Репетило Софія Михайлівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: –
E-mail: Sofija.M.Repetylo@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

В 2006 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка», за спеціальністю «Прикладна математика», де отримала кваліфікацію магістр прикладної математики і викладач математики та інформатики.

У 2007 – 2008 рр. працювала стажистом-викладачем кафедри прикладної математики НУ «Львівська політехніка», з 2008 асистемнтом цієї ж кафедри.

У 2008 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Інституту математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» без відриву від виробництва.

З 2013 дотепер – молодший науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

У 2015 успішно захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Тема дисертації: “Задачі з мішаними крайовими умовами для гіперболічних і безтипних рівнянь у циліндричних областях”. Науковий керівник: член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф. Пташник Б. Й.

З 2019 асистент кафедри обчислювальної математики і програмування НУ «Львівська політехніка» (за сумісництвом).

Наукові інтереси

Дослідження умов однозначної розв’язності у різних функційних просторах задач з мішаними крайовими умовами (Діріхле-Неймана) за виділеною змінною та певними умовами за рештою змінних (періодичності, майже періодичності, умовами типу умов Діріхле та ін.) для гіперболічних та загальних (без обмеження на тип) рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними високого порядку в обмежених та необмежених циліндричних областях; доведення метричних лем про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при дослідженні розглянутих задач, на підставі яких встановлюються умови коректності задач для майже всіх (стосовно міри Лебега) параметрів задач.

Основні наукові публікації

Статті

 1. Репетило С. М. Задача Діріхле-Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами / С. М. Репетило, М. М. Симотюк // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2018. – Вип. 16. – С. 147–153.
 2. Пташник Б. Й. Крайова задача з мішаними умовами для лінійних безтипних рівнянь з частинними похідними / Б. Й. Пташник, С. М. Репетило // Укр. мат. журн. – 2016. – 68, № 5. – С. 665–682.
 3. Ptashnyk B. Yo. Dirichlet―Neumann problem for systems of hyperbolic equations / B. Yo. Ptashnyk, S. M. Repetylo // J. Math. Sci. – 2016. – 215, № 1. – P. 26–35.
 4. Ptashnyk B. Yo. Dirichlet―Neumann problem in a strip for hyperbolic equations with constant coefficients / B. Yo. Ptashnyk, S. M. Repetylo // J. Math. Sci. – 2015. – 205, № 4. – P. 501–517.
 5. Пташник Б. Й. Задача Діріхле-Неймана для лінійних нееліптичних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами / Б. Й. Пташник, С. М. Репетило // Доп. НАН України. – 2015. – № 2. – С. 24–31.
 6. Нитребич З. М. Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі / З. М. Нитребич, Б. Й. Пташник, С. М. Репетило // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія “математика і інформатика”. – 2014. – Вип. 25, № 1. – С. 94–105

Конференції

 Тези

 1. Репетило Софія, Симотюк Михайло. Задача типу Діріхле-Неймана для рівнянь із частинними похідними, нерозв’язаних відносно старшої похідної за часом // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2019», 27–29 травня 2019 р., Львів, http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2019.
 2. Репетило С. М., Симотюк М. М. Задача типу Діріхле-Неймана для рівняння з частинними похідними з відхиленим аргументом // Міжнародна конференція молодих математиків. 6–8 червня 2019 р., Київ, Україна. Тези доповідей. – Київ: Інститут математики НАН України, 2019 р. – С. 70.
 3. Репетило С. М. Задача Діріхле-Неймана для системи слабко нелінійних гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Нелінійні проблеми аналізу: VI Всеукраїнська мат. конф. імені Б. В. Василишина: Тези доповідей, (26-28 вересня 2018р., Івано-Франківськ – Микуличин). – Івано-Франківськ: Голіней, 2018. – С. 46.
 4. Репетило С. М., Симотюк М. М. Задача типу Діріхле-Неймана для рівнянь із частинними похідними з молодшими членами // 15-та Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН), (Львів, 13-14 листопада 2018р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 20.
 5. Нитребич З. М. Задача Діріхле-Неймана у смузі для рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами / З. М. Нитребич, Б. Й. Пташник, С. М. Репетило // XV міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конференції I, Київ, 15–17 травня, 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ” , 2014. – С. 231.
 6. Пташник Б. Й. Задача Діріхле-Неймана для систем гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами / Б. Й. Пташник, С. М. Репетило // Міжнар. мат. конф. “Диф. рівн., обчисл. мат., теор. функцій та мат. методи механіки” до 100-річчя від дня нар. чл.-кор. НАН України Г. М. Положого: матеріали конференції, Київ, 23–24 квітня, 2014 р. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 109.

 Навчальні курси

 • Інформатика ”, “Інформатика та сучасні інформаційні технології ” (лекції, практичні та лабораторні заняття);
 • “Математичний аналіз”, “Аналіз алгоритмів ” (практичні та лабораторні заняття).