Пукач Петро Ярославович

Пукач Петро Ярославович

доктор технічних наук,

доцент

е-mail: ppukach@gmail.com

Дата народження: 16 лютого 1966 р.

Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1990 р. У 1990–93 рр. навчався в аспірантурі кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

В листопаді 1993 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння». Змішані задачі для параболічних рівнянь та систем з виродженням [Текст]: дис. …канд.фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пукач Петро Ярославович ; Львівський ун-т ім. Ів.Франка. – Львів, 1993. – 147 л. – л.:137-147

Працює у “Львівській політехніці” з липня 1994 р. У 1994–1997 рр. – асистент, з 1997 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, з 2012 р. по серпень 2015 р. – доцент, а з серпня 2015 р. – професор кафедри вищої математики.

У жовтні 2014 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.02.09 «Динаміка та міцність машин». Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.02.09 / Пукач Петро Ярославович ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2014. – 40 с. : рис.

Вчене звання доцента отримав у 1999 р.

                

Наукові інтереси: 

Загальна теорія крайових задач для нелінійних еволюційних рівнянь та систем. Математичні проблеми нелінійної механіки, динаміки та міцності машин

 
Навчальні курси:

 • вища математика;
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика;
 • математичний аналіз;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • диференціальні рівняння;
 • прикладні теорії механічних коливань;
 • економічна інформатика.

 

 

Найважливіші наукові результати:

Розроблено новий міждисциплінарний метод якісного дослідження розв’язків задач для рівнянь з розподіленими параметрами у математичних моделях коливань об’єктів у нелінійному середовищі з використанням фундаментальних засад та методів загальної теорії нелінійних крайових задач.

Розроблено загальну методику дослідження існування, єдиності розв’язків у цілій низці задач, які моделюють коливальні процеси у нелінійних динамічних системах. Сформульовано поняття розв’язку та розроблено методику дослідження односторонніх задач.

Розроблено методику якісного дослідження розв’язків змішаних задач для нелінійних еволюційних рівнянь з розподіленими параметрами у математичних моделях коливальних систем з урахуванням дисипативних сил (у випадку гіпотези Фойгта – Кельвіна). Теоретично обгрунтовано можливість застосування чисельних методів для адекватного дослідження таких нелінійних коливальних систем та проведено чисельні інтегрування рівнянь руху у модельних випадках.

Використано міждисциплінарний підхід до моделювання малих поперечних коливань у пружному ізотропному нелінійному середовищі на прикладі мембрани. На підставі результатів комп’ютерного моделювання підтверджено достатню адекватність одержаної моделі її реальному прототипу.

Отримано умови існування режимів із загостреннями для певних класів нелінійних рівнянь теорії коливань за наявності нелінійних в’язко пружних сил. Теоретично встановлено співвідношення, які характеризують час переходу процесу у режим із загостренням.

Розвинуто наближені аналітичні методи дослідження деяких класів важливих із практичної точки зору нелінійних механічних систем – неавтономних систем із сильною нелінійністю. Вперше розроблено загальну методику аналізу резонансних явищ у неавтономних системах із сильною нелінійністю. Побудовано області резонансних (нерезонансних) коливань сильно нелінійних механічних систем, проведено аналіз впливу періодичного збурення на сильно нелінійну модель, встановлено умови усталених динамічних режимів коливань.

Розроблено методику дослідження коливань систем квазінульової жорсткості з одним та багатьма ступенями вільності, яка дозволяє розв’язувати задачі синтезу та оптимізації параметрів на стадії проектування віброзахисного обладнання.

Вперше розроблено наближені аналітичні методи для системного дослідження нелінійних згинальних коливань одновимірних пружних тіл, вздовж яких переміщається зі сталою швидкістю суцільний потік однорідного середовища (СПОС), в т.ч. таких, які обертаються навколо нерухомої осі. Досліджено резонансні динамічні напруження пружного тіла, вздовж якого переміщається зі сталою швидкістю СПОС та яке обертаються навколо осі, із урахуванням кутової швидкості та їх вплив на динамічний коефіцієнт запасу міцності.
За період наукової діяльності опубліковано 1 одноособову монографію, видано більше 70 наукових статей (з них 8 – у наукометричній базі Scopus, 42 – одноособових), опубліковано 1 деклараційний патент, зроблено більше 40 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з диференціальних рівнянь, нелінійного аналізу, математичного моделювання, математичних проблем механіки, динаміки та міцності машин.

За період педагогічної діяльності видано 40 навчально-методичних праць, серед яких:

 • 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України,
 • 2 посібники з грифом Науково-методичної ради Національного університету “Львівська політехніка”,
 • 1 електронний посібник з грифом Науково-методичної ради Інституту математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”,
 • 10 електронних навчально – методичних комплексів у віртуальному навчальному середовищі “Львівської політехніки”.

Монографія:

Пукач П. Я. Якісні методи дослідження нелінійних коливальних систем. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 286 с.

Наукові статті:

 1. Пукач П.Я. Задача Коши для вырождающегосяпараболическогоуравнениявторогопорядка / Деп. в УкрНИИНТИ 02. 01. 1989, № 64 – Ук. 89. – 16 c.
 2. Пукач П.Я. Змішана задача для параболічного рівняння з виродженням / / Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат. – Вип. 34, 1990. – С. 10–14.
 3. Пукач П.Я. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь з виродженням / / Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат. – Вип. 36, 1991. – С. 6–10.