DSC_0545

Демків Ігор Іванович

Посада: В. о. завідувача кафедри, професор
Науковий ступінь: д. ф.-м. н.
Вчене звання: професор
E-mail: Ihor.I.Demkiv@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1975 році за спеціальністю ”Прикладна математика”, де й залишився працювати асистентом.

У 1976 році був переведений на новостворену кафедру – ”Обчислювальної математики та програмування”.

Захистив кандидатську дисертацію на тему ”Побудова та дослідження інтеративно-агрегативних методів розв’язування лінійних операторних рівнянь та їх застосування” за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

Доктор фізико – математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика. Тема докторської дисертації ”Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів”. Професор кафедри ОМП.

За період наукової  діяльності написав понад 100 наукових публікацій, зробив понад 40 доповідей на  Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

За період  педагогічної діяльності видано більше 30 навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України та 4 посібники з грифом Науково-методичних рад інститутів НУ  “Львівська політехніка”.

Напрямок наукових досліджень – ”Інтерполювання функціоналів та операторів”.

Наукові інтереси

Питання розширення теорії поліноміального інтерполювання функцій на рівень функціоналів та операторів у просторах елементів будь-якої природи та перенесення основних застосувань поліноміальної інтерполяції функцій на аналогічні задачі операторного рівня.

Основні наукові публікації

Статті

 1. Макаров В.Л. О единственности и инвариантности операторных интерполянтов / В.Л. Макаров, В.В. Хлобыстов,  И.И. Демкив // Труды Инст. матем. НАН Беларуси. Минск. — 2002. —T. 11.— C. 104 — 107.
 2. Демків І.І. Про властивості операторних поліномів типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона / І.І. Демків // Укр. мат. журн. — 2004. —T. 56.№ 9.— C. 1172 — 1181.
 3. Макаров В.Л. Про континуальні вузли інтерполяції формул типу Ньютона та Ерміта в лінійних топологічних просторах / В.Л. Макаров, В.В. Хлобистов, І.І. Демків // Доп. НАН України. — 2007. —№ 12.— C. 22 – 27.
 4. Demkiv I.I. Interpolation funktional polynomial of the fourth order which does not use substitution rule / I.I. Demkiv // J. Numer. Appl. Math. — 2010. —No. 1(100).— P. 40 — 59.
 5. Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби для функціоналів від двох змінних / І.І. Демків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Фізико-математичні науки). — 2011. —№ 3.— C. 143-148.
 6. Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки / І.І. Демків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (Фізико-математичні науки). — 2011. —№ 4.— C. 125-132.
 7. Makarov V.L. Approximation of Urysohn operator with operator polynomials of Stancu type / V.L. Makarov, I.I. Demkiv  // Укр. мат. журн. — 2012. —T. 64.№ 3.— C. 318-343.
 8. Демків І.І. Інтерполяція функцій інтегральними ланцюговими дробами // Вісник НУ “ЛП”, “Фіз.-мат. науки”. – 2014. – № 804. – C. 127-130.
 9. Демків І.І., Костенко І.С. Інтерполяційний дріб для функції однієї змінної з одним двократним вузлом / І.І. Демків, І.С. Костенко // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2015. – Випуск №3 (54). – С. 32-35.
 10. Макаров В.Л., Демкiв I. I. Узагальнення дробу Тiле // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2016. —№ 2.— C. 17-24.
 11. Makarov V. L. Interpolating integral continued fraction of Thiele type / V. L. Makarov, І. І.  Demkiv // Journal of Mathematical Sciences. — 2016, January. —V. 206.No. 4.— P. 1 – 9.
 12. Demkiv  I. Super-Exponentially Convergent Parallel Algorithm for Eigenvalue Problems with Fractional Derivatives / I. Demkiv, Ivan P. Gavrilyuk* and Volodymyr L. Makarov // Computational Methods in Applied Mathematics. http://dx.doi.org/10.1515/cmam-2016-0018. — May, 2016. —— P. 1 – 20.

