DSC_0545

Бугрій Олег Миколайович

Посада: професор
Науковий ступінь: д. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail:Oleh.Buhrii@lnu.edu.ua

Коротка наукова біографія

Народився 05.10.1976 в м. Львові. У 1993 р. закінчив середню школу № 21 м. Львова з золотою медаллю. У 1998 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Математика” з дипломом з відзнакою.

У 2001 р. закінчив аспірантуру на кафедрі диференціальних рівнянь ЛДУ ім. І. Франка. З 2000 р. по 2004 працював асистентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка спершу за сумісництвом, а затим на повну ставку. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов”.

З 03.07.2004 і до сьогодні працюю доцентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему “Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності”.

Напрямок наукових досліджень – Нелінійні рівняння з частинними похідними, нелінійні варіаційні нерівності з частинними похідними.

Наукові інтереси

Рівняння із частинними похідними, стаціонарні та еволюційні варіаційні нерівності, узагальнені простори Лебега та Соболєва.
Нелінійні рівняння з частинними похідними, нелінійні варіаційні нерівності з частинними похідними.

Основні наукові публікації

Статті

 1. Бугрій О.М. Деякі параболічні варіаційні нерівності без початкових умов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 49. – 1998. – С. 113-121. (UKR)
 2. Бугрій О.М. Системи параболічних варіа­ційних нерівностей в необме­женій області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 53. – 1999. – С. 77-86. (UKR)
 3. Buhrii O.M. Parabolic variational inequa­lities with degeneration // Математичні студії. – Т. 11, №2. – 1999. – С. 189-198. (ENG)
 4. Бугрій О., Лавренюк С. Мішана задача для парабо­лічного рівняння, яке уза­гальнює рівняння полі­троп­ної фільтрації // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 56. – 2000. – С. 33-43. (UKR)
 5. Бугрій О.М., Лавренюк С.П. Параболічна варіаційна не­рів­ність, що узагальнює рів­нян­ня політропної фільт­рації // Укр. мат. журн. – T. 53, №7. – 2001. – C. 867-878. (UKR, ENG)
 6. Бугрій О. Параболічна варіаційна нерівність вищого порядку в обмеженій області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 59. – 2001. – С. 102-115. (UKR)
 7. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерів­ності в узагальнених просто­рах Лебега // Наукові записки Він­ниць­ко­го держ. пед. ун-ту ім. М. Коцю­бинського. Серія фізика і матема­ти­ка – Вип. 1. – 2002. – С. 310-321. (UKR)
 8. Бугрій О. Системи параболічних варіа­ційних нерівностей з ви­родженням // Нелинейные гранич­ные задачи. – Вип. 13. – 2003. – C. 43-55. (UKR)
 9. Бугрій О., Доманська Г., Процах Н. Мішана задача для нелі­ній­ного рівняння третього по­рядку в узагальнених прос­торах Соболєва // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 64. – 2005. – С. 44-61. (UKR)
 10. Бугрій О.М. Скінченність часу стабі­лі­за­ції розв’язку нелінійної пара­бо­ліч­ної варіаційної не­рів­ності зі змінним сте­пе­нем неліній­ності // Математичні студії. – Т.24, №2. – 2005. – С. 167-172. (UKR)
 11. Бугрій О.М., Панат О.Т. Деякі властивості розв’язків параболічних варіаційних нерівностей зі змінним степенем нелінійності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Т. 49, № 2. – 2006. – C. 99-107. (UKR)
 12. Бугрій О. Про єдиність розв’язку деякої нелінійної параболіч­ної варіаційної нерівності в необмеженій області // Математичний вісник НТШ. – Т. 3. – 2006. – С. 5-13. (UKR)
 13. Бугрій О. Задача з початковою умо­вою для нелінійної парабо­ліч­ної варіаційної нерівності в необмеженій за просто­ровими змінними області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 67. – 2007. – С. 30-52. (UKR)
 14. Бугрій О.М. Деякі властивості розв’язку параболічної варіаційної нерівності // Нелинейные гранич­ные задачи. – Вип. 18. – 2008. – C. 20-34. (UKR)
 15. Бугрій О.М. Про задачі з однорідними граничними умовами для нелінійних рівнянь з виродженням // Укр. мат. вісник. – Т. 5, № 4. – 2008. – С. 435-469. (UKR, ENG)
 16. Андрусяк Р.В., Бугрій О.М. та ін. Сегрій Павлович Лавренюк 4.11.1946-4.06.2008 // Математичні студії. – 2008. – Т. 30, № 2. – С. 215-216. (UKR)
 17. Андрусяк Р.В., Бугрій О.М. та ін. Світлій пам’яті професора С.П. Лавренюка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2008. – Вип. 68. – С. 7-22. (UKR)
 18. Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Uniqueness of solutions of the parabolic variational inequali­ty with variable exponent of nonlinearity // Nonlinear Analysis: Theory, Me­thods and Applications. – Vol. 70, № 6. – 2009. – P. 2325-2331. (ENG)
 19. Бокало Т., Бугрій О. Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степе­нем нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 71. – 2009. – С. 13-26. (UKR)
 20. Загорбенсь­кий П., Бугрій М., Бугрій О. Про єдиність розв’язку однієї еволюційної варіа­цій­ної нерівності вищого по­рядку з теорії пластин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 71. – 2009. – С. 106-112. (UKR)
 21. Бугрій О.М., Глинянська Х.П. Деякі параболічні варіаційні нерівності зі змінним степе­нем нелінійності: однознач­на розв’язність і теореми порівняння // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Т. 52, № 4. – 2009. – С. 42-57. (UKR, ENG)
 22. Panat O.T., Buhrii O.M. Some properties of the solutions to the hyperbolic equations with variable exponents of nonlinearity // Transactions of NAS of Azerbaijan. – Vol. 30, № 1. – 2010. – P. 155-160. (ENG)
 23. Mashiev R.A., Cekic B., Buhrii O.M. Existence of solutions for p(x)-Laplacian equations // Electronic J. Qualitative Theory of Diff. Eq. – № 65. – 2010. – P. 1-13. (ENG)
 24. Бугрій О.М., Бокало Т.М. Подвійно нелінійні пара­бо­лічні рівняння зі змінними показниками нелінійності в молодших членах // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. Матем. і мех. – Т. 15, Вип. 18. – 2010. – С. 22-37. (UKR)
 25. Mashiyev R.A., Buhrii O.M. Existence of solutions of the parabolic variational inequa­lity with variable exponent of nonlinearity // J. Math. Anal. Appl. – Vol. 377. – 2011. – P. 450-463. (ENG)
 26. Бокало Т.М., Бугрій О.М. Подвійно нелінійні пара­бо­ліч­ні рівняння зі змінними показниками нелінійності // Укр. мат. журнал. – Т. 63, № 5. – 2011. – С. 612-628. (UKR, ENG)
 27. Бугрій О. Про існування слабкого розв’язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем неліній­ності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 79-90. (UKR)
 28. Buhrii O. On solvability of model nonhomogeneous problems for semilinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2012. – Вип. 77. – С. 29-40. (ENG)
 29. Бугрій О., Гурняк І., Пукач П., Холявка О. Гіперболічні варіаційні нерівності другого порядку зі змінними показниками не лінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2012. – Вип. 77. – С. 41-53. (UKR)
 30. Бокало Т.М., Бугрій О.М., Савіцька Т.М. Розв’язність подвійно нелінійної пара­бо­ліч­ної варіаційної нерівності зі змінним степенем неліній­ності // Нелинейные гранич­ные задачи. – 2012. – Т. 21. – С. 1-8. (UKR)
 31. Bokalo M.M., Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Unique solvability of initial-boundary-value problems for anisotropic elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // J. Nonlinear Evolution Eq. and Appl. – 2014. – Vol. 2013, № 6. – P. 67-87. (ENG)
 32. Kholyavka O., Buhrii O., Bokalo M., and Ayazoglu (Mashiyev) R. Initial-boundary-value problem for third order equations of Kirchhoff type with variable exponents of nonlinearity // Advances in Math. Sciences and Appl. – 2013. – Vol. 23, № 2. – P. 509-528. (ENG)
 33. Бугрій О. Про розв’язність мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння з показником нелінійності q(x,t)>2+2/n // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2014. – Вип. 79. – C. 12-32. (UKR)
 34. Бугрій О.М. Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності // Укр. мат. журн. – 2014. – T. 66, № 4. – C. 435-444. (UKR, ENG)
 35. Бугрій О.М. Про формули iнтегрування частинами для степеневих функцiй спецiального вигляду // Математичні студії. – 2016. – Т. 45, №2. – С. 118-131. (UKR)
 36. Бугрій О. Бугрій М. Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв’язків задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов’язаних з європейським опціоном // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2016. – Вип. 81. – С. 61-84. (UKR)
 37. Бугрій О.М. Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 3-9. (UKR)
 38. Buhrii O., Buhrii N. Integro-differential systems with variable exponents of nonlinearity // Open Math. – 2017. – Vol. 15. – P. 859-883. (ENG)
 39. Buhrii O., Buhrii N. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential equations with variable exponents of nonlinearity // New Trends in Mathematical Sciences. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 128-153. (ENG)
 40. Бугрiй О.М. Нелокальна задача для нелiнiйних параболiчних рiвнянь зi змiнними показниками нелiнiйностi // Збiрник праць Iн-ту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 47-75. (UKR)

Конференції

Навчальні курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Інформатика

Основні навчально-методичні розробки

 1. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності. Текст лекцій. Львів, 2005. 84 с.
 2. Бугрій О.М. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки. Львів, 2006. 47 с.
 3. Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки. Львів, 2008. 107 с.
 4. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. Навчальний посібник. Львів, 2011. 348 с.
 5. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Підручник. Львів (1-е видання: 2012. 362 с., 2-е видання: 2017. 372 с.)