Пабирівська Неля Віталіївна

Пабирівська Неля Віталіївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:   Багатокоефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу; обернені задачі з виродженням.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій
 • рівняння математичної фізики

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Пабирівська Н.В., Власов В.А. Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні // Мат . методи і фіз.-мех. поля. – 2006. -Том.49, №3.—С18-25.
 • Pabyrivska N. About one inverse nuiltiparameter problem for parabolic equation // International conference dedicated to Ya.B.Lopatynsky. Lviv, 2006. Book of abstracts. – P.134-135.
 • Pabyrivska N. The inverse multiparameter problem for parabolic equation // International conference “Differential equations and its applications”. Book of abstracts. Чернівці, 2006. -P.195.
 • Жигайло Н., Пабирівська Н. Перевірка гіпотези про однорідність вибірки у процесі формування релігійної свідомості // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2007. №6.—С.83-88.
 • Пабирівська Н. Про перший етап математичної обробки даних психологічних досліджень // Формування ринкової економіки в Україні. -2008, №1.—С.43-46.
 • Пабирівська Н. Про статистичну обробку даних психологічних досліджень // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 2. – с. 247-252
 • Пабирівський В., Пабирівська Н. Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач просторової теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних. // Науковий збірник “Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”. Львів.- 2009. – вип. 9.-с 100 -106.
 • Пабирівська Н., Пабирівський М. Визначення невідомого джерела у параболічному рівнянні. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 307.
 • М. І. Іванчов, Н. В. Пабирівська Обернена задача для двовимірного рівняння дифузії в області з вільною межею // Укр. Мат. журн. – 2013. – т. 65 .– № 7. – С. 917-927.
 • M.I. Ivanchov, N. V. Pabyrivska An inverse problem for the two-dimensional diffusion equation in a free boundary domain // Abstracts. International Conference "Nonlinear Partial Differential Equations", dedicated to the 95th anniversary of The National Academy of Sciences of Ukraine. Book of abstracts. – Donetsk, Ukraine September 9-14, 2013. – Донецьк, 2013 – P. 27.
 • Пабирівський В., Пабирівська Н., Гладун В. Структура розв'язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.– 2014. – №20. – С. 149–164.
 • Pabyrivska N. V., Pabyrivskyy V. V. On indentification of unknown source term in parabolic equation The inverse problem with thermal moments // International conference on differential equations dedicated to the 110-th anniversary of Ya.B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016: book of abstracts. – Ivan Franko National University of Lviv, 2016.- P.98.
 • Pabyrivska N., Pabyrivskyy V. On the determination of an unknown source in the parabolic equation // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol. 4, № 2. – Р. 171–176.
 • Пабирівська Н. В., Пабирівський В. В. Про коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння, що виникає у фінансах // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16–17 березня 2018 р.). – 2018. – C. 161–162.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. – P. 20–22.
 • Deineko A., Zhernova P., Gordon B., Zayika O., Pliss I., Pabyrivska N.V. Data stream online clustering based on fuzzy expectation-maximization approaching formation on submission // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 171–176.
 • Pabyrivska N.V., Pabyrivskyy V.V. Inverse problem for two-dimensional heat equation with an unknown source // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 361–363.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.
 • Анрусяк Р., Бокало М., Бугрій О. М., Головатий Ю., Гузик Н., Каленюк П. І., Кирилич В., Лопушанська Г. П., Пабирівська Н. В. Світлій пам'яті професора М.І. Іванчова // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2019. – Вип. 88. – С. 150–166.
 • Pabyrivska N.V., Kozytskyi V., Pabyrivskyy V. Peculiarities of bifurcation in price dynamics // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 1 (18). – С. 321–325.
 • Kozytskyi Valerii, Beregova Galyna, Pabyrivska N. System dynamic nonlinear modeling of price stability // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2020. – Вип. 1(75). – P. 148–153.
 • Pabyrivskyy V.V., Kuzio I., Pabyrivska N.V., Pukach P.Ya. Two-dimensional elastic theory methods for describing the stress state and the modes of elastic boring // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2020. – № 1. – С. 46–51.
 • Pabyrivskyy V., Pabyrivska N., Pukach P. The study of mathematical models of the linear theory of elasticity by presenting the fundamental solution in harmonic potentials // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 259–268.
 • Pukach P., Slipchuk A., Auzinger W., Stolyarchuk R., Pukach Y., Kunynets A., Pabyrivska N. Asymptotic method for studying mathematical models of resonant and nonresonant nonlinear vibrations for some 1D moving bodies [Електронний ресурс] // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 16th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 22–26, 2021). – 2021.
 • Pabyrivskyy V., Pabyrivska N., Beregova G. Formulation of axisymmetric boundary value problems of the linear theory of elasticity for canonical bodies in harmonic potentials // Mathematical modeling : V International scientific conference (08-11 December, 2021, Borovets, Bulgaria). – 2021. – C. 8–11.

 

Навчальні посібники:

 • Н.М. Гринців, М.І. Іванчов. Н.В. Пабирівська Збірник задач з диференціальних рівнянь у частинних похідних. – 2-ге видання, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. -240с.
 • Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.- 398 стор.
 • М.І. Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 p.
 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 • Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 76 c.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 76 c.
 • Н.В. Пабирівська, О.З. Слюсарчук, М.І. Вовк, М.І. Жидик Вища математика, ч.2 Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Хімічні технологіі» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.