Кучма Марія Іванівна

Кучма Марія Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:  markuchma@ukr.net

 

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1995 р. У 1995-1998 рр. навчалася в аспірантурі кафедри алгебри і топології ЛНУ імені Івана Франка.

У січні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел на тему: “Факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 1998-2006 рр. працювала на посаді викладача Львівського державного техніко-економічного коледжу.

Працює у “Львівській політехніці” з 2006 р. по даний час – доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримала у 2009 р.

Наукові інтереси:

 • факторизаціі симетричних матриць над кільцями многочленів і квазімногочленів з інволюцією;
 • симетрична еквівалентність матричних многочленів;
 • МР-інверсія многочленних матриць.

Навчальні курси:

 • математика для економістів
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті:

 • Зеліско В.Р., Кучма М.І. Факторизації сингулярних симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією. // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. Т. 43. № 2. – С. 23-27.
 • Кучма М.І. Симетрична еквівалентність матричних многочленів і виділення спільного унітального дільника із матричних многочленів. // Укр. матем. журн. – 2001. Т. 53. № 2. – С. 211-219.
 • Кучма М.І., Антонійчук М.М., Яремко І.Й. Економіко-математичні алгоритми амортизаційних відрахувань. // Вісник Львівської державної фінансової академії. Львів. – 2005. № 9. – С. 375-381.
 • Кучма М.І. Факторизації оборотних симетричних матриць над кільцем многочленів з інволюцією. //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ. – 2006. Вип. 16.7. – С. 118-122.
 • Кучма М.І., Гаталевич А.І. Комп’ютерний аналіз економіко-математичних моделей // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка.” 2007. № 576. – С.420-426.
 • Гаталевич А.І, Кучма М.І. I2 – кільця та їх властивості. //Вісник львівсь-кого ун-ту, сер. мех.-мат. – 2008. Вип. 68. –С. 68-71.
 • Зеліско В.Р., Кучма М.І. Зв’язок між різними типами інволюцій у кільцях матриць. // Прикл. проблеми мех. і мат. 2009. Вип. 7. – С. 57-61.
 • A.I. Gatalevych, M.I. Kuchma Stable range of general b-rings // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2012. – № 740. – с. 11-12
 • Зеліско В.Р., Кучма М.І. Симетричні матриці та матричні рівняння над кільцем квазімногочленів з інволюцією // Прикладні проблеми механіки і математики – 2013. – Вип. 11. – С. 45-51
 • Zelisko V.R., Kuchma M.I. Linear matrix equations over polynomial and quasipolynomial rings with involutions // X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70 th anniversary of Yu. A. Drozd. August 20-27, 2015, Odessa, Ukraine. Abstracts. – Odessa: TES, 2015. – P.123.
 • Кучма М. І., Зеліско В. Р. Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями // Прикл. проблеми мех. і мат. Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 7-10.
 • Кучма М. І. Факторизації і симетрична еквівалентність матриць над кільцем многочленів з інволюцією // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 77–79.
 • Kuchma M. I. Factorizations of invertible symmetric matrices over polynomial rings with involution // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Vol.13, № 10. – P. 7073–7080.
 • Zelisko V. R., Kuchma M. I. About finding all factorizations of symmetric matrices over polynomial and quasipolynomial rings with involution // 11th International algebraic conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko : abstracts (Kyiv, July 3-7, 2017). – 2017. – P. 146.
 • Кучма М. І., Старко І. Є. Підходи до оцінки та управління інтелектуальною власністю вищими навчальними закладами // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 27–28 квітня 2017 р. – 2017. – C. 165–166.
 • Кучма М. І., Пасінович І. І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 20, ч. 3. – С. 161–166.
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 • Кучма М. І., Пасінович І. І. Активізація кредитування як фактор економічного зростання в Україні // Science and innovation : collection of scientific articles [26.01.2018], Montreal, Canada. – 2018. – C. 30–36.
 • Кучма М. І., Гаталевич А. І. Суми та добутки оборотних елементів та ідемпотентів у дуо-кільцях // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип. 17. – С. 42–46.
 • Кучма М. І., Івасик Г. В. Симетрична еквівалентність симетричних матриць над кільцями поліномів з інволюцією // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2019. – № 1-2. – С. 46–51.
 • Кучма М. І. Зв’язок між факторизаціями сингулярних і регулярних симетричних матриць над кільцями поліномів з інволюцією // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2019. – Ч. 1, № 2(69). – С. 11–20
 • Kuchma Maria. Factorizations of invertible symmetric matrices over polynomial rings with involution // WSEAS Transaction on Computers. – 2020. – Vol. 19. – P. 98–102.
  7.
 • Kalna-Dubinyuk Tetyana, Ladychenko Kateryna, Syerova Lyudmila, Kuchma Maria, Litovka-Demenina Svitlana. Dynamic modeling in making scientifically grounded business decisions [Електронний ресурс] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, No. 9.

 

Tези міжнародних конференцій:

 • Кучма М.І. Предметна сутність математики для економістів. // Міжн. наук.-метод. конфер. “Формування нової парадигми економічної освіти в Україні,” 19-20 жовтня 2000 р. – Тези доповідей. Львів. 2000. – С. 119-121.
 • Зеліско В.Р., Кучма М.І. Спільні факторизації сингулярних матричних многочленів. // ІІІ Міжн.алгебр. конфер. в Україні, 2-8 липня 2001 р. – Тези доповідей. Суми. 2001. – С. 183-185.
 • Kuchma M.I. Factorization of Symmetric Matrix over Rigns Quasipolynomials with Involution. // IV International Algebraic Conference in Ukraine, August 4-9, 2003. Lviv. – Abstracts. – P. 124-125.
 • Кучма М.І., Гаталевич А.І. Симетрична еквівалентність матричних двочленів //XІІ Між-народна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. – К., 15-17 травня 2008 р. Тези доповідей. Матеріали конфер. І. – 2008. –С.682.
 • Кучма М.І. Нечітке моделювання оцінки інвестиційної привабливості освіти // ІV Міжн. наук.-практ. конфер. “Наукові дослідження- теорія та експеримент ’2008 “. Полтава, 19-21 травня 2008 р. –Тези доповідей. Полтава: ІнтерГрафіка. Т.9. – С.65-70.
 • Zelisko V., Kuchma M., On the connection of involutions in the rings matrices // Ukrainan Mathemati-cal Congress, 7th International Algebraic Conference in Ukraine, August, 18-23, 2009 , Kharkov. Abstracts of talks. Kiev, 2009. P. 158.
 • Kuchma M. Тhe von Neumann regular of a factorization of symmetric polynomial matrices // Books of abstracts 8th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the memory of Professor Vitaliy Mikhaylovich Usenko, July, 5-12, 2011, Luhansk. P. 170.
 • Кучма М.І. Форма Сміта в некінченності матричних многочленів // XIV Міжнародна наук. конф. імені академіка М.Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ – Матеріали конференції. 2012. – С. 148.
 • Kuchma M. Тhe Smith-McMillan form of symmetric polynomial matrix // Books of abstracts of the International Mathematical conference on occasion the 70 th year anniversary of Professor Vladimir Kirichenko, June 13-19, 2012, Mykolayiv. P. 142.
 • Володимир Зеліско, Марія Кучма Матричні рівняння над кільцями многочленів і квазімногочленів з інволюцією // Тези доп. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики" присвячена 85-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики, 21 – 25 травня 2013 р., Львів, Україна, Том 3. – Львів, 2013 – С. 184-186
 • V.R. Zelisko, M.I. Kuchma On the Smith normal form of symmetric matrices over rings of polynomials with involution // Abstracts. 9-th International Algebraic Conference in Ukraine. – L'viv, Ukraine. –July 8-13.2013. – Львів, 2013. – P. 229.
 • Кучма М. І. Факторизації симетричних матриць над кільцями поліномів і квазіполіномів з інволюцією // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 215–216.
 • Кучма М. І., Старко І. Є. Нечітка модель оцінки інтелектуальної власності вищих навчальних закладів // Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 року). – 2018. – C. 185–187.
 • Кучма М. І. Псевдорозв'язність систем лінійних рівнянь і метод найменших квадратів // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26–27 грудня 2019 року. – 2020. – C. 247–251.
 • Кучма М. І. Псевдорозв'язність системи лінійних рівнянь // Традиції та новації у сфері педагогіки та психології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-7 грудня 2019 р.). – 2019. – C. 46–50.
 • Кучма М. І. Алгебричний підхід до методу найменших квадратів // Endless Light in Science : материалы І Международной научно-практической конференции, 11–13 декабря 2019 г., Нур-Султан. – 2019. – C. 45–49.
 • Кучма М. І. Про один ефективний метод знаходження власних векторів матриці // Endless Light in Science : материалы І Международной научно-практической конференции, 11–13 декабря 2019 г., Нур-Султан. – 2019. – C. 62–66.
 • Кучма М. І., Тимошенко Н. М. Про один ефективний метод знаходження власних векторів матриці // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26–27 грудня 2019 року. – 2020. – C. 241–246.
 • Kuchma M. I. A matrix reprezentation of Fibonacci and Lucas polynomials // XII International algebraic conference in Ukraine dedicated to the 215 th anniversary of V. Bunyakovsky : abstract, July 2–6, 2019, Vinnytsia. – 2019. – C. 58–59.
 • Кучма Марія. The relation between the diagonal entries and the eigenvalues of a matrix // Dedicated to the 60th anniversary of the department of algebra and mathematical logic of Taras Shevchenko National University of Kyiv : book of abstracts of the international mathematical conference, July 14–17, 2020, Kyiv. – 2020. – C. 43.

 

Навчальні посібники:

 • Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі. Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006. – 344 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18.2 -150 від 24.01.06 р.
 • Конспект лекцій з дисципліни “Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики” для студентів базових напрямків інженерно-технічних спеціальностей/ Укл.: Р.С.Мусій, Л.В. Гошко, М.І. Кучма. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007. – 120 с. Реєстр. №2456 від 05.12.07 р.
 • Кучма М. І. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навчальний посібник. – Львів: «Сполом», 2018. – 380 c.
 • Кучма М. І., Дрогомирецька Х. Т., Млинко О. І., Волянська І. І., Страп Н. І. Вища математика для економістів (лінійна алгебра та аналітична геометрія). Курс лекцій. : навчальний посібник. – Львів: Львів "ПАІС", 2020. – 240 c.
 • Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М., Ільків В. С., Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2021. – 328 c.

 

Методичні розробки:

 • Системи лінійних рівнянь та їх застосування до задач економіки: методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів” для студентів економічних спеціальностей, “/ Укл.: М.І. Кучма. – Львів: “Растр-7″, 2005. – 44 с.
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів базового напрямку “Економіка і підприємництво”/ Укл.: Кучма М.І. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.- 72 стор.
 • Інтегральне числення. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів базового напрямку “Економіка і підприємництво”/ Укл.: Кучма М.І. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.- 48 стор.
 • Комп’ютерний аналіз оптимізаційних задач: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів базового напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво”/ Укл.: І.Й. Яремко, М.І. Кучма. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 80 с.
 • Диференціальне числення: Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей” /Укл.: В.К.Гануліч, А.З.Мохонько, В.М.Бушмакін, І.М.Зашкільняк, З.І.Крупка, М.І.Кучма, Л.Й.Кучмінська, Н.М.Тимошенко, Л.П.Швець, М.І.Клапчук, О.М.М’яус. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.- 48 c.
 • Перетворення Фур’є. Операційне числення. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Д.В.Уханська, М.І.Сорокатий, Р.І.Квіт, М.І.Кучма, О.Я. Бродяк, В.М.Гук, І.В.Андрусяк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 84 с.
 • Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функції однієї змінної). Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей. / Укл.: М.І.Кучма, Н.М. Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 48 с.
 • Математика для економістів (інтегральне числення, диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння): Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів економічних спеціальностей” /Укл.: М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -44 c.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 76 c.
 • А.Ф. Обшта Вища математика. Ч.4. [Електронний ресурс] /А.Ф. Обшта, М.І. Кучма, Л.І.Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-55/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01071.
 • Тимошенко Н.М. Диференціальні рівняння. [Електронний ресурс] / Н.М. Тимошенко, М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-56/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01072.
 • Лозбень В.Л. Виша математика Ч.З. (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики). [Електронний ресурс] / Лозбень В.Л., Кучма М.І., Коляса Л.І.. – Львів, 2016- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12661 . E41-143-100/2016 від 12.02.2016 р. Сертифікат №01422.
 • Кучма М.І. Виша математика. Ч. 1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія). [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів. 2016.-Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13448 . E41-143-99/2016 від 12.02.2016р. Сертифікат №01421.
 • Кучма М.І. Виша математика Ч.1. [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Н.М. Тимошенко. – Львів, 2016.- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14519 . E41-143-1143/2016 від 25.05.2016 p. Сертифікат № 01609.
 • Кучма М.І. Вища математика Ч.1. [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Н.М. Тимошенко. – Львів. 2016.- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14571 . Е41-143-144/2016 від 25.05.2016 p. Сертифікат № 01610.
 • Кучма М.І. Вища магематика. Ч.1. [Електронний ресурс] / М.І. Кучма. – Львів. 2016- Режим доступу: http://195.22.112.13/course/view.php?id=1030 . Е41 -143-194/2016 від 07.12.2016 p. Сертифікат № 01792.
 • Кучма М.І. Вища математика. Ч.2 (Математичний аналіз). [Електронний ресурс] / М.І. Кучма. – Львів, 2017.- Режим доступу: http://195.22.112.13/course/view.php?id=1028 . E41-143-195/2017 від 10.01.2017 p. Сертифікат № 01804.