Наукова робота

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

◊ розвинення наукових основ електроніки та іоніки нанооб’єктів;

◊ започаткування базових принципів інтеркаляційної кристалоінженерії задля створення надвисокоємних пристроїв генерування, перетворення та накопичення енергії на базі дешевих, екологічно чистих природних мінералів;

◊ розробка технології формування наноструктур з матричною ізоляцією для пристроїв молекулярної енергетики та спінової електроніки;

◊ розвинення математичних методів та мікроскопічних моделей для опису явища хемосорбції та інтеркаляції; розробка методу функціонального інтегрування у теорії конденсованих систем;

◊ синтез та дослідження властивостей активованих вуглецевих матеріалів на основі рослинної сировини;

◊ фізико-хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів.

За результатами науково-дослідної роботи за останні 5 років співробітниками кафедри одержано 10 патентів України на винаходи, опубліковано понад 350 наукових праць, видано 12 монографій, 4 підручники, та 5 навчальних посібників. Ряд розробок кафедри пройшли випробування на виробництві, зокрема на Чортківському цукровому заводі у виробничому сезоні 2013 року було апробовано методику дезінфекції живильної води та пригнічення сторонньої мікрофлори в дифузійній установці з використанням електрохімічно активованих водних розчинів хлориду натрію. В даний час на кафедрі виконується 3 науково-дослідні теми, з яких 1 за державним замовленням і 2 за договорами  із суб’єктами господарської діяльності.

На кафедрі є всі умови для плідної науково – дослідної діяльності викладачів та майбутніх магістрів: сучасна комп’ютерна техніка, бібліотека з багатим фондом, фахові періодичні видання університету для публікації наукових статей викладачів та магістрів. У навчальному процесі використовуються результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, а також наступними кафедральними тематиками: № держ. реєстрації 0114U001695 “Нанотехнології і наноматеріали для потреб електроніки та високоємних накопичувачів енергії”, керівник д.т.н., проф. Григорчак І.І. та № держ. реєстрації 0113U005278 “Фізико-хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів”, керівник к.ф-м.н., доц. Бордун І.М..

Підготовка аспірантів ведеться за спеціальностю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

Зараз на кафедрі завершена робота щодо виконання держбюджетної роботи, а саме “Інтеркаляційна кристалонаноінженерія екологічно безпечних мінералів для створення пристроїв надвисокоємкого генерування і накопичення електричної енергії” (керівник д.т.н., проф. Григорчак І.І.).

Над докторською дисертацією працюють голова методичної роботи, к.ф.–м.н., доцент Понеділок Г.В. і к.х.н., доцент Бахматюк Б.П. У 2011 році захищена кандидатська дисертація старшого лаборанта Покладок Н.Т., наукового співробітника Войтовича С.А., у 2012 році – захищена кандидатська дисертація наукового співробітника Іващишина Ф.О. та старшого викладача кафедри Когута З.О., у 2013 році – захищені кандидатські дисертації асистентів Курепи А.С. та Матулки Д.В., у 2014 році захистився аспірант Пташник В.В., у 2015 році –  Балабан О.В., Біщанюк Т.М., Швець Р.Я., у 2017 році – Дупляк І.Я.

Формування кадрового складу кафедри проводиться здебільшого за рахунок залучення кращих власних випускників.

Студенти залучаються до участі в науковій роботі, що проводиться кафедрою. Активно беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних студентських олімпіадах і науково – технічних конференціях. Загалом у науково-дослідній діяльності кафедри прикладної фізики і наноматеріалів взяло участь 35 студентів, 5 з них були задіяні для виконання держбюджетних тем, і 20 виступили на конференціях з доповідями.

Результати наукових досліджень впроваджені при викладанні лекційних курсів «Фізика і технологія наносистем», «Пристрої молекулярної енергетики нового покоління».

Впровадження результатів роботи в навчальний процес сприяє ознайомленню студентів та магістрів із новітніми технологіями, активізує їх самостійну роботу при підготовці та виконанні кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт.