Берегова Галина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: gberegova@yahoo.com

Коротка наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені І.Франка. З 1995 р. по 1998 р. навчалася у аспірантурі кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка

У листопаді 1998 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння» на тему «Задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь та систем з двома незалежними змінними». Дисертаційна робота була підтримана Міжнародною науково-освітньою програмою фонду “Відродження” – “Соросівські аспіранти” (1998 р.), грант “PSU081073.

У 2005р. отримала вчене звання доцента кафедри математики і статистики.

З 1998 р. по 2001 працювала в ЛНУ ім. І. Франка на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, а пізніше доцента кафедри диференціальних рівнянь.

З 2000 р. по 2018 р. працювала доцентом кафедри математики і статистики, згодом кафедри вищої математики та інформаційних технологій Львівського інституту Університету банківської справи.

З вересня 2018 р. працює на посаді доцента кафедри обчислювальної математики та програмування Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

Математичне моделювання економічних процесів; задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь та систем.

Нагороди

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для банківської системи України нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2008 р.).

За період наукової діяльності опубліковано 1 монографію у співавторстві, видано понад 50 наукових публікацій, з яких ‑ понад 20 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

За період педагогічної діяльності видано більше 20 навчально-методичних праць, серед яких 1 підручник (у співавторстві) та 9 навчальних посібників (6 ‑ з грифом Міністерства освіти та науки України, 2 ‑ з грифом Вченої ради Університету банківської справи.

Основні наукові публікації

Монографія
 1. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. «Математичні та логічні підходи до оцінки ефективності методів менеджменту»: Монографія; Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ). – Львів: Видавнича фірма «Афіша», 2015. – 187 с.
Наукові статті
 1. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Гiпеpболiчна обеpнена задача в кpиволiнiйному сектоpi // Вiсник ЛДУ. Cеp. мех.-мат. – Вип. 40. – 1994. – С. 9-12.
 2. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Узагальнена гіперболічна задача Стефана в криволінійному секторі // Вісник ЛДУ, серія “Питання алгебри та мат. фізики”, вип. 43, 1996. – С. 63-66.
 3. Берегова Г.І. Гiпеpболiчна задача Стефана з нелокальними гpаничними умовами. // Вiсник Львiв. Ун-ту. Cеp. мех.-мат. – 1996.-Вип.45. – С. 104-112.
 4. Берегова Г.І. Обеpнена гiпеpболiчна задача для piвняння дpугого поpядку. // Вiсник Львiв. Ун-ту. Cеp. мех.-мат. – 1997. – Вип. 48.- С. 50-59.
 5. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Гiпеpболiчна задача Стефана в кpиволi-нiйному секто // Укp. мат. журнал. – 1997. – Т. 49, № 12. – С. 1684-1689.
 6. Берегова Г.І., Кирилич В.М., Флюд В.М. Hiperboliczne zagadnienie Stefana o nielokalnych warunkach na // Politechnika Opolska, zeszyty naukowe №230.-1997. Matematyka z.14. – С.31-42.
 7. Берегова Г.І. Обернена гiперболiчна задача Стефана. // Математичнi студii. – 1998. – Т. 10, № 1. – С. 41-53.
 8. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Пpо один ваpiант гiпеpболiчної задачi Стефана в кpиволiнiйному секто // Вiсник Львiв. ун-ту. Cеp. Мех.-мат. – 1998.-Вип. 51. – С.99-107.
 9. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Обеpнена гіперболічна задача Стефана в кpиволiнiйному сектоpi // Вiсник Львiв. ун-ту. Cеp. мех.-мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 5-11.
 10. Берегова Г.І., Іларіонова О.В. Деякі аспекти методики застосування теорії ігор у моделюванні економічних процесів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність (збірник наукових праць). Випуск 6 (XXXVII)/НАН України. – Львів, 2002. – С. 334-342.
 11. Берегова Г.І. Нелінійна класифікаційна модель для оцінки кредитоспроможності позичальника // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України (збірник наукових праць). Випуск 1 (XXXIX)/НАН України. – Львів, 2003. – С. 399-408.
 12. Берегова Г.І. Гіперболічна задача Стефана з правою частиною залежною від часу // Вiсник Львiв. ун-ту. Cеp. мех.-мат. – 2004. – Вип. 63. – С. 18-31.
 13. Берегова Г.І., Бобик О.І. Про роль і концепцію викладання математики для економістів // Рідна школа. – 2004. – №5. – С. 48-51.
 14. Берегова Г.І., Братків Л.П. Класифікація та оцінка ризиків ринку пластикових карток. // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 216-225.
 15. Берегова Г.І., Лабецька Л.М. Методи аналізу кредитного ризику та побудова моделі оцінки кредитоспроможності позичальника . // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 113-122.
 16. Берегова Г.І. “Прогнозування деяких фінансових показників діяльності банківської установи” // Вісник НУ «ЛП». Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2008. – №624. – С. 117-124.
 17. Бобик О.І., Берегова Г.І. «Основні принципи реалізації міжпредметних зв’язків математичних та економічних дисциплін у вузівській підготовці спеціаліста-економіста» //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики // Зб. наук. пр. ХІБС УБС НБУ. – Вип. 2 (5). – 2008. – с. 106-118.
 18. Оліскевич М.О., Берегова Г.І. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні // Вісник Львівського університету. – 2012. –Серія економічна: Вип. 48. – С.184-194.
 19. Берегова Г.І., Завидівська О.І. Економетричне моделювання індикаторів розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Львів, 2013. – Вип.1 (16). – С. 278-284.
 20. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Адміністративні методи менеджменту, правила та закони логіки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Львів, 2013. – Вип.1 (16). – С. 97-101.
 21. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Статистичні критерії оцінки ефективності методів менеджменту // Вісник Української академії банківської справи – Суми, 2013. –№2 (35). – С. 100-104.
 22. Гладунський В. Н., Берегова Г. І. Проблеми формування інтелектуальної техніки економічно активного креативного фахівця нової економіки. // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – Львів, 2017. – Вип 2 (124). – С. 57-61.
 23. БереговаГ. І., Гладунський В. Н. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу. // Регіональна економіка. – 2018. ‑ №1. – С. 126-131.
 24. Шурпенкова Р. К., Берегова Г. І. Оцінка стартапу як нової форми ведення бізнесу. //Журнал Київського університету ринкових відносин Економіка. Бізнес-адміністрування. Право. – №5 (5) – 2018. – С. 139-151.
 25. Панковець М. П., Берегова Г. І. Деякі аспекти дослідження проблем зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М.І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2018. № 1 (65). – C. 16 –
