Ряжська Вікторія Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: Viktoriia.A.Riazhska@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1995 р.

У 1995–98 рр. навчалася в аспірантурі інституту ППММ ім. Я.С.Підстригача. В листопаді 1998 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Спектральні властивості комутуючих наборів необмежених операторів над тензорними добутками банахових просторів».

Працює у «Львівській політехніці» з 1989 р. У 1999–2005 рр. – асистент, з 2005 р. по даний час – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

Вчене звання доцента отримала у 2007 р.

За період наукової діяльності видано біля 30 наукових публікацій.

За період педагогічної діяльності видано 5 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України.

Наукові інтереси

 • Методика викладання інформатики в школі і в вузі
 • Функціональний аналіз

Основні наукові публікації

 1. Ряжська В.А. Вектори експоненціального типу оператора диференціювання на простором $L_p(R^n)$. В зб. тез доповідей Міжнародної конференції «Диференціальні та інтегральні рівняння», Одеса, 12 – 14. 09. 2000. – С. 245-246.
 2. Загороднюк А.В., Ряжська В.А. Вектори експоненціального типу генераторів (Сo)-груп на тензорних добутках банахових просторів. XVI Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, Львів. – 2001. – С. 232-235.
 3. Коник І.В., Пелех Я.М., Ряжська В.А. Числові методи розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Серія прикл. матем. -№ 411. – 2000. – С..178-183
 4. Zagorodnyuk A.V., Ryazhska V.A. Exponential type vectors of generators of (Co)-groups on Banach spaces tensor products. Abstracts. XVI Open scientific and technical conference of young scien¬tists and specialists of the Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine, Lviv, 2001. – C. 70
 5. Ряжська В.А. Вектори експоненціального типу оператора диференціювання над простором $\widetilde\bigotimes_n L_p(R)$. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Серія прикл. матем. Т407. – С. 2000
 6. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Наступність вивчення базового курсу інформатики у школі та ВУЗі. Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та комп”ютерно-орієнтовані технології навчання. Збірник наукових праць.” Хмельницький, 2001, с.165-166
 7. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Про навчальні посібники та наступність вивчення інформатики в школі і ВУЗі. Всеукраїнська науково-практична конференція “ Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник наукових праць.” Кривий ріг, 2002, с.69-72
 8. Анохін В.Є., Будз І.С., Ряжська В.А. Застосування методу скінченних елементів для дослідження вільних коливань попередньо навантажених оболонкових конструкцій. Наукова конференція проф-викладацького Інституту прикладних математичних і фундаментальних наук. Львів 6-7 червня 2002, с.33.
 9. Глинський Я.М., Ряжська В.А. До дискусії про те, якою має бути інформатика у школі. Педагогічна думка”, N1-2, 2003р. – C. 100-103.
 10. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Підбір і послідовність вивчення тем у курсі інформатики. П’ята всеукраїнська наукова прак¬тична конференція «Теорія та мето¬дика навчання фундамен¬таль¬них дисциплін у вищій школі», Кривий Ріг, 7-8.04.2005.
 11. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Чому і як учити у курсі шкільної інформатики. Комп’ютер в сім’ї і школі, 8, 2004 с.3-5
 12. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Про комплекс навчальних засобів для на¬скрізного вивчення інформатики.
 13. атеріали Міжнародної науково-практичної кон¬ференції. Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи» (Київ, 22-25 травня 2006р). – Київ, 2006– С. 122-125.
 14. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Наскрізне вивчення предмету інформатика в загальноосвітній і вищій школах. Педагогіка і психологія. Львів, 2006, Вип. № 4.
 15. Ряжська В.А., Анохін В.Є., Глинський Я.М., Глинський Ю.Я. Про розділ «Інформаційні технології» у базовому курсі інформатики у вищій школі. Новітні комп’ютерні технології: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конф. NOCOTE’2011. (Київ-Севастополь, 13-16 вересня 2011 р.) – К.: Мінрегіон України, 2011. –. С. 167-168.
