Веселовська Ольга Володимирівна

Веселовська Ольга Володимирівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:

 • вивчення властивостей гармонійних і субгармонійних функцій методом сферичної гармонії
 • цілі та мероморфні функції
 • гармонійні та субгармонійні функції
 • апроксимація гармонійних функцій

 

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Веселовська О.В. Про апроксимацію та ріст цілих гармонійних в Rn функцій. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, “Задруга” . 2006 р. С. 365.
 • Веселовська О.В. Аналоги оцінок Вімана – Валірона для гармонійних в Rn функцій // XII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008). – Матеріали конференції-С 543.
 • Веселовська О.В. Про поширення хвиль вздовж циліндричної поверхні в’язких кусково-однорідних середовищ. // XII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука (Київ, 15-17травня, 2008).- Матеріали конференції – С. 441
 • Веселовська О.В. Аналоги оцінок Вімана-Валірона для цілих гармонійних функцій // Вісник НУ “ЛП”. Фізико-математичні науки. – 2010. – № 660. – 46-48
 • Веселовська О. Про ріст цілих у площині функцій зі спеціальним розподілом нулів. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 75
 • Веселовська О.В. Про ріст цілих у площині функцій зі спеціальним розподілом нулів // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2010. – № 687. – С. 7-10
 • О.В. Веселовська, І.П. Кшановський Формула для логарифмічної похідної мероморфної в кільці функції // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2012. – № 740. – с. 13-18
 • Веселовська О.В. Про порядок за Пойа субгармонійної у просторі Rn функції з радіальним розподілом мас // Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (Київ, 19–20 травня 2016р.). Тези доповідей. – Київ, 2016 – С. 66-67.
 • Веселовська О. В. Про одну властивість сім’ї субгармонійних у просторі Rm функцій // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 27–29.
 • Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 • Веселовська О. В., Достойна В. В. Інтегральне зображення похідних многочленів Лежандра комплексної змінної // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 30–32.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Веселовська О. В., Гошко Л. В. Математичне моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування термопружного розсіювання енергії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 106–107.
 • Veselovska O. Analog of the classical Borel theorem for entire harmonic functions in Rn and generalized orders // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 1/2 (91). – С. 4–10.
 • Веселовська О. В. Про апроксимацію та зростання цілих гармонічних в Rn функцій // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 4. – С. 464–470.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О. В., Орищин О. Г. Зв'язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.
 • Veselovs’ka O. On the approximation and growth of entire harmonic functions in Rn // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 4. – С. 464–470.
 • Веселовська О. В. Деякі властивості многочленів Чебишова другого роду комплексної змінної // Інноваційні підходи і сучасна наука : IV Міжнародна науково-практична конференція, 30 березня, Київ, 2018 р. Ч. 2. – 2019. – C. 40–46.
 • Veselovs'ka O.V., Dostoina Veronika. A system of functions biorthogonal with the derivatives of Chebyshev second-kind polynomials of a complex variable // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2020. – Vol. 249, iss. 5. – P. 786–803.
 • Musii R., Veselovska O., Drohomyretska K., Klapchuk M. I. Construction of solution of the initial-boundery problem of electrodynamics for a three-layer electrically conductive plate // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of IV International scientific and practical conference Tokyo, Japan 10–12 November 2021. – 2021. – C. 187–190.
 • Musii R. S., Veselovska O., Drohomyretska K. T. Initial-boundary problems of heat conductivity and thermal elasticity for a three-layer plate // Results of modern scientific research and development : proceedings of IX International scientific and practical conference, November 14-16, 2021, Madrid, Spain. – 2021. – C. 183–187.
 • Veselovska O., Dostoina V., Klapchuk M. I. Properties of the second-kind Chebyshev polynomials of complex variable // Researches in Mathematics. – 2021. – vol.28 No2. – P. 35–50.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М., Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. –2008 р.)
 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Мусій Р.С., Веселовська О.В., Гіссовська Н.Б., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Сухорольський М.А. Практикум з елементарної математики. Частина 1. - Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002 р.- 224 с.
 • Веселовська О.В., Вовк М.І., Гошко Л.В. Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення, функції однієї змінної . Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 184 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 1. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 2. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий, О.В. Веселовська. Збірник тестових завдань з математики. Навчальний посібник до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ “Львівська політехніка” .-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011.-252 с.
 • Н.Б. Гіссовська, Р.С. Мусій, М.А. Сухорольський, І.М. Зашкільняк, Л.В. Гошко, З.І. Крупка, О.В. Веселовська Практикум з елементарної математики. Ч.2. Навчальний посібник. -Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.-228с.
 • Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.- 398 стор.
 • Веселовська О. В., Вовк М. І., Нитребич З. М., Сало Т. М. Елементи лінійної алгебри та математичного аналізу: навчальний посібник. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2019. – 356 c.
 • Musii R. S., Veselovska O., Drohomyretska K. T. Initial-boundary problems of heat conductivity and thermal elasticity for a three-layer plate // Results of modern scientific research and development : proceedings of IX International scientific and practical conference, November 14-16, 2021, Madrid, Spain. – 2021. – C. 183–187.

 

Методичні розробки:

 • Ю.К.Рудавський, О.В.Веселовська, Н.Б.Гіссовська, Р.С.Мусій, Математичний практикум з елементарної математики, ч.1, – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1997. -138 ст.,
 • О.В. Веселовська, Л.В. Гошко, В.В. Кісілевич, Л.Й. Кучмінська, Л.П. Швець, Х.Т. Дрогомирецька, О.Г. Орищин, О.М. Рибицька, Функції декількох змінних: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: -Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000.- 64 с.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р.,- 80 стор.
 • Веселовська О.В., Мусій Р.С., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т, Квіт Р.І., Швець Л.П., Клапчук М.І., Гіссовська Н.Б. Вища математика (математичний аналіз), част.2. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей,- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р., -42 стор.
 • О.В.Веселовська Математика. Методичні вказівки до вивчення математики студентами-іноземцями підготовчого факультету. -Львів: Підгот. відділення для іноз. студ. “Компіс” при НУ “Львівська політехніка”, 2011.-92с.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2012 – 80с.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.