Навчальний процес Бакалаври: Прикладна фізика

Кваліфікаційна робота бакалавра (закачати) – інформація про зміст, методику виконання та основні аспекти для тих хто керує бакалаврською роботою та тих хто виконує її.Напрям підготовки 6.040204 – «Прикладна фізика»

  • Кваліфікація, що присвоюється
   Бакалавр за напрямом “Прикладна фізика”
  • Рівень кваліфікації
   Бакалавр (перший цикл вищої освіти).
  • Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
  Немає.
 •        Профіль програми

Узагальненим об¢єктом діяльності бакалавра з прикладної фізики є дослідження  фізичних явищ і процесів; розробка технологій мікро- і наноелектроніки; розробка фізичних принципів приладобудування та екологічного моніторингу.

Студенти отримують необхідні знання та вміння для:
– проведення науково-дослідницької діяльності, яка включає розуміння і знання відомих фізичних властивостей об’єкта дослідження та фізико-хімічних явищ в технологічних процесах.
– розроблення та використання експериментальних установок, розуміння функціонування основних електротехнічних та електронних пристроїв, систем автоматики, проведення метрологічного контролю та тестування.
– визначення основних параметрів і характеристик досліджуваних явищ і процесів, зауваження і виділення функціональних взаємозалежностей між параметрами і фізичними характеристиками об’єкта наукового дослідження.
– написання та відлагодження програм з використанням поширених мов програмування, застосування прикладних математичних пакетів для моделювання та аналізу об’єктів дослідження.
– побудови технологічних процесів, їхню послідовність та параметри режимів, визначення необхідного технологічного устаткування, необхідного для реалізації процесу.
– удосконалення існуючих технологічних процесів, впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку – 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 98 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки – 114 кредитів.

 •    Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області:

·         фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем;

·         теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки різних фізичних об’єктів;

·         те­о­ре­тич­них та прак­тич­них ас­пек­тів основних технологічних спо­со­бів одержання та оброблення речовин для забезпечення потрібних властивостей матеріалів і виробів;

·         основних мов програмування, чисельних методів для розв’язання задач науково-дослідницького та технологічного пошуку;

·         методів, засобів програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку фізичних властивостей та технологічних процесів при одержанні, обробленні та модифікації матеріалів;

·         економічної теорії та чинників, для обґрунтування економічної до­ціль­­ності використання того чи ін­шого матеріалу, речовини, тех­нологічного процесу з врахуванням енерго- та ресурсоощадних підходів;

·         екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків вико­ри­стан­ня обраних техно­логій та ма­тері­а­лів.

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

o   спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для науково-дослідницького та технологічного пошуку;

o   спроможність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач при виконанні науково-дослідницької тематики та в умовах реального виробництва;

o   здатність обирати стандарт­ні прилади, устаткування та мате­ріали для аналізу досліджуваних об‘єктів;

o   на основі фізичних законів і відомих фактів дати якісну фізичну інтерпретацію результатів експериментальних вимірювань;

o   визначити місце досліджуваних явищ і фізичних об’єктів в системі знань даної області прикладної фізики, оцінювати їх наукову новизну

o   розуміти і знати відомі технологічні підходи в галузі прикладної фізики, прогнозувати можливі наслідки їхнього застосування;

o   здатність оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для синтезу нових матеріалів та виробів, технологічних процесів;

o   уміння оцінюва­ти тех­ні­ко-еконо­мічнi та еколо­гіч­­нi на­слі­д­­ки вико­рис­тання тих чи інших речовин та матеріа­лів, техно­ло­гіч­них за­со­бів, які за­безпе­чують необхід­ні показни­ки якості;

o   уміння створювати технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів;

o   навички вербального та письмового презентування практичних результатів.

 

3. Практичні навички з предметної області:

·         навички з організації роботи підрозділів виробництва.

·         уміння проводи­ти ін­фор­ма­ційне забезпе­чен­ня та скла­да­ти ділову докумен­тацію;

·         уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку основних фізичних властивостей досліджуваних об’єктів та технологічних режимів;

·         уміння оцінювати механічні, технологічні, фізичні властивості, структу­ру та фазо­вий склад досліджуваних чи одержуваних речовин і мате­ріа­лів з використанням сучасних технічних засобів та методик (електрон­ної мікроскопії, імпедансної спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, спектрофотометрії, тощо).

·         уміння сформулювати  основні вимоги до конструкційного забезпечення, сумісність активних і неактивних компонентів пристрою, умови хімічної та електрохімічної стійкості елементів корпусної бази, принципи компактування та герметизації, принципові схеми конструкційного вирішення, що забезпечують найвищу віддачу активної підсистеми пристрою;

·         уміння використовувати діючі стандарти й нормативні документи у практичній діяльності;

·         навички з експлуатації та обслуговування відповідного експериментально-дослідницького, технологічного обладнання та устаткування.

4. Загальні уміння та навички:

o   уміння користуватись першо­дже­релами наукових та куль­турних досягнень світової цивілізації;

o   уміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;

o   уміння засвоювати нові знання, прогресивні технології та іновації;

o   уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності;

o   уміння створювати продуктив­ні соціально–економічні від­но­сини між членами трудо­вого колективу на правовій основі і демократичних принципах;

o   обчислювальні навички;

o   навички усного та письмового спілкування державною мовою та хоча б однією із поширених європейських мов;

o   навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;

o   уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом;

o   уміння організувати здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення.