 26. Oliskevych M., Beregova G., Tokarchuk V., Fuel Consumption in Ukraine: Evidence from vector Error Correction Model // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. 8, No.5 – pp. 58-63.
Тези наукових конференцій
 1. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Обратная гиперболическая задача Стефана // Тезисы докладов IV Воронеж. мат. шк. «Понтрягинские чтения – IV»-1993.–С.99.
 2. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Узагальнена гіперболічна задача Стефана в криволінійному секторі // Тези доп. школи семінару “Нелінійні крайові задачі ма. фізики та їх застос. – Тернопіль – 5-10 вересня 1994 р.
 3. Beregova G., Kyrylych V. About hyperbolic problems with unknown // Тезисы докладов шк. «Понтрягинские чтения – VI» .– 20-26 апреля 1995.–С.9.
 4. Берегова Г.І. Гiпеpболiчна задача Стефана з нелокальними гpаничними умовами. // Тези доповiдей Всеукp. Наук. конф. “Дифеpенцiально-функцiональнi piвняння та їх застосування”.–Чеpнiвцi. – 15-18 травня – С.14.
 5. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь // Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”-Львів. – 7-10 жовтня 1996р. – С. 24-25.
 6. Берегова Г.І. Обеpнена задача для гiпеpболiчного piвняння дpугого поpядку. // Тези доповiдей Всеукp. наук. конф. “Hовi пiдходи до pозв’язання диференціальних piвнянь” – Дpогобич. – 15-19 вересня 1997. – С.14.
 7. Beregova G., Kyrylych V. Inverse hyperbolic Stefan problems. // Proc. International Conf. on Nonlinear Partial Differential Equations-Kiev. – August 26-30 1997. – Р. 20.
 8. Берегова Г.І. Узагальнена гiпеpболiчна задача Стефана в кpиволiнiйному сектоpi. // Тези доповiдей Мiж-наpод. Наук. конф. “Сучаснi пpоблеми математики”. – Чеpнiвцi. – Червень – С. 25-28.
 9. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Пример одной обратной гипеpболической задачи Стефана. // Тезисы докл. конф. “Обратные и некорректно поставленные задачи”. – Москва. – 16-17 июня – С.14.
 10. Beregova G., Kyrylych V. Inverse hyperbolic Stefan problem in the curvilinear sector // Proc. Inernational Conf. On Nonlinear Partial Differential Equations.-Lviv. – August 23-29 1999. – Р. 23.
 11. Берегова Г.І., Кирилич В.М. Обратная гиперболическая задача Стефана в криволинейном секторе. // Тезисы докл. конф. “Обратные и некорректно поставленные задачи”. – Москва. – 20-21 червня 2000. – С. 15.
 12. Beregova G., Kyrylych V. Inverse hyperbolic Stefan problem with nonlocal boundary conditions // Proc. Inernational Conf. On Nonlinear Partial Differential Equations-Kiev. – August 2001. – Р. 16.
 13. Beregova G. Hyperbolic inverse Stefan problems with unlocal boundary conditions // Proc. International Conf. on Functional Analysis and its Applications. – Lviv. – 2002. – Р. 31-32
 14. Beregova G. Тhe hyperbolic Stefan problems with an unknown time dependent right part // Proc. International Conf. Nonlinear partial differential equations. – Donetsk. – 2003. – Р. 21.
 15. Гоєнко Н.П., Мандзій Л. С., Берегова Г.І. Апроксимація гіпергеометричної функції Аппеля гіллястим ланцюговим дробом // Тези доповідей конференції молодих учених і сучасних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача, Львів, 2005 р.,с.194-195.
 16. Берегова Г.І., Оліскевич М.О., Лавренюк С.П. Слабконелінійна параболічна варіаційна нерівність в необмеженій області // Тези міжнародної конференції «Нелінійні диференціальні рівняння в частинних похідних», Алушта, 2005 р., с 30.
 17. Берегова Г.І., Гоєнко Н.П. Наближення відношення гіпергеометричних функцій Лаурічелли гіллястим ланцюговим дробом у випадку довільних комплексних параметрів // Тези доповідей дванадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М.Кравчука, Київ, 2008 р., с.578
 18. Берегова Г.І., Кирилич В.М. «Задача оптимального керування для гіперболічного рівняння Слуцького» // Тези доповідей чотирнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука, Київ, 2012 р., 74 с.
 19. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Методи дослідження і оцінки ефективності неекономічних методів менеджменту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», 18-19 квітня  2013 р.  –  Черкаси: СУЕМ,  – С 14-16.
 20. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Модель залежностей в соціально-економічній системі // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка та управління: теорія і практика», м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2013 р.  – С – 209-211.
 21. Гладунський В. Н., Берегова Г. І. Проблеми формування інтелектуальної техніки креативного спеціаліста для роботи в умовах нової економіки. /Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року/ Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2017. – с. 196-198.
 22. Берегова Г. І., Гладунський В. Н. Синергетика як елемент управління у сфері торгівлі /Актуальні питання економіки, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 лютого 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.1 ‑ С. 49-50.
 23. Берегова Г. І., Русинко М. К., Смага Л. М. «Технологія мислення економічно-активного спеціаліста (логіко-математичний аспект) /Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року/ Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – C. 141-143.