 16. Ряжська В.А., Глинський Я.М. Про деякі аспекти викладання інформатики в середній і вищій школі. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Всеукраїнська науково-практична конф. (Умань, 3-4 жовтня 2011 р. )– Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – С. 20-22.
 17. Ряжська В.А., Глинський Я.М. Чому ми вибираємо Visual Basic. Комп’ютер в школі і сім’ї, №8(96), Київ, 2011. – С. 9-12.
 18. Ряжська В.А., Глинський Я.М. Деякі аспекти мобільного навчання програмування у VBA. Теорія і методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Збірник наук. праць. – Т.3, випуск № 10. – Кривий Ріг, 2012. – С. 29-39.
 19. Ряжська В.А., Глинський Я.М. Відливаний В. М. Про мобільне навчання програмуванню у середовищі VBA. 10-та Відкрита наукова конф. ІМФН: 17-18 травня 2012 р.
 20. Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. Зміст і методика навчання тем алгоритмізація та розробка проектів у базовому курсі інформатики. //Матеріали 11-ї Всеукр. наук-практ. конф. «Теорія і методика вивчення фундаментальних дисциплін у вищій школі  Збірник наукових праць. Випуск XI: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2013. – Т.3 , с.66-75.
 21. Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. Вивчення розділу «алгоритмізація і програмування» у курсі базової інформатики для студентів технічних внзів //Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 30-31 травня 2013 р.): тези доповідей. – К: КНУБА, 2013. – с. 15.
 22. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Про деякі підходи до модернізації освіти // Муль­ти­медійні технології навчання у професійній освіті. Збірка наукових праць. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь. 2013 – с. 75-76.
 23. Ряжська В.А. Електронний курс «Чисельні методи» для студентів спеціальності «Прикладна фізика» //Одинадцята  відкрита  наукова  конференція  ІМФН, (Львів,  13–14  червня  2013 р.) /  Львів:  Видавництво  Львівської політехніки, 2013. –  с. 190.
 24. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Зміст і методика навчання тем «Алгоритмізація» та «Розробка проектів» у базовому курсі інформатики // Теорія та методика навчання математки, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск XI: в 3-х томах. Т.3: «Теорія та методика навчання інформатики». – Кривий Ріг: КМІ,  2013. – С. 39–47. (фах.вид.)
 25. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Непервність і наступність навчання інформатики в загальноосвітній і вищій школах //Комп’ютер у школі та сім’ї – 2015 –  № 3 – С. 3-8. (фах.вид., Міжнародна база даних РИНЦ)
 26. Ряжська В.А. Технології розробки відеоуроків для традиційних та дистанційних навчальних курсів / Глинський Я.М., Ряжська В.А. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 126-128.
 27. Ряжська В. А. Основи комп’ютерної математики для студентів економічних спеціальностей / Глинський Я. М., Ряжська В. А. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.148-149.
 28. Вікторія Ряжська. До питання класифікаціїї електронних освітніх відеоресурсів/ Ярослав Глинський, Дмитро Федасюк, Вікторія Ряжська// Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 8-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 22-24 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 78-84.
 29. Вікторія Ряжська. Розробка ЕОВ для очних та дистанційних навчальних курсів/ Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська// Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 8-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 22-24 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 194-200.
 30. В.А. Ряжська. Основи комп’ютерної математики для студентів економічних спеціальностей/ Я.М. Глинський, В.А. Ряжська// Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів, м. Львів, 28-30 березня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 125-126.
 31. В.А. Ряжська. Розроблення і використання електронних відеоресурсів навчального призначення/ Я.М.Глинський, Д.В.Федасюк, В.А. Ряжська// Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 58, №2. – С. 67-78.  (Web of Science, РІНЦ, Google Академія, IndexCopernicus,  Scientific Jornal Impact Factor=4.6).
 32. В.А. Ряжська. Електронні освітні відеоресурси у навчальному процесі/ Я.М.Глинський, Т.В.Магеровська, Я.М.Пелех, В.А. Ряжська//Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі: Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. 23 грудня 2016 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С. 249-253.