 •    Професійні профілі випускників з прикладами

Професійна діяльність бакалаврів за освітньо-професійним напрямом “Прикладна фізика» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасних мікро- та нанотехнологій, синтезу та модифікації нових матеріалів, розробці енерго- та ресурсоощадних, екологічних технологічних процесів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва.

Сферою діяльності бакалаврів з прикладної фізики є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: технік-лаборант (фізичні і хімічні дослідження), інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, а також молодшого інженерно-технічного персоналу у науково-дослідних академічних та галузевих інститутах і лабораторіях, дослідно-конструкторських бюро і заводських лабораторіях, в науково-виробничих об’єднаннях і на виробництві.

Професійний профіль – фахівець з прикладної фізики:

−  здійснює фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань;
−   здійснює прикладні дослідження: роботи спрямовані на одержання нових знань з метою їх практичного використання для розроблення технічних нововведень;
−   проводить експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує одержані знання і практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури тощо;
−  виконує оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення.

 •   Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом “прикладна фізика” може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень – спеціаліст, магістр) за спеціальністю “Прикладна фізика”

 •   Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

 •   Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно виконана і захищена дипломна робота

 •   Форма навчання

Денна

 •   Директор програми

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Бордун Ігор Михайлович

Структурно-логічна схема бакалаврату “Прикладна фізика”

 

Інформація про навчальну програму

 6.040204 «ПРИКЛАДНА ФіЗИКА»

              Код модуля           Назва модуля

ІМПФ_6018_С01        Електрика і магнетизм
ІМПФ_6019_С01        Фізичний практикум, частина 3
ІМПФ_6020_С01        Коливання і хвилі
ІМПФ_6021_С01        Фізичний практикум, частина 4
ІМПФ_6022_С01        Електродинаміка і теорія поля
ІМПФ_6023_С01
        Оптика
ІМПФ_6024_С01        Основи векторного і тензорного аналізу
ІМПФ_6025_С01        Електродинаміка і теорія поля
ІМПФ_6026_С01        Атомна і ядерна фізика
ІМПФ_6027_С01        Статистична фізика і термодинаміка
ІМПФ_6028_С01        Фізика твердого тіла
ІМПФ_6029_С01         Випадкові процеси
ІМПФ_6030_С01        Квантова механіка
ІМПФ_6031_С01        Фізичний практикум, частина 1
ІМПФ_6032_С01        Механіка
ІМПФ_6033_С01        Фізичний практикум, частина 2
ІМПФ_6034_С01        Молекулярна фізика
ІМПФ_6035_С01        Теоретична механіка та механіка суцільного середовища
ІМПФ_6075_С01        Фізичне матеріалознавство
ІМПФ_6076_С01        Фізика структурно невпорядкованих систем
ІМПФ_6077_С01        Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
ІМПФ_6007_С01        Фізика твердого тіла, частина 1
ІМПФ_6008_С01        Комп’ютерне моделювання фізичних процесів, частина 2
ІМПФ_6009_С01        Статистична фізика і термодинаміка
ІМПФ_6010_С01
        Фізика твердого тіла, частина 2
ІМПФ_6011_С01        Фізика квантово-розмірних систем
ІМПФ_6012_С01        Державний екзамен
ІМПФ_6071_С01        Практика виробнича
ІМПФ_6072_С01        Фізика і технологія наноструктур
ІМПФ_6074_С01        Імпедансна спектроскопія
ІМПФ_6079_С01        Квантова статистика
ВМ_6025_С01        Звичайні диференціальні        рівняння
ВМ_6026_С01        Теорія функції комплексної змінної
ВМ_6027_С01        Теорія ймовірності і випадкові процеси
ВМ_6033_С01        Математичний аналіз, частина 1
ВМ_6037_С01        Математичний аналіз, частина 2
ВМ_6043_С01        Методи математичної фізики
ВМ_6044_С01        Лінійна алгебра та аналітична геометрія
ТЗЕ_6012_С01        Теорія електричних та електронних кіл
НГГ_6017_С01        Основи інженерної комп’ютерної графіки
ОМП_6027_С01        Основи інформатики і програмування, частина 1
ОМП_6028_С01        Чисельні методи
ОМП_6029_С01        Прикладні математичні пакети
ОМП_6030_С01        Мови програмування
ОМП_6031_С01        Основи інформатики і програмування,частина 2
ІВТ_6009_С01        Комп`ютеризація вимірювань та мікропроцесорна техніка
ЗХ_6008_С01        Загальна хімія
ЕОНС_6104_С01        Екологія
ТПЕ_6010_С01        Основи економіки
ФІН_6050_С01        Підприємництво та менеджмент
УМ_6007_С01        Українська        мова (за професійним спрямуванням)
ІМ_6006_С03        Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 3
ІМ_6007_С01        Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина.1
ІМ_6008_С01        Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 2
ІМ_6009_С01        Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 4
ІТПК_6012_С02        Історія України
ІТПК_6036_С01        Історія української культури
КП_6006_С01        Політологія
КФ_6001_С01        Філософія
ППП_6007_С01        Психологія
ППП_6008_С01        Правознавство
СР_6004_С02        Соціологія
ТЕБ_6104_С01        Безпека життєдіяльності
ОП_6015_С01        Основи охорони праці

 

Голова комісії базового напряму 6.040204 “Прикладна фізика”

Професор кафедри ІМПФ, д.ф.-м.н., професор Лукіянець Б.А.

Виконавець: Доцент кафедри ІМПФ, к.ф.-м.н., доцент Бордун Ігор Михайлович

телефони для контакту: 258-27-39 (727-39)

Е-mail: i_bordun@rambler.ru