каленюк П.І., Пелех Я.М. Кафедри обчислювальної математики та програмування // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: збірник матеріалів конференції (Львів, 2-3 червня 2016 р.).– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 134-136.
 73. Ментинський С.М., Пелех Р.Я., Пелех Я.М. Двосторонні методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду // V міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» : тези доповідей (Луцьк-Світязь 5-7 червня 2016 р.). – Луцьк, 2016. – С. 39-40.
 74. Пелех Я. М. Оптимізація фізичних параметрів гасника механічних коливань / Ігнатишин М. І., Пелех Я. М.// 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.81-83.
 75. Пелех Я.М. Дослідження і аналіз математичної моделі кінетики адсорбції речовин пористими адсорбентами / Ментинський С. М., Пелех Р. Я., Пелех Я. М.// 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.92-93

 Навчальні курси

 •  Компютерна техніка та програмування
 •  Інформатика
 •  Інформатика та компютерна техніка

 Основні навчально-методичні розробки

 1. Каленюк П.І., Кміть І.Я., Киричинська І., Пелех Я.М. та інші. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів факультетів автоматики та комп”ютерних технологій. – Львів: ДУ “Львівська політехніка “. – 1996. – 39 с.
 2. Баранецький Я.О., Будз І.С., Ільків В.С., Пелех Я.М. та інші. Лінійні перетворення. Квадратичні форми. Криві та поверхні другого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студ. інженерно-технічних спеціальностей. – Львів:ДУ “Львівська політехніка “. – 1996. – 103 с.
 3. Білущак Г.І., Дасюк Я.І., Пелех Я.М. та інші. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: ДУ “Львівська політехніка “. – 1996. – 60 с.
 4. Білущак Г.І., Будз І.С., Пелех Я.М. та інші. Лінійна алгебра . Методичні вказівки , приклади і завдання до індивідуальних типових розрахунків з курсу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: ДУ “Львівська політехніка “. – 1996. – 45 с.
 5. Базилевич Л.Є., Білущак Г.І., Пелех Я.М. та інші. Звичайні диференціальні рівняння. Методичні вказівки до типових розрахунків для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. Львів: ДУ “Львівська політехніка “. – 1996. – 38 с.
 6. Дасюк Я.С., Новіков Л.О., Каленюк П.І., Пелех Я.М. та інші. Функції комплексної змінної . Інтегральні перетворення Фур’є та Лапласа. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. – Львів: ДУ “Львівська політехніка “. – 1999. – 200 с.
 7. Луцев Є.М., Пелех Я.М. Збіжність інтерполяційних процесів // VI – науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих закладах освіти”. Львів (січень 13-14, 2001 р.). – 2001.- С. 29-30.
 8. Кухар Р.Б., Пелех Я.М., Піх З.А., Рамський І.О. Основи роботи в Internet. Методичні вказівки. Львів, 2003. – 27 c.
 9. Кухар Р.Б., Пелех Я.М., Піх З.А., Рамський І.О. Основи HTML. Методичні вказівки. – Львів, 2004. – 26 с.
 10. Луцев Є.М, Пелех Я.М. Швидкість збіжності тригонометричної інтерполяції // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах. IX науково-практична конференція. Тези доповідей. – Львів. – 2004. – С. 26 – 27.
 11. Кухар Р.Б., Пелех Я.М., Піх З.А., Рамський І.О. Основи конструювання гіпертекстових документів (HTML, Front Page). Навчально-методичний посібник. – Львів, 2005. – 116 с.
 12. Баранецький Я.О., Гнатів Б.В., Ільків В.І., Каленюк П.І., Пелех Я.М. та інші. Основи дискретної математики. Частина 1. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти i науки України. – Львів: Видав. НУ “Львівська політехніка”, 2006.- 135 с.
 13. Пелех Я.М., Піх З.М., Рамський І.О. Математичне моделювання. Лабораторні роботи. – Львів: ЛНУ ВМБ, – 2011. – 28 с.
 14. Піх З.А., Пелех Я.М., Рамський І.О. Лабораторний практикум «Моделювання та прогнозування стану довкілля». – Львів, 2016. – 30 с
 15. Основи інформатики та інформаційних технологій. Конспект лекцій з курсу «Основи інформатики і програмування, частина 1» для першого (бака¬лаврського) рівня освіти спеціальності 105 – “Прикладна фізика та нано¬мате¬ріали” / Укл.: Гнатів Л.Б., Ментинський С.М., Пелех Я.М., Федюк Є.М. – Львів: Самвидав, 2019.- 132 с. (реєстр. номер № 9060 /2019 від 17.12.2019 р.)
 16. Основи програмування на С++. Навчальний посібник з курсу «Основи інформатики і програмування, частина 2» спеціальності 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали” для першого (бакалаврського) рівня освіти/ С. М. Ментинський, Я. М. Пелех. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2021. – 256 с.
 17. Збірник задач з основ алгоритмізації та програмування. Навчальний посібник з курсів «Обчислювальна техніка та програмування», «Інформатика», «Основи інформатики і програмування», для студентів технічних спеціальностей для першого (бакалаврського) рівня освіти / С. М. Ментинський, Я. М. Пелех. – Львів: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2023. – 320 с.