Кунинець Андрій Володимирович

Посада: асистент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: –.
E-mail: andriy.kunynets@gmail.com

Коротка наукова біографія

Конюшківська неповна середня школа. Рік закінчення: 2003 (з відзнакою)

Бродівська гімназія імені Івана Труша. Рік закінчення: 2005 (з відзнакою)

Академічний рівень: бакалавр (диплом з відзнакою). Національний університет «Львівська політехніка». Рік закінчення: 2009. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики.

Академічний рівень: магістр (диплом з відзнакою). Національний університет «Львівська політехніка». Рік закінчення: 2010. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: магістр з прикладної математики, викладач математики та інформатики

Аспірантура. Національний університет «Львівська політехніка». Термін навчання: 01.12.2010-31.07.2014. Шифр та назва спеціальності: 01.01.07 – обчислювальна математика.

Тема дисертації: «Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для стаціонарних рівнянь в циліндричній та сферичній системах координат». Шрифт та назва спеціальності: 01.01.07 — обчислювальна математика. Дата захисту: 12.05.2017. Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф., Кутнів Мирослав Володимирович.

Присуджено наукове звання кандидат фiзико-математичних наук 26.06.2017.

Публікації

         Стаття, що входить до науковометричних баз даних Scopus, Web of Science:
 1. Krol M., Kunynets A. V., Kutniv M. V. Exact three-point difference scheme for singular nonlinear boundary value problems // J. Comput. Appl. Math. – 2016. – Vol. 298, no. 1. – P. 175-189.

Статті у фахових наукових виданнях України:

 1. Kunynets A.V., Kutniv M.V. Exact three-point difference scheme for nonlinear stationary differential equations in cylindrical coordinates // Журнал обчислювальної та прикладної математики (Серiя “Обчислювальна математика”).- 2011. Вип.-2(105).-С.51-68.
 2. Кунинець А.В., Кутнiв М.В. Триточкова рiзницева схема високого порядку точностi для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку в цилiндричних координатах // Вiсник нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. “Фiзико-математичнi науки”. – Львiв, 2013. – Вип. 768. – С. 88-99.
 3. Кунинець А.В., Кутнiв М.В. Триточковi рiзницевi схеми високого порядку точностi для нелiнiйних диференцiальних рiвнянь у сферичнiй системi координат // Вiсник нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. “Фiзико-математичнi науки”. – Львiв, 2014. – Вип. 804. – С. 141-165.
 4. Кунинець А., Кутнiв М. Методи Рунге-Кутта четвертого порядку точностi для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку з сингулярнiстю першого роду // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя прикл. матем. iнформ. – 2015. -Вип. 23. -С.28-36.

Тези доповідей та матеріали конференцій:

 1. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння у циліндричній системі координат // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2010. – С.47
 2. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в циліндричній системі координат // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька. –2011. – С.111.
 3. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь  в циліндричних координатах // Сучасні проблеми механіки та математики.–2013.–С.29-32.
 4. Кунинець А.В. Чисельне дослідження стаціонарних процесів теплопровідності або дифузії в циліндричній системі координат // Тези доповідей VI міжнародна наукова конференція – Кам’янець-Подільський. – 2014. – С.93-94.
 5. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в сферичній системі координат // Міжнародна математична конференція. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Шевченка. –2014. – С.78.
 6. Кунинець А.В. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь  у сферичній системі координат // 15 міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, Київ: Матеріали конференції Т.1 Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2014. – С.178-180.
 7. Кунинець А. Метод Рунге-Кутта четвертого порядку точностi для сингулярних задач Кошi // Конференцiя молодих учених “Пiдстригачiвськi читання – 2015 Львiв, 26-28 травня 2015,http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Kunynets.pdf
 8. Кунинець А.В. Методи Рунге-Кутта для нелiнiйних сингулярних задач Кошi // Дванадцята вiдкрита наукова конференцiя IМФН. – Львiв. – 2016. – С.75-77.
 9. Кунинець А. В. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності розв’язування сингулярних крайових задач для ЗДР / Кунинець А. В., Кутнів М. В.// 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.89-90.

Додаткова інформація

Виконав два науково-дослідні проекти «Побудова та обґрунтування точної триточкової різницевої схеми. Порівняння з результатами альтернативних методів», «Порівняння методу корекції дефекту з модифікованим методом Ньютона. Точна триточкова різницева схема для чисельного розв’язування нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в сферичній системі координат» у Віденському Технічному Університеті (Відень, Австрія) за грантами від Австрійського федерального міністерства науки і досліджень (Austrian Federal Ministry of Science and Research (BMWF)).