Навчальні курси

 • математичний аналіз;
 • інформатика;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • вища математика.

Основні навчально-методичні розробки

 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. З грифом МОН України К.: ВД «Професіонал», 2007. – 560 с.
Навчальні посібники:
 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч. посібник з грифом МОН України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 326с.
 2. Берегова Г.І. Збірник задач з теорії ймовірностей. Навч. посібник з грифом МОН України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 156 с.
 3. Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник з грифом МОН України. /За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 148 с.
 4. Берегова Г.І., Гладунський В.Н. Диференціальне числення функції однієї і двох змінних та їх застосування: навч. посібник/ Львівський інститут банківської справи УБС НБУ. – Львів, 2013. – 167 с.
 5. Берегова Г.І. «Математичне моделювання в економіці»: навч. посібник /Г.І.Берегова, О.Й.Гірна, М.К.Русинко; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2013. – 182 с.
 6. Берегова Г.І., Гладунський В.Н. «Математика для економістів: вища математика (перша частина)»: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: УБС НБУ, 2014, 480 с.
 7. Берегова Г.І., Гладунський В.Н. «Математика для економістів: вища математика (друга частина)»: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: УБС НБУ, 2014, 380с.
 8. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. «Моделювання в управлінні персоналом»: навч. посібник з грифом Вченої ради Університету банківської справи. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 223 с.
 9. Берегова Г.І. Практикум з економіко-математичного моделювання: Економетрика: Навч. посібник з грифом Вченої ради Університету банківської справи.– Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 170 с.
Основні методичні розробки
 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Бабак П. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів та методичні вказівки для їх виконання. Теорія ймовірностей. Частина 6. Львівський банківський інститут НБУ. – 2000 р. – 144 с.
 2. Бобик О.І., Берегова Г.І., Бабак П. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів та методичні вказівки для їх виконання. Математична статистика. Ч. 7. Львівський банківський інститут НБУ. – 2000 р. – 119 с.
 3. Бобик О.І., Берегова Г.І., Дутка Г.Я Контрольна робота № 1 для студентів заочної форми навчання та методичні матеріали щодо їх виконання. Розділ “Вища математика”. Львівський банківсь-кий інститут НБУ. – 2001 р. – 69 с.
 4. Бобик О.І., Берегова Г.І., Гладунський В.Н. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів: Навч.-метод. пос.: У 4 кн.–– Кн. 1: Індивідуальні завдання №1,2 з вищої математики для економістів і методичні вказівки щодо їх виконання. Львів: ЛБІ НБУ, 2002 – 89 с.
 5. Бобик О.І., Берегова Г.І., Русинко М.К. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів: Навч.-метод. пос.: У 4 кн.–– Кн. 3: Індивідуальні завдання №6, 7 з теорії ймовірностей та математичної статистики і методичні вказівки щодо їх виконання. Львів: ЛБІ НБУ, 2003 – 99с.
 6. Бобик О.І., Берегова Г.І., Дутка Г.Я., Хлєбніков Д.Г. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів: Навч.-метод. пос.: У 4 кн.–– Кн. 2.1: Індивідуальне завдання №3: ч. 1, 2, 3 з вищої математики для економістів і методичні вказівки щодо їх виконання. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 129с.
 7. Бобик О.І., Берегова Г.І., Смага Л.М., Хлєбніков Д.Г. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів: Навч.-метод. пос.: У 4 кн.–– Кн. 2.2: Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 135 с.
 8. Порадник для студентів 3-го курсу заочної освіти. / Під заг. ред Дутки Г.Я. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 128 с.
 9. Порадник для студентів 5-го курсу заочної освіти. / Під заг. ред Дутки Г.Я. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 130 с.
 10. Бобик О.І., Берегова Г.І., Русинко М.К. Практикум із теорії ймовірності і математичної статистики: Навч.-метод. посібник. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2007. – 223 с.
 11. Берегова Г.І., Гладунський В.Н. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення екзамену з вищої математики / Львівський інститут банківської справи УБС НБУ. – Львів, 2013. – 24 с.
 12. Берегова Г.І., Шурпенкова Р.К. Методичні рекомендації щодо використання математичних методів і моделей у дипломних роботах для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укладачі: Г.І. Берегова, Р.К. Шурпенкова.  Львівський інститут банківської справи УБС НБУ. – Львів, 2013. – 32 с.