Нитребич Зіновій Миколайович

Нитребич Зіновій Миколайович
доктор фізико-математичних наук,
завідувач кафедри

 

Закінчив математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

В 1983–96 рр. працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики НАН України.

В квітні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему “Побудова розв’язків деяких задач для лінійних диференціальних рівнянь і систем, що допускають відокремлення змінних”.

Працює у “Львівській політехніці” з 1996 р. У 1996–2012 рр. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, з 2012 р. по 2013 р. – доцент кафедри вищої математики, з 2014 р. – професор кафедри вищої математики, з 2015 р. – завідувач кафедри вищої математики.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1993 році, звання доцента отримав у 1999 р., звання професора отримав у 2015 р.

Наукові інтереси Нитребича З.М. лежать у галузі теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними. Вони стосуються розробки та створення нового диференціально-символьного методу розв’язування крайових задач для рівнянь математичної фізики, основою якого є узагальнений метод відокремлення змінних.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • вища математика

 

Монографії:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенный метод разделения переменных. – К.: Наук. думка, 1993. – 232 с.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Узагальнена схема відокремлення змінних. Диференціально-символьний метод. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 292 с.

 

Наукові статті:

 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Схема відокремлення змінних для матричного білінійного функціонального рівняння та її застосування // Укр. мат. журн. – 1992, № 9. – С. 1201–1209.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Задача Коші для системи двох рівнянь в частинних похідних безмежного порядку // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1992, № 35. – С. 204–210.
 • Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M. The Cauchy problem for a system of two partial differential equations of infinite order // J. Sov. Mathematics. – 1993. – 67, № 2. – P. 3018–3024.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Ефективна побудова розв’язку задачі Коші для рівнянь в частинних похідних безмежного порядку // Вісн. Львів. політехн. ін-ту. – 1993, № 269. – С. 74–79.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Про задачу Коші для одного класу систем диференціальних рівнянь, що допускають відокремлення змінних // Вісн. держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 1994, № 277. – С. 45–55.
 • Нитребич З.М. Крайова задача в безмежній смузі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1994, № 37. – С. 16–21.
 • Nytrebych Z.M. A boundary-value problem in an unbounded strip // J. Math. Sciences. – 1996. – 79, № 6. – P. 1388–1392.
 • Нитребич З.М. Операційний метод побудови розв’язку задачі Коші для неоднорідних рівнянь Ламе // Доп. НАН України. – 1995, № 7. – С. 32–34.
 • Нитребич З.М. Операційний метод побудови розв’язку задачі Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь з частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1995. – № 38. – С. 40–45.
 • Nytrebych Z.M. An operator method of solving the Cauchy problem for a homogeneous system of partial differential equations // J. Math. Sciences. – 1996. – 81, № 6. – P. 3034–3038.
 • Dobrushkin V.A., Nytrebych Z.M. Initial and boundary value problems for hyperbolic partial differential operators with constant coefficients // Differential equation theory. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc. 25–32 (1996) [ISBN 1-56072-311-4/hbk].
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Про індукований узагальненим відокремленням змінних операційний метод розв’язання початкових задач для рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1998. – 41, № 1. – С. 136–145.
 • Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M. On an operational method of solving initial-value problems for partial differential equations induced by generalized separation of variables // J. Math. Sciences. – 1999. – 97, № 1. – P. 3879–3887.
 • Нитребич З.М. Крайова задача для неоднорідного гіперболічного рівняння із частинними похідними // Вісн. ДУ “Львівська політехніка”‘. – Прикладна математика. – 1998. – № 346. – С. 35–39.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Плешівський Я.М. Багатоточкова задача для однорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похідними // Вісн. держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Прикладна математика. – 1999. – № 364. – С. 223–227.
 • Нитребич З.М. Про граничний перехід від розв’язку багатоточкової задачі до розв’язку задачі Коші // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. – Серія мех.-матем. – 1999. – Вип. 54. – С. 125–131.
 • Нитребич З,М. Про зображення експоненти від числової матриці у вигляді полінома відносно цієї матриці // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1999. – 42, № 4. – С. 82–89.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Плешівський Я.М. Багатоточкова задача для неоднорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похідними // Вісн. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Серія мех.-матем. – 2000. – Вип. 58. – С. 144–152.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Плешівський Я.М. Крайова задача з локальними багатоточковими умовами для однорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 2. – С. 90–95.
 • Нитребич З.М. Граничний перехід від розв’язку багатоточкової задачі до розв’язку задачі Коші для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43 , № 3. – С. 64–70.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Плешівський Я.М. Граничний перехід від розв’язку багатоточкової задачі до розв’язку задачі Коші для однорідного полілінійного рівняння та системи рівнянь із частинними похідними // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 2000. – № 411. – С. 151-159.
 • Клюс І.С., Нитребич З.М. Багатоточкова задача для диференціального рівняння із частинними похідними, що розкладається у добуток лінійних відносно диференціювання множників // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 2000. – № 407. – С. 220–226.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, № 2. – С. 7–15.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, № 4. – С. 95–101.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія мех.-матем. – 2003. – Вип. 62 – С. 60–66.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2003. – 46, № 3. – С. 25–31.
 • Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Differential-symbol method of solving the nonlocal boundary value problem in the class of non-uniqueness of its solution // Мат. студії. – 2003. – 20, № 1. – С. 53–60.
 • Кalenyuk P.I., Nytrebych Z.M, Drygas P. Method of solving a Cauchy problem for evolution equation in a Banach space // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 4. – С. 46–50.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Нелокальна крайова задача для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними першого порядку за часом // Мат. студії. – 2005. – 24, № 2. – С. 159–166.
 • Кalenyuk P.I., Nytrebych Z.M, Drygas P. Method of solving a Cauchy problem for homogeneous differential-operator equation and its applications // Мат. студії. – 2006. – 25, № 1. – С. 65–72.
 • Нитребич З.М. Про граничні переходи у задачах з локальними багатоточковими за часом умовами для рівнянь із частинними похідними // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія мех.-матем. – 2006. – Вип. 66. – С. 137–150.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Про дію диференціального виразу нескінченного порядку у класах цілих функцій багатьох комплексних змінних // Доповіді НАН України. – 2007, № 6. – С. 11–16.
 • Кalenyuk P.I., Nytrebych Z.M, Drygas P. Method of solving Cauchy problem for inhomogeneous differential-operator equation // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 3. – С. 38–47.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння із частинними похідними // Математичний вісник НТШ. – 2007. – 4. – С.116–128.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Когут І.В. Про ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними нескінченного порядку // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – “Фіз.-мат. науки”. – 2008. – №625. – С. 5–11.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для однорідного рівняння із частинними похідними нескінченного порядку за просторовими змінними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – С. 17–26.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Когут І.В. Дослідження задачі з однорідними локальними доточковими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 17–28.
 • Каленюк П., Когут І., Нитребич З. Задача з інтегральною умовою для диференціального рівняння із частинними похідними першого порядку за часом // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – т. 53, № 4. – С. 7-16
 • Каленюк П.І., Когут І.В, Нитребич З.М. Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – т. 54, № 3. – С. 147-156
 • Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Problem with homoheneous integral condition for a partial differential inhomoheneous equation // Journal of mathematical science. – 2012. – Vol. 173, № 4. – P. 1-10
 • П. І. Каленюк, І В. Когут, 3. М. Нитребич, У. Б. Ярка Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 4. – С. 7-15.
 • Каленюк П. І., Ільків В. С., Нитребич З.М., Когут І.В. Однозначна розв’язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом.// Вісник національного університету 'Львівська політехніка', 'Фізико-математичні науки'. – 2013. – № 768. – С. 5-11
 • Ільків В., Нитребич 3. М. Про розв'язки однорідної задачі Діріхле у часовій смузі для рівняння з частинними похідними другого порядку за часовою змінною // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2013. – Вип. 78. – С. 65-77
 • П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан. Нелінійні поперечні коливання необмеженої балки з урахуванням дисипативних сил // Компютерні технології друкарства. Збірник наук. праць. – 2013. – №29. – С. 225-232.
 • П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан Нелінійні коливання необмеженої балки під дією сил опору // Машинознавство. – 2013. – №9-10. – С. 12-18.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В., Нитребич З.М. Міра множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і знакосталими правими частинами // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 12-18
 • Kalenyuk P.I., Kuduk G., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with integral conditions for differential operator equation // Мат. методи та фіз.–мех. поля. – 2013. – т. 56, №4. – С. 7-14 .
 • Pukach P., Kuzio I., Nytrebych Z. Influence of some speed parameters on the dynamics of non-linear flexurel vibrations of a drill column // Econtechmod. – 2013. – Vol. 2, №4. – P. 61-66.
 • Нитребич З.М., Пташник Б.Й., Репетило С.М. Задача Діріхле–Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2014. – вип. 25, .№ 1. – С. 94-105.
 • Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. and Yarka U.B. Problem with inhomogeneous integral time condition for a partial differential equation of the first order with respect to time and of infinite order with respect to the space variables // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, No. 1. – P.1-12.
 • Нитребич 3. М. Диференціально-символьний метод розв’язування задачі Коші для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2014. – вип. 25, .№ 1. – С. 85-93.
 • Ільків В. С., Нитребич З. М. Оцінка міри множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 29–36.
 • Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я. Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2014. –Вип. 25, № 2. – С. 123-130.
 • Kalenyuk P. I. Nytrebych Z. M., Kohut I. V., Kuduk G., Pukach P. Ya. Problem with homogeneous integral condition for nonhomogeneous evolution equation // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – P. 16–20.
 • Kalenyuk P.I., Kuduk G., Kohut I. V. and Nytrebych Z. M. Problem with integral conditions for differential-operator equation // Journal of Mathematical Sciences.—2015.—Vol. 208, No. 3, — P. 267–276.
 • Kalenyuk P.I., Kuduk G., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with integral condition for evolution equation // Journal of Mathematics and Applications . — 2015. No 38, pp. 71-76 .
 • Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я. Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій // Буковинський математичний журнал / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці, 2015. –– 2015.– т.3, №2.– С. 27-41.
 • Nytrebych Z.M., Kuduk G. [та ін.] Problem for nonhomogeneous second order evolution equation with homogeneous integral conditions // Мат. методи та фіз.-мех. поля.– 2015.– № 58, №2.– С. 13-32.
 • Нитребич З.М., Маланчук О.М. Однорідна задача з локальними крайовими умовами на границі смуги для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія “Математика і інформатика”.– 2015.– № 2(27).– С. 98-108.
 • Nytrebych Z.M., Il'kiv V.S. Estimate of the measure of level set for the solutions of differential equations with constant coefficients // Journal of Mathematical Sciences.– New York, 2016.– V. 217, iss. 2. – p. 166-175.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Критерій існування нетривіальних квазіполіномних розв‘язків однорідної двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними // Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т.4, № 3-4. – C. 140–149.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – Т.59, № 3. – C. 43–54.
 • Нитребич З. М., Каленюк П. І., Симотюк М. М., Кудук Г. Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – Т.59, № 2. – C. 19–27.
 • Нитребич З. М., Каленюк П. І., Симотюк М. М., Кудук Г. Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку у необмеженій смузі // Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т.4, № 3-4. – C. 69–74.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод розв'язування двоточкової за часом задачі для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Український математичний вісник. – 2017. – Т.14, № 1. – C. 86–102.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод розв’язування двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними // Український математичний вісник. – 2017. – Т.13, № 4. – C. 514–531.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Про умови розв’язності двоточкової за часом задачі для рівняння з частинними похідними // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 93–98.
 • Il’kiv V. S., Nytrebych Z. M., Pukach P. Y. Boundary value problem with integral conditions for a system of Lam´e equations in almost periodic function spaces // Electroniс Journal of Differential Equations. – 2017. – Vol.2016, № 304. – P. 1–12.
 • Il’kiv V. S., Nytrebych Z. M., Pukach P. Y. Nonlocal problem with moment conditions for hyperbolic equations // Electronic Journal of Differential Equations. – 2017. – Vol.2017, № 265. – P. 1–9.
 • Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. Homogeneous Problem with Two-point Conditions in Time for Some Equations of Mathematical Physics // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 180–196.
 • Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. On the solvability of two-point in time problem for PDE// Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Vol.2017, № 38. – P. 715–726.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O. Homogeneous two-point problem for PDE of the second order in time variable and infinite order in spatial variables // Open Mathematics. – 2017. – Vol.15, № 1. – P. 101–110.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O. The differential-symbol method of solving the problem two-point in time for nonhomogeneous partial differential equation // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – Vol.227, № 1. – P. 68–80.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O. The differential-symbol method of solving the two-point problem with respect to time for a partial differential equation // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – Vol.224, № 4. – P. 541–554.
 • Pukach P. Y., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Vovk M. On nonexistence of global in time solution for a mixed problem for a nonlinear evolution equation with memory generalizing the Voigt – Kelvin rheological model // Opuscula Mathematica. – 2017. – Vol.37, № 5. – P. 735–753.
 • Pukach P. Y., Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S. Analytical methods for determining the effect of the dynamic process on the nonlinear flexural vibrations and the strength of compressed shaft // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 5. – P. 69–76.
 • Nytrebych Z. M., Kalenyuk P. I., Kuduk G., Kohut I. V. Problem for an inhomogeneous second-order evolutionary equation with homogeneous integral conditions // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – Vol.223, № 1. – P. 1–17.
 • Каленюк П. І., Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. Про однозначну розв'язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – Том 60 № 3. – С. 46–59.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O. The conditions of existence of a solution of the degenerate two-point in time problem for PDE // Asian-European Journal of Mathematics. – 2018. – №1950037. – С. 1–14.
 • Нитребич З. М., Ільків В. С., Пукач П. Я., Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод побудови квазіполіномних розв’язків двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними // Український математичний вісник. – 2018. – Том. 15 № 2. – С. 220–236.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv I., Kovalchuk R., Huzyk N. Development of the lingummetric method for automatic determination of the author of textual content based on statistical analysis of language diversity coefficients // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 5/2 (95). – P. 16–28.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv I., Senyk A., Malanchuk O., Sachenko S., Kovalchuk R., Huzyk N. Analysis of the developed quantitative method for automatic attribution of scientific and technical text content written in Ukrainian // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 6/2 (96). – С. 19–31.
 • Pukach P. Y., Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il'kiv V. S. Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 1. – С. 68–73.
 • Kalenyuk P. І., Nytrebych Z. M., Kuduk G., Symotyuk M. Integral problem for a partial differential equation of high order in an infinite strip // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. – Vol. 231, № 4. – С. 495–506.
 • Nytrebych Z. M., Il'kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. On nontrivial solutions of homogeneous Dirichlet problem for partial differential equations in a layer // Kragujevac Journal of Mathematics. – 2018. – Том 42 № 2. – С. 193–207.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O., Wójcik W., Shedreyeva I. On the modeling of wave processes in unbounded domains by problem with two-point conditions in time // Proceedings of SPIE. – 2018. – Vol. 10808: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2018, 2018, Wilga, Poland. – P. 108082B–108082B-8.
 • Il'kiv V., Nytrebych Z., Pukach P., Kohut I., Pakholok B. Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions // Mathematical Modeling and Computing. – 2019 – Vol 6, № 2 – P. 268-275.
 • Shevchuk Roman, Savka Ivan, Nytrebych Zinovii The_nonlocal boundary value problem for one-dimensional backward Kolmogorov equation and associated semigroup // Карпатські математичні публікації – 2019 – Vol 11, No 2. – P. 463-474

 

Tези міжнародних конференцій:

 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язання нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними // IX міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (16–19 травня 2002р., м. Київ). Матеріали конференції. – С.87.
 • Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Differential-symbol method of solving the nonlocal boundary value problem // Міжнародна конференція “Функціональний аналіз та його застосування”, присвячена 110-й річниці С.Банаха (28–31 травня 2002 р., м.Львів). Тези доповідей. – С. 97.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Нелокальна крайова задача для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // X міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (13–15 травня 2004 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С.121.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про нелокальну крайову задачу для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ ім. Т.Шевченка (6–9 червня 2005 р., м.Київ). Тези доповідей. – С. 37.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М., Ільків В.С. Про однозначну розв’язність нелокальної крайової задачі для системи рівнянь із частинними похідними // XI міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (18–20 травня 2006 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С. 118.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Дослідження нелокальної крайової задачі для системи рівнянь із частинними похідними першого порядку за часом // Міжнародна конференція з диференціальних рівнянь, присвячена 100-й річниці Я.Б.Лопатинського (12–17 вересня 2006 р., м.Львів). Тези доповідей. – С. 30–31.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння першого порядку за часом // XII міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (15–17 травня 2008 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С. 171.
 • Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M. Differential-symbol method for solving the problems with the conditions in a chosen variable for PDE // Abstracts of XIV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields (November 7-11, 2008, Ustrzyki Dolne, Poland). – P. 42.
 • Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Null set of the problem with an integral boundary condition for a partial differential equation // Тезисы докл. Междунар. конф., посв. 100–летию со дня рождения С.Л.Соболева “Диф. уравнения. Функц. пр–ва. Теория приближений” (Новосибирск, Россия, 5–12 октября 2008 г.) С. 255.
 • Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Задача з інтегральною умовою для однорідного рівняння із частинними похідними // Тези доп. Міжнар.наук. конф. до 100–річчя М.М. Боголюбова та 70–річчя М.І.Нагнибіди (Чернівці, 8–13 червня 2009 р.) – С. 65.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними // Матеріали XIII Міжнар. Наук. Конф. імені М. Кравчука (м. Київ, 13-15 травня 2010 р.). – С.186.
 • Нитребич З. Про дію диференціального виразу нескінченного порядку у класах аналітичних у крузі функцій // Тези доп. Міжнародної конференції “Теорія наближення функцій та її застосування”, присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. – Київ, 28.05-3.06, 2012. – С. 1
 • Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Two-point problem for system of PDE of second order in time // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 200
 • Nytrebych Z., Kuduk G., Kogut I. Problem with integral condition for operator-diffenntial equation // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 211-212
 • Petro Kalenyuk, Grzegorz Kuduk, Zinowiy Nytrebych Problem with nonlocal condition for differential-operator equation // Тези доп. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики" присвячена 85-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики, 21 – 25 травня 2013 р., Львів, Україна, Том 1, – Львів, 2013. – С. 56-58
 • Kalenyuk P.I., Kuduk G., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with integral conditions for differential operator equation of second order in time // IV Міжнар. Ганська конф. присв. 135 річниці від дня народження Ганса Гана – 30.06–5.07.2014 р., Чернівці. Тези доп.– Чернівці, 2014. – С. 230-232
 • Нитребич З.М., Пташник Б.Й., Репетило С.М. Задача Діріхле–Неймана у смузі для рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 231.
 • Kalenyuk P., Nytrebych Z., Kohut I., Kuduk G. Problem for nonhomogeneous evolution equation of second order with homogeneous integral conditions // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 67.
 • Nytrebych Z.M., Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Kuduk G. Nonlocal problem for partial differential equation of higher order // Матеріали XVII-ої Міжнародної наук. конф. імені Михайла Кравчука, Т.1 (м. Київ, 19–20 травня 2016 р.). – С. 17.
 • Нитребич З.М., Маланчук О. М. Homogeneous two-point in time problem for PDE // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування", присв. 80-річчю від дня народження Фодчука В.І. (м. Чернівці, 28-30 вересня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 125-126.
 • Нитребич З.М., Маланчук О. М. On set of a of homogeneous two-point problem for PDE of second order in time and of infinite order in spatial variables // Тези доп. Міжнар. конф. з дифер. рівнянь, присв. 110-річчю Лопатинського Я.Б. (м. Львів, 20–24 вересня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 95–96.
 • Нитребич З.М., Маланчук О. М. Однорідна крайова задача у смузі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації “ (м. Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня, 2016 р.). – С.161-162.
 • Нитребич З.М., Маланчук О. М. Про множину розв’язків однорідної двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними // Тези доп. Міжнародної наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присв. 70-річчю акад. НАН України Перестюка М.О. (м. Ужгород, 19–21 травня 2016 р.). – С. 103.
 • Нитребич З.М., Маланчук О. М. Про ядро однорідної крайової задачі у смузі для рівняння з частинними похідними другого порядку за часом // Матеріали XVII-ої Міжнародної наук. конф. імені Михайла Кравчука, Т.1 (м. Київ, 19–20 травня 2016 р.). – С. 211-212.
 • Nytrebych Z.M., Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Kuduk G. Problem with integral condition for the first order partial differential equation // International Workshop “Boundary value problems, functional equations and applications”. – Rzeszow, Poland, April 20–23, 2016. – Abstracts. – P. 38.
 • Nytrebych Z. M., Kalenyuk P. I., Symotyuk M. Problem with integral conditions for nonhomogeneous equation with Gelfond-Leontiev generalized differentiation // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 105–106.
 • Nytrebych Z. M., Malanchuk O. Two-point problem for homogeneous PDE of second order in time with non-homogeneous conditions // Differential equations, mathematical physics and applications : book of abstracts of International conference, October 17–19, 2017, Cherkasy, Ukraine. – 2017. – P. 68–69.
 • Pukach P., Ilkiv V., Nytrebych Z. M., Vovk M. Investigation of the mathematical model of bending oscillations of the oil tanks’ walls in the transformers considering nonlinear dissipative forces // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P. 32–34.
 • Nytrebych Z. M., Kalenyuk P. I., Symotyuk M. Integral problem for an equation with Gelfond-Leontiev generalized differentiation // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 39–40.
 • Pukach P., Il’kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. Advanced approach in the research metods of mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P. 109–112.
 • Pukach P. Y., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. On the asymptotic Methods of the mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2018. – Vol. 689: Advances in intelligent systems and computing II: selected papers from the international conference on computer science and information technologies, CSIT 2017, September 5–8, Lviv, Ukraine. – P. 421–433.
 • Ільків В. С., Каленюк П. І., Нитребич З. М., Симотюк М. М. Міра та розмірність Гаусдорфа виняткових множин у задачах з інтегральними умовами для рівнянь із частинними похідними // Сучаснi проблеми математики та ї ї застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях : матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (17–19 вересня 2018 р., Чернiвцi). – 2018. – C. 70.
 • Каленюк П. І., Нитребич З. М., Волянська І. І., Ільків В. С. Умови коректної розв’язності триточкової задачі для рівняння з частинними похідними у плоскій області // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 123–124.
 • Нитребич З. М., Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод побудови квазіполіномних розв’язків двоточкової за часом задачі // Сучаснi проблеми математики та ї ї застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях : матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (17–19 вересня 2018 р., Чернiвцi). – 2018. – C. 86.
 • Pukach P., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M. On qualitative methods in the investigation of the nonlinear oscillations mathematical models in some electromechanical systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 166–169.
 • Pukach P., Nytrebych Z., Il'kiv V., Vovk M., Shakhovska N., Pukach P. Galerkin method and qualitative approachs for the investigation and numerical analysis of some dissipative nonlinear physical systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 143–146.
 • Pukach P., Nytrebych Z. M., Il’kiv V., Vovk M., Pukach P. P. Modified asymptotic method of studying the mathematical model of nonlinear oscillations under the impact of a moving environment // Advances in Intelligent Systems and Computing . (AISC). – 2020 – Vol 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies. CSIT 2019. September 17-20. 2019. Lviv. Ukraine – P. 78-89

 

Навчальні посібники:

 • Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П., Новіков Л.О., Нитребич З.М. та ін. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа // ДУЛП, Львів: 1999. – 270 с. (з грифом МОН України)
 • Рудавський Ю.К. Каленюк П.І., Тацій Р.М., Костробій П.П., Нитребич З.М. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь // Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Львів. 2001. – 240 с. (з грифом МОН України)
 • Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я. та ін. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин. Комбінаторний аналіз // Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Львів: 2006. – 128 с. (з грифом МОН України)
 • Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Ільків В.С., Киричинська І.Б., Нитребич З.М. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика // Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Львів: 2005. – 240 с. (з грифом НУ “Львівська політехніка”)
 • В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 184 с.
 • П.І. Каленюк, З.М. Нитребич, Р.М. Тацій, Ю.К. Рудавський, І.В. Андрусяк, І.О. Бобик, І.М. Зашкільняк, І.Я. Олексів, М.Ф. Стасюк Збірник задач з диференціальних рівнянь: Навч. посібник / за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—236 с.
 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 1. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.) / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 185 с. – Бібліогр.: с. 185. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651

 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 2. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.)/ Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003

 • Nytrebych Z. , Andrusyak I., Brodyak O. Algebra for foreign students: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 112 c.

 

Методичні розробки:

 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. – 28 c.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавнича справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 32 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. – 36 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 20 c.