 

Навчальні курси

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки – для студентів базового напрямку «Соціологія»;
 • Математичне моделювання в соціології – для студентів базового напрямку «Соціологія»;
 • Числові методи – для студентів базового напряму “Прикладна фізика”;
 • Інформатики та комп’ютерна техніка – для студентів базових напрямів “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”;
 • Обчислювальна техніка і програмування – для студентів базового напряму “Метрологія та вимірювальна техніка”, “Фармація”;
 • Обчислювальна математика та програмування – для студентів базового напряму “Екологія”;
 • Інформатика – для студентів базового напряму “Інженерна механіка”;
 • Практикум з обчислювальної техніки та програмування – для студентів базового напряму “Будівництво”;
 • Інформатика – для студентів базового напряму “Культура”;
 • Основи інформатики та програмування – для студентів базового напряму “Прикладна фізика”;
 • Комп’ютерний інструментарій математики – для студентів базового напряму “Прикладна математика”.
 • Керувала практикою на ЕОМ – ППП SPSS – для студентів груп МС – 31, МС – 32

Основні навчально-методичні розробки

 1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. 9-те вид. – Львів: СПД Глинський, 2008 – 192 с.
 2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Бейсик. Від QBasic до Visual Basic .Net. 6-те вид. – Львів: СПД Глинський, 2007 – 192 с.
 3. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і C++ Builder. 4-те вид. – Львів: СПД Глинський, 2008 – 192 с.
 4. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Комп’ютерні мережі і телекомунікації. 6-те вид. – Львів: СПД Глинський, 2009 – 240 с.
 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux-практикум. – Львів: СПД Глинський, 2004 – 248 с.
 6. Глинський Я.М., Гошко З.О., Ряжська В.А Математичне моделювання в соціології. SPSS. (Подано до друку)
 7. Всі посібники мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів». Посібники 1 – 4 перекладені російською мовою, з них посібники 1 – 2 видані у Санкт-Петербурзі, видавництво «Діасофт», посібники 3 – 4 готуються до видання.
 8. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Елементи теорії похибок. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 1 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 9. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 2 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 10. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 3 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 11. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 4 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика».
 12. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Інтерполяці«Львівська політехніка», 2012 р.йний поліном Лагранжа. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 5 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 13. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Інтерполяційні поліноми Ньютона для рівновіддалених вузлів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 6 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 14. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О.Апроксимація функцій. Метод найменших квадратів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 7 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика».«Львівська політехніка», 2012 р.
 15. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближене обчислення інтегралів. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 8 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика».«Львівська політехніка», 2012 р.
 16. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 9 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика».«Львівська політехніка», 2012 р.
 17. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Наближені методу розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 10 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 18. Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гоблик Н.М, Гошко З.О. Диференціальні рівняння з частинними похідними. Метод сіток. Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи № 11 з курсу «Чисельні методи» для базового напрямку «Прикладна фізика». «Львівська політехніка», 2012 р.
 19. Методичні вказівки до виконання лаб. робіт № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з диципліни “Обчислювальна математика та програмування” для студентів базових напрямків №051401 – “Біотехнологія”, №120201 – “Фармація”. Автори: Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гошко З.О. Протокол № 7 від 21 травня 2013 р. Реєстраційний номер № 4993-4500 від 14.06.13 р.
 20. Метод. вказівки до виконання лаб. робіт № 1, 2, 3  з дисципліни “Основи інформатики і обчислювальної техніки” для студентів базового напрямку №6.030103 “Практична психологія”. Автори: Ряжська В.А., Глинський Я.М., Гошко З.О., Будз І.С. Реєст. номер № 5653-5655 від 27.05.14 р.
 21. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Мобільні технології в наванні інформатики // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (20-22 травня 2015р., Харків)/за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 346с. – С.9.