Зашкільняк Іванна Михайлівна

Зашкільняк Іванна Михайлівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:   

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Николишин М.М., Фещук Ю.П., Зашкільняк І.М., Костенко І.С. Трансверсально-ізотропна сферична оболонка з поверхневими тріщинами. // Вісник Херсонського національного технічного університету. -2006.- №2(25). – С.350-355.
 • Сухорольський М.А., Микитюк О.А.. Зашкільняк І.М. Числові розв’язки інтегральних рівнянь з ядрами, зображеними у вигляді узагальнених сум рядів Фур’є // Праці Міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень” (ПОО-ХХХІІІ). – Київ: Ін-т. кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.- С 275 – 276.
 • Гіссовська Н., Гошко Л., Зашкільняк І. Методика побудови розв’язків двовимірних квазістатичних задач термопружності для тіл з плоско паралельними межами // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня 2007 р. -Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С.62.
 • Костенко І.С. Тумашова О.В., Зашкільняк І.М. Напружений стан скінченної циліндричної оболонки з поверхневими тріщинами // Вісник Херсонського національного технічного університету – 2008, №2(3 1). -С.259-263.
 • Сухорольський М.А.. Зашкільняк І.М., Костенко І. С, Орищин О. Г. Зображення розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів. // Друга міжн. наук. конференція “Сучасні проблеми механіки та математики”. Том 3. (Львів, 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. -Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2008. – С 158 – 160.
 • Костенко І., Тумашова О., Зашкільняк І. Використання комплексного методу Новожилова для дослідження напруженого стану циліндричних оболонок з тріщинами // Вісник Херсонського нац.-техн. універ. – 2010. – С. 227-231
 • Сухорольський М., Гошко Л., Зашкільняк І., Лазько В. Спрощені моделі теорії оболонок. // Тези доп. Міжн. конф. “Сучасні проблеми механіки”. – Львів, 7-9 грудня. – 2009. – С. 53-54
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Розвинення функції за системою похідних від поліномів Чебишева у комплексній області // Журнал “Метода математики”– 2010.– № 10.– С. 5-10.
 • Зашкильняк И.М., Костенко И.С., Николишин Т.М., Ростун Н.И. Предельное равновесие изготовленною из функционально-градиентного материала цилиндрической оболочки с двумя поверхностными трещинами // Методи розвязування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наук. праць. – 2012. – вип. 13.– C. 169-178
 • Сухорольський М.А., Костенко І.С., Зашкільняк І.М., Любицька О.З. Обчислення сингулярних інтегралів у методі граничних елементів стосовно до двовимірних крайових задач теорії пружності // Тези доп. міжнародної конф. “Теорія наближення функцій та її застосування”, присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. – Київ, 28.05-3.06, 2012. – С. 104-105
 • М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, І.М. Зашкільняк, Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ – 2014 –№ 3(50) – С. 31-33.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Застосування методу конформних відображень до розв’язування задач акустики // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації”. Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Квітень 2016 р. С. 221-222

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М., Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. –2008 р.)
 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 243 с.
 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Колісник В.М., Микитюк О.А., Мусій Р.С. Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв’язки крайових задач. – Львів: Львівська політехніка, 2002 . – 236 с.
 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Мусій Р.С., Веселовська О.В., Гіссовська Н.Б., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Сухорольський М.А. Практикум з елементарної математики. Частина 1. - Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002 р.- 224 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 1. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 2. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий, О.В. Веселовська. Збірник тестових завдань з математики. Навчальний посібник до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ “Львівська політехніка” .-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011.-252 с.
 • Н.Б. Гіссовська, Р.С. Мусій, М.А. Сухорольський, І.М. Зашкільняк, Л.В. Гошко, З.І. Крупка, О.В. Веселовська Практикум з елементарної математики. Ч.2. Навчальний посібник. -Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.-228с.
 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.
 • П.І. Каленюк, З.М. Нитребич, Р.М. Тацій, Ю.К. Рудавський, І.В. Андрусяк, І.О. Бобик, І.М. Зашкільняк, І.Я. Олексів, М.Ф. Стасюк Збірник задач з диференціальних рівнянь: Навч. посібник / за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—236 с.

 

Методичні розробки:

 • Г.В. Понедiлок, В.К. Ганулiч, А.З. Мохонько, Л.П. Швець, Л.Й. Кучмiнська, I.М. Зашкiльняк, М.Ф. Стасюк, Диференцiальне числення: Методичнi вказiвки та завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ “Львiвська полiтехнiка”, 1998, -36с.
 • Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г. Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математичний аналіз” для студентів базового напрямку “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, -Львiв, НУ “Львiвська полiтехнiка”, 2000,- 64с.
 • Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.
 • Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.,- 72 стор.