Орищин Оксана Григорівна

Орищин Оксана Григорівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

     Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз. Дата захисту – 21.05.1998 р.). На кафедрі ВМ з 1994 року.

     Освіта вища: закінчила механіко-математичний факультет ЛДУ ім. Івана Франка в 1988 році. Працювала лаборантом на кафедрі математичного і функціонального аналізу (1988-1991 рр.). Вела практичні заняття з математичного аналізу і ТФКЗ.

Наукові інтереси:

     Цілі та цілі кратні ряди Діріхле; швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле; поведінка цілого кратного ряду Діріхле при великих значеннях модуля його суми.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Сухорольський М.А.. Зашкільняк І.М., Костенко І. С, Орищин О. Г. Зображення розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів. // Друга міжн. наук. конференція “Сучасні проблеми механіки та математики. Том 3. (Львів, 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. -Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2008. – С 158 – 160.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Розвинення функції за системою похідних від поліномів Чебишева у комплексній області // Журнал “Метода математики”– 2010.– № 10.– С. 5-10.
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв'язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Застосування методу конформних відображень до розв’язування задач акустики // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації”. Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Квітень 2016 р. С. 221-222
 • Т. Рибак, О. Орищин, Т. Довбуш, А. Довбуш Енергетично інтегрований метод оцінки ресурсу роботи несучих систем мобільних сільськогосподарських систем // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – № 1(81) 2016 р. – С. 76 -87.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського МКММ-2017 (18–22 вересня 2017 року, Херсон, Україна). – 2017. – C. 123–124.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Oryshchyn O. Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic action // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol.4, № 1. – P. 69–77.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 3(62). – C. 70–74.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Орищин О. Г. Плоска осесиметрична динамічна задача термомеханіки для порожнистого біметалевого циліндра за імпульсної електромагнітної дії // Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції (30 листопада 2016 р.). – 2017. – C. 433–438.
 • Zelenyak, V., Kolyasa, L., Oryshchyn, O., Vozna, S., Tokar, O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies/ -2017/ – №6(7-90), pp. 4-10
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. Моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди з врахуванням процесу термопружного розсіювання енергії // XIX Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є : збірник матеріалів конференції, 17–21 вересня 2018 р., Херсон. – 2018. – C. 119.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Орищин О. Г., Гошко Л. В. Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 37–38.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. Big Data analytics ontology // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Vol.1, № 2 (39). – Р. 16–27.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О. В., Орищин О. Г. Зв'язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Т. 2 № 3 (66). – С. 75–81.
 • Musii Roman, Mel'nyk Nataliya, Dmytruk Veronika, Levus Yevheniia, Oryshchyn Oksana, Nakonechny Rostyslav. Computer prediction of operability of bimetal cylindrical sensors under the influence of radio-frequency pulses // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 44–47.
 • Мусій Р. С., Наконечний А. Й., Бандирський Б. Й., Шиндер В. К., Орищин О. Г. Визначення джоулевого тепла та пондеромоторної сили у пластинчастому електропровідному елементі за дії зовнішнього неусталеного електромагнітного поля // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 20. – С. 88–98.
 • Лазько В. А., Мачуга О. С., Лозбень В. Л., Андрусяк І. В., Орищин О. Г. Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2020. – Вип. 30. – С. 55–61.
 • Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn, Musij Roman. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 98–101.
 • Berko A., Andrunyk V., Chyrun L., Sorokovskyy M., Oborska O., Oryshchyn O., Luchkevych M., Brodovska O. The сontent analysis method for the information resources formation in electronic content commerce systems // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1632–1651.
 • Bozhenko B., Drohomyretska K., Zhydyk U., Oryshchyn O., Shayner A. Mathematical methods for determining the temperature field preheated to a set temperature of an inhomogeneous isotropic cylindrical shell // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 36–37.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Коломієць В.О., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Томецька С.І., Мохонько А.З., Гошко Л.В., Желізняк Й.Р., Квіт Р.І., Кучмінська Л.Й., Мандзинець І.В., Орищин О.Г., Сорокатий М.І. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. / За ред. проф. Ю.К. Рудавського. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 232 с.
 • Мусій Р. С., Орищин О. Г. , Зашкільняк І. М., Клапчук М. І. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: навчальний посібник. – Львів: "Растр-7", 2018. – 250 c.
 • Андрусяк І. В., Орищин О. Г., Бродяк О. Я., Філевич П. В., Лозбень В. Л. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення: навчальний посібник. – Львів: "Растр-7", 2021. – 244 c.

 

Методичні розробки:

 • Д.В.Уханська, Ю.Р.Батюк, Д.М. Білонога, В.М. Зеленяк, О.Г. Орищин, Інтегральне числення: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львiв: ДУ “Львiвська полiтехнiка”, 1999, -74с.
 • Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г. Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математичний аналіз” для студентів базового напрямку “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, -Львiв, НУ “Львiвська полiтехнiка”, 2000,- 64с.
 • О.В. Веселовська, Л.В. Гошко, В.В. Кісілевич, Л.Й. Кучмінська, Л.П. Швець, Х.Т. Дрогомирецька, О.Г. Орищин, О.М. Рибицька, Функції декількох змінних: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: -Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000.- 64 с.
 • Сорокатий М.І., Микитюк О.А., Рибицька О.М., Сухорольський М.А., Орищин О.Г. Методичні вказівки до лекційного курсу з розділу "Інтегральне числення"Для студентів базового напряму 6.0915 "Комп’ютерна інженерія". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2002. –30 с.
 • Уханська Д.В., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І., Дорош Л.А. Інтегральне числення. – Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-76 с.
 • Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007,-86 с.
 • Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я. Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р., -53 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р.,- 80 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 80с.
 • Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О., Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика". –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013 – 60с.
 • Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014 р., -87 стор.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • Zelenyak, V., Kolyasa, L., Oryshchyn, O., Vozna, S., Tokar, O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies/ -2017/ – №6(7-90), pp. 4-10