Гоблик Надія Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
E-mail: Nadiia.M.Hoblyk@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету у 1973 році.

У 1973-1980 р.р. працювала інженером, старшим інженером в КБ Електроприладобудування – м. Харків. З 1980р. по 1995р. працювала інженером-програмістом 1-ї категорії в ЛНДРТІ – м. Львів.

З 1995 р. працює у “Львівській політехніці” на посадах асистента, з 2003 року старшого викладача кафедри обчислювальної математики та програмування.

За період наукової діяльності видано понад 10 наукових публікацій, зроблено доповіді на 8 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

За період педагогічної діяльності видано 9 навчально-методичних праць, серед яких 5 навчальних посібників з грифом Науково-методичної ради НУ “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси

Методика викладання систем комп’ютерної математики, методика викладання інформатики; моделювання розподілу електромагнітного поля в періодично-неоднорідних середовищах гіллястими ланцюговими дробами.

Основні наукові публікації

Статті

 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Про один розв’язок задачі збудження періодично неоднорідної імпедансної площини // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. “Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв”, №343, 1998. – С. 53-57.
 2. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. “Радіоелектроніка та телекомунікації”, №352, 1998. – С. 150-153.

Конференції

 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль / В зб. доповідей МНТК «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів», Львів, 1998. – С.10-11.
 2. V. Hoblyk, N. Hoblyk. About solution of the Fredholm integrated equation in a branched continual fraction type / В зб. матеріалів Міжнародної школи-семінару “Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування”, присвяченій 75-річчю з дня народження проф. В.Я. Скоробагатько, Ужгород, 2002. – С.16-18.
 3. Гоблик Н.М. Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів, що виникають в задачах дифракції / В зб. тез доповідей наук. конф. проф.- викладацького складу ІПМФН, 15–16.05.2003. – В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. – С. 11.
 4. V. Hoblyk, N. Hoblyk. The modelining of antenna arrays by branched continual fractions / Proc. of 5 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Kyiv, Ukraine, 2005. – С. 234-237.
 5. В. Гоблик, Н. Гоблик. Некоторые применения ветвящихся цепных дробей в теории модулированных электродинамических системах / В сб. докладов Международной научной конференции,Таганрог, Россия, 2005. – С. 189-191.
 6. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathtmatical model of the disk modulated impedance antenna / Proc. of 6 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Sevastopol, Ukraine, 2007. – С. 368-370.
 7. Гоблик Н.М. Математична модель просторового фільтра на базі діелектрично-неоднорідних структур / В зб. доповідей ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2008. – С. 175.
 8. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathematical model and the analysis of a field of the disk impedance antenna with spiral heterogeniety / Proc. of 7 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Львів, 2009. – С.316-317.
 9. Гоблик Н.М. Проблеми навчання комп’ютерному моделюванню в середовищі MATLAB / В зб. доповідей V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2010.
 10. ХІ International Conference “Modern problems of radioengineering, telecommunications and computer science” – Lviv – Slavske, Ukraine, february 21-24, 2012. Modelling of Collimator on the Basis of Disk Metal- Dielectric Structure with Spiral Nonuniformity in Matlab. Victor Hoblyk, Nadija Hoblyk, Igor Subota (МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ МАТЛАБ ФОКУСУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛО-ДІЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКУ ЗІ СПІРАЛЬНОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ)
 11. 15-a відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки. 3-5 квітня 2012р. Львів. Моделювання в Matlab імпедансних структур з N-кратною періодичністю. В. Гоблик, Н. Гоблик. (стор.44)
 12. Гоблик Н.М., Субота І.Б. Моделювання в Matlab елементів інфокомунікаційних систем на основі плазмонних кристалів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції. – 2013. – C. 494 – 496.
 13. Гоблик В. В., Гоблик Н. М. Модульовані антени поверхневих хвиль на основі плазмового розряду // VI Українсько-польська науково-практична конференція. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2014), Львів-Чинадієво, 28 – 31 серпня 2014 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2014. – C. 237.
 14. Hoblyk V.V. Effect of multiplicities of period of the flat modulated dielectric structure on the spatial distribution of the field / V.V. Hoblyk, N.N. Goblyk, I.V. Nychai // Materials of XII th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science” (TCSET 2014). – Lviv – Slavske, 2014. – p. 317.
 15. Hoblyk V. Analytic solutions of the problem of modulatet impedance and dielectric structures excitation / V.V. Hoblyk, V.A.Pavlysh,  N.M. Hoblyk,  I.V.Nychai  // Proceedings of X Anniversary International Conference on Antenna Theory And Techniques, ICATT’15. – 21-24 April 2015, Kharkiv, Ukraine. – PP. 25-29. (Фундаментальні дослідження).
 16. V.Hoblyk, V.Pavlysh, N.Goblyk, I.Nychai, O.Liske, M.Zelenku, I.Teplyakov “Modelling radiative properties of metallodielectric structures” // “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science” (TCSET 2016). – Lviv – Slavske, 2016. – P. 105–107.
 17. Гоблик Н. М. Розв’язування диференціальних рівнянь в середовищі Mathlab-Simulink/ Гоблик Н. М. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.150-151.

Навчальні курси

 • Прикладні математичні пакети
 • Сучасні системи автоматизації математичних розрахунків
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Економічна інформатика

Основні навчально-методичні розробки

 1. Каленюк П.І., Коваленко Т.Г., Анджейчак І.А.,Будз І.С., Гоблик Н.М. Основи числових методів та їх реалізація на мові Паскаль. Методичні вказівки для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Львів; ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 55 c.
 2. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М.,Обшта А.Ф. EXСEL for Windows 9Х. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; Асоціація Діагностичні Системи,1998.-84 с.
 3. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М.,Обшта А.Ф. ACCESS for Windows 9X. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; Асоціація Діагностичні Системи, 1999.-95с.
 4. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф., Ментинський С.М. Практикум з програмування. Turbo PASCAL, Object PASCAL, Delphi. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка”/ Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2005. -175с.
 5. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф., Ментинський С.М. Практикум з програмування на VBA. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка”/ Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2005 -207с.
 6. Гоблик Н.М., Гоблик В.В. MATLAB в інженерних розрахунках. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2010. -132с.
 7. «Система розробки проектів мовою Visual Basic (в середовищі OOо BASIC): знайомство з середовищем,створення лінійної та розгалуженої програми» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509   –    “Облік і аудит”. 2013р.
 8. «Розробка проектів на базі циклічних алгоритмів опрацювання даних» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509   –    “Облік і аудит”. 2013р.
 9. «Розробка проектів з використанням одновимірних масивів» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509 –    “Облік і аудит”. 2013р.
 10. «Розробка проектів з використанням процедур та функцій користувача» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509   –    “Облік і аудит”. 2013р. –    “Облік і аудит”. 2013р.
 11. «Розробка проектів з використанням фінансових функцій» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509   –    “Облік і аудит”. 2013р. –    “Облік і аудит”. 2013р.
 12. «Розробка проекту для введення даних у базу з форми» Методичні вказівки   до виконання лабораторної роботи  з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків  №  6.030503 –    “Міжнародна  економіка”, №  6.030504   –     “Економіка підприємства”,  №  6.030507  – “Маркетинг”, №  6.030509   –    “Облік і аудит”. 2013р. –    “Облік і аудит”. 2013р.