Глинський_Я_М

Глинський Ярослав Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: ya_hlynsky@mail.lviv.ua

Коротка наукова біографія

У 1972-1977 рр. навчався у Львівському політехнічному інституті (тепер Національний університет “Львівська політехніка”) за спеціальністю “Прикладна математика”.

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.07 “Обчислювальна математика” на тему “Дробово-раціональні методи розв’язування жорстких диференціальних рівнянь” у Київському університеті ім. Т.Шевченка.

До 1995 р. працював старшим науковим співробітником в Інституті прикладних проблем механіки і математики АН України, а з 1995 р. працює на посаді доцента кафедри обчислювальної математики і програмування НУ “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси

Зміст і методика навчання інформатики у загальноосвітній і вищій школі.

Основні наукові публікації

 1. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Наступність у вивченні інформатики у загальноосвітній і вищій школі //Педагогіка і психологія педагогічної освіти. – 2006. – № 4 – С. 79-87.
 2. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Переваги і недоліки проектів програм з інформатики для 12-річної школи // Збірник наук. праць. «Теорія і методика навчання математки, фізики, інформатики» – Т.3, випуск № 7. – Кривий Ріг. – 2008. – С. 296-303.
 3. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Огляд різних підходів до профільного навчання в загальноосвітній школі // Збірник наук. праць Уманського держ. педуніверситету ім. П.Тичини. Ч. 2. – Умань, 2008 – С. 117-122.
 4. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Пакет програм MS Office 2007 очима освітян // Комп’ютер у школі і сім’ї – 2008 – № 1 – С. 19-22.
 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Аналіз проектів програм з інформатики для 12-річної школи // Комп’ютер у школі і сім’ї – 2008 – № 3 – С. 3-7.
 6. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Огляд стандарту та проектів програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів // Комп’ютер у школі і сім’ї – 2008 – № 5 – С. 3-6.
 7. Глинський Я.М., Глинський Ю.Я., Ряжська В.А. Наступність вивчення базових розділів інформатики у середній і вищій школі // Збірник наук. праць. «Теорія і методика навчання математки, фізики, інформатики» – Т.3, випуск №8. – Кривий Ріг. – 2010. – С. 50-55.
 8. Глинський Я.М. Апробація програми з інформатики для 9-го класу 12-річної школи // Комп’ютер у школі і сім’ї – 2010 – № 2. – C. 12.
 9. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А., Глинський Ю.Я. Про розділ «Інформаційні технології» у базовому курсі інформатики у вищій школі. Новітні комп’ютерні технології: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конф. NOCOTE’2011. (Київ-Севастополь, 13-16 вересня 2011 р.) – К.: Мінрегіон України, 2011. –. С. 167-168.
 10. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Про деякі аспекти викладання інформатики в середній і вищій школі. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Всеукраїнська науково-практична конф. (Умань, 3-4 жовтня 2011 р. )– Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – С. 20-22.
 11. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Чому ми вибираємо Visual Basic. Комп’ютер в школі і сім’ї, №8(96), Київ, 2011. – С. 9-12.
 12. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Деякі аспекти мобільного навчання програмування у VBA. Теорія і методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Збірник наук. праць. – Т.3, випуск № 10. – Кривий Ріг, 2012. – С. 29-39.
 13. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Відливаний В. М. Про мобільне навчання програмуванню у середовищі VBA. 10-та Відкрита наукова конф. ІМФН: 17-18 травня 2012 р. (подано до друку)
 14. Глинський Я.М. Розвиток методики навчання учнів шкіл і студентів вищих технічних навчальних закладів розділу «Основи алгоритмізації та програмування» дисципліни «Інформатика». Ч. 1.  Науково-методичний журнал «Інформатика». Київ: в-во «Сві­точ», 2013. – Т. 3, С. 21-29.
 15. Глинський Я.М. Розвиток методики навчання учнів шкіл і студентів вищих технічних навчальних закладів розділу «Основи алгоритмізації та програмування» дисципліни «Інформатика». Ч. 2.  Науково-методичний журнал «Інформатика». Київ: в-во «Сві­точ», 2013. – Т. 5, С. 28-36.
 16. Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. Зміст і методика навчання тем алгоритмізація та розробка проектів у базовому курсі інформатики. //Матеріали 11-ї Всеукр. наук-практ. конф. «Теорія і методика вивчення фундаментальних дисциплін у вищій школі  Збірник наукових праць. Випуск XI: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2013. – Т.3 , с.66-75.
 17. Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. Вивчення розділу «алгоритмізація і програ­му­ван­ня» у курсі базової інформатики для студентів технічних внзів //Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 30-31 травня 2013 р.): тези доповідей. – К: КНУБА, 2013. – с. 15.
 18. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Про деякі підходи до модернізації освіти // Муль­ти­медійні технології навчання у професійній освіті. Збірка наукових праць. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь. 2013 – с. 75-76.
 19. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Зміст і методика навчання тем «Алгоритмізація» та «Розробка проектів» у базовому курсі інформатики // Теорія та методика навчання математки, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск XI: в 3-х томах. Т.3: «Теорія та методика навчання інформатики». – Кривий Ріг: КМІ,  2013. – С. 39–47. (фах.вид.)
 20. Ярослав Глинський. Розвиток методики навчання учнів шкіл і студентів вищих навчальних закладів розділу «Основи алгоритмізації та програмування» дисципліни «Інформатика». Ч. 1 // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2013. — № 2(44). — С. 17–22. (фах.вид.)
 21. Ярослав Глинський. Розвиток методики навчання учнів шкіл і студентів вищих навчальних закладів розділу «Основи алгоритмізації та програмування» дисципліни «Інформатика». Ч. 2 // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2014. — № 6(48). — С. 12–17. (фах.вид.)
 22. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Непервність і наступність навчання інформатики в загальноосвітній і вищій школах //Комп’ютер у школі та сім’ї – 2015 –  № 3 – С. 3-8. (фах.вид., Міжнародна база даних РИНЦ)
 23. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Мобільні технології в наванні інформатики // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (20-22 травня 2015р., Харків)/за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 346с. – С.9.
 24. Глинський Я.М. Технології розробки відеоуроків для традиційних та дистанційних навчальних курсів / Глинський Я.М., Ряжська В.А. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 126-128.
 25. Глинський Я. М. Основи комп’ютерної математики для студентів економічних спеціальностей / Глинський Я. М., Ряжська В. А. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.148-149.
 26. Глинський Я.М. Розроблення і використання електронних відеоресурсів навчального призначення/ Я.М.Глинський, Д.В.Федасюк, В.А.Ряжська// Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 58, №2. – С. 67-78.  (Web of Science, РІНЦ, Google Академія, IndexCopernicus,  Scientific Jornal Impact Factor=4.6).
 27. Глинський Я.М. Електронні освітні відеоресурси у навчальному процесі/ Я.М.Глинський, Т.В.Магеровська, Я.М.Пелех, В.А.Ряжська//Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі: Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. 23 грудня 2016 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С. 249-253.
 28. Глинський Я.М. До питання класифікаціїї електронних освітніх відеоресурсів/ Ярослав Глинський, Дмитро Федасюк, Вікторія Ряжська// Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 8-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 22-24 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 78-84.
 29. Глинський Я.М. Розробка ЕОВ для очних та дистанційних навчальних курсів/ Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська// Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 8-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 22-24 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 194-200.
 30. Глинський Я.М. Основи комп’ютерної математики для студентів економічних спеціальностей/ Я.М. Глинський, В.А. Ряжська// Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів, м. Львів, 28-30 березня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 125-126.

Навчальні курси

 • “Інформатика і комп’ютерна техніка” для напрямку підготовки – менеджмент.
 • “Інформаційні системи і технології” для напрямку підготовки – менеджмент.
 • “Комп’ютерні мережі і телекомунікації” для напрямку підготовки – менеджмент.

Основні навчально-методичні розробки

 1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Вид 12, доп. – Львів, СПД Глинський, 2010 – 304 с.
 2. Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 кл. Ч.1. Алгоритмізація і програмування. Вид. 9 – Львів, СПД Глинський, 2009 – 256 с.
 3. Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 кл. Ч.2. Інформаційні технології. Вид. 9 – Львів, СПД Глинський, 2009 – 264 с.
 4. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. 10-те вид. – Львів: СПД Глинський, 2009 – 192 с.
 5. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Бейсик. Вид. 6. – Львів: СПД Глинський, 2008 – 192 с.
 6. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++. Вид. 4. – Львів: СПД Глинський, 2008 – 192 с.
 7. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Комп’ютерні мережі, HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. – Львів: СПД Глинський, 2009 – 240 с.
 8. Глинський Я.М. Інформатика. 9 клас. – Львів, СПД Глинський , 2009 – 304 с.
 9. Глинський Я.М. Інформатика. 10 клас. – Львів, СПД Глинський , 2010 – 272 с.
 10. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux-практикум з інформатики. – Львів, СПД Глинський , 2004 – 240 с.
 11. Глинський Я.М., Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування: Навч. посіб. Львів: СПД Глинський, 2011.
 12. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Елементи теорії похибок. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 1 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 13. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 2 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 14. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 3 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 15. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 4 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 16. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 5 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 17. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Інтерполяційні поліноми Ньютона для рівновіддалених вузлів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 6 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 18. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Апроксимація функцій. Метод найменших квадратів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 7 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 19. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближене обчислення інтегралів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 8 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 20. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 9 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 21. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближені методу розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 10 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 22. Глинський Я.М., Ряжська В.А., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Диференціальні рівняння з частинними похідними. Метод сіток. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 11 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 23. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. Навч. посібник – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014 – 304 с. (Гриф НУ «Львівська політехніка»).
 24. Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) «Комп’ютерні мережі та комунікації» для студентів 3-го курсу ІНЕМ напряму підготовки «Менеджмент» .  Сертифікат № 01159 від 15.05.2015.