Конференції

 1. Демків І. Про задачу інтерполювання операторними поліномами / І. Демків, Кравець І. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Тези доповідей. Львів, 15-16 травня 2003 р. — 2003. —— C. 12.
 2. Демків І.І. Про поліноміальне інтерполювання операторів на зліченій множині інтерполяційних вузлів в гільбертовому просторі / І.І. Демків, І.Т. Кравець // Тези доповідей міжнародної конференції “Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики” присв’яченої 85-річчю академіка О.А. Самарського і 160-річчю Національного університету “Львівська політехніка”. Львів, Україна 13-16 вересня 2004 р. — 2004. —— C. 24 – 26.
 3. Демків І. Функціональні поліноми Ерміта в просторі Q[0,1] / І. Демків, І. Кравець // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна). Тези доповідей. — 2007. —— C. 85.
 4. Демків І.І. Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Stancu / І.І. Демків // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Збірник матеріалів та програма конференції. 17-18 травня 2012 року (Львів, Україна). — 2012. —— P. B9.
 5. Макаров В. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки / В. Макаров, І. Демків // Міжнародна конференція ”Теорія наближення функцій та її застосування”, присв’ячена 70-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942-2007) 28 травня – 3 червня 2012 р. Кам’янець-Подільський, Україна. Тези доповідей. — 2012. —— C. 63.
 6. Володимир Макаров. Інтерполяція функцій за допомогою інтерполяційних інтегральних ланцюгових дробів / Володимир Макаров, Ігор Демків // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів. — 2013. —T. 3.— C. 91-92.
 7. Демків І.І. Знаходження наближеного розв’язку крайової задачі за допомогою інтерполяційного функціонального поліному / Демків І.І., Магеровська Т.В., Угрин С.З. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 66.
 8. Демків І.І. Інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб типу тіле / Демків І.І. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 67.
 9. Демків І.І. Інтерполяційний ланцюговий дріб типу Тіле / Демків І.І. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.80.

Навчальні курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • чисельні методи
 • інформатика, комп’ютерна техніка та програмування
 • інформатика та комп’ютерна техніка
 • дискретна математика
 • математичне програмування
 • обчислювальна математика та програмування
 • інформатика та системологія
 • дослідження операцій
 • спеціальні розділи математики

Основні навчально-методичні розробки

 1. Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Петрович Р.Й. Основи програмування в середовищі турбо-паскаль. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр –  2003. 202 с.
 2. Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Клюйник І.Ф., Петрович Р.Й Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000 та застосування SQL та VBA. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр – 2004. 223 с.
 3. Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Петрович Р.Й.РОБОТА З ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS. Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр, – 2004. 210 с.
 4. А.Ф.Барвінський, І.Я.Олексів, З.І.Крупка, І.О.Бобик, І.І.Демків, Р.І.Квіт, В.В.Кіселевич. Математичне програмування. Навчальний посібник. Рекомендований ІНЕМ. Львів: ”Інтелект – захід”. – 2004. 448 с.
 5. А.Ф.Барвінський, І.Я.Олексів, З.І.Крупка, І.О.Бобик, І.І.Демків, Р.І.Квіт, В.В.Кіселевич. Математичне програмування. Дослідження  операцій. Навчальний посібник. Рекомендований ІНЕМ. Львів: ”Інтелект – захід”, 2008.     468 с.
 6. І.І. Демків, Л.І. Демків. Спеціальні розділи математики. Навчальний посібник. Рекомендований ІМФН. Львів: ”Край”. – 2010. 124 с.
 7. Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Петрович Р.Й. Основи програмування у середовищах Турбо-Паскаль та Delphi. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України, 2010, 220с.
 8. Демків І. І. Електронний навчальний посібник «Інформатика та сучасні інформаційні технології» для студентів Інституту прикладної математики та фундаментальних наук напряму підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація» (реєстр. номер № Е41-216-6/2015 від     .03.2015 р.)