Пабирівська Неля Віталіївна

Пабирівська Неля Віталіївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:   Багатокоефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу; обернені задачі з виродженням.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій
 • рівняння математичної фізики

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Пабирівська Н.В., Власов В.А. Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні // Мат . методи і фіз.-мех. поля. – 2006. -Том.49, №3.—С18-25.
 • Pabyrivska N. About one inverse nuiltiparameter problem for parabolic equation // International conference dedicated to Ya.B.Lopatynsky. Lviv, 2006. Book of abstracts. – P.134-135.
 • Pabyrivska N. The inverse multiparameter problem for parabolic equation // International conference “Differential equations and its applications”. Book of abstracts. Чернівці, 2006. -P.195.
 • Жигайло Н., Пабирівська Н. Перевірка гіпотези про однорідність вибірки у процесі формування релігійної свідомості // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2007. №6.—С.83-88.
 • Пабирівська Н. Про перший етап математичної обробки даних психологічних досліджень // Формування ринкової економіки в Україні. -2008, №1.—С.43-46.
 • Пабирівська Н. Про статистичну обробку даних психологічних досліджень // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 2. – с. 247-252
 • Пабирівський В., Пабирівська Н. Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач просторової теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних. // Науковий збірник “Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”. Львів.- 2009. – вип. 9.-с 100 -106.
 • Пабирівська Н., Пабирівський М. Визначення невідомого джерела у параболічному рівнянні. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 307.
 • М. І. Іванчов, Н. В. Пабирівська Обернена задача для двовимірного рівняння дифузії в області з вільною межею // Укр. Мат. журн. – 2013. – т. 65 .– № 7. – С. 917-927.
 • M.I. Ivanchov, N. V. Pabyrivska An inverse problem for the two-dimensional diffusion equation in a free boundary domain // Abstracts. International Conference "Nonlinear Partial Differential Equations", dedicated to the 95th anniversary of The National Academy of Sciences of Ukraine. Book of abstracts. – Donetsk, Ukraine September 9-14, 2013. – Донецьк, 2013 – P. 27.
 • Пабирівський В., Пабирівська Н., Гладун В. Структура розв'язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.– 2014. – №20. – С. 149–164.
 • Pabyrivska N. V., Pabyrivskyy V. V. On indentification of unknown source term in parabolic equation The inverse problem with thermal moments // International conference on differential equations dedicated to the 110-th anniversary of Ya.B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016: book of abstracts. – Ivan Franko National University of Lviv, 2016.- P.98.
 • Pabyrivska N., Pabyrivskyy V. On the determination of an unknown source in the parabolic equation // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol. 4, № 2. – Р. 171–176.
 • Пабирівська Н. В., Пабирівський В. В. Про коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння, що виникає у фінансах // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16–17 березня 2018 р.). – 2018. – C. 161–162.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. – P. 20–22.
 • Deineko A., Zhernova P., Gordon B., Zayika O., Pliss I., Pabyrivska N.V. Data stream online clustering based on fuzzy expectation-maximization approaching formation on submission // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 171–176.
 • Pabyrivska N.V., Pabyrivskyy V.V. Inverse problem for two-dimensional heat equation with an unknown source // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 361–363.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.
 • Pabyrivska N.V., Kozytskyi V., Pabyrivskyy V. Peculiarities of bifurcation in price dynamics // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 1 (18). – С. 321–325.
 • Kozytskyi Valerii, Beregova Galyna, Pabyrivska N. System dynamic nonlinear modeling of price stability // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2020. – Вип. 1(75). – P. 148–153.
 • Pabyrivskyy V.V., Kuzio I., Pabyrivska N.V., Pukach P.Ya. Two-dimensional elastic theory methods for describing the stress state and the modes of elastic boring // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2020. – № 1. – С. 46–51.
 • Pabyrivskyy V., Pabyrivska N., Pukach P. The study of mathematical models of the linear theory of elasticity by presenting the fundamental solution in harmonic potentials // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 259–268.

 

Навчальні посібники:

 • Н.М. Гринців, М.І. Іванчов. Н.В. Пабирівська Збірник задач з диференціальних рівнянь у частинних похідних. – 2-ге видання, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. -240с.
 • Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.- 398 стор.
 • М.І. Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 p.
 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 • Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 76 c.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 76 c.
 • Н.В. Пабирівська, О.З. Слюсарчук, М.І. Вовк, М.І. Жидик Вища математика, ч.2 Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Хімічні технологіі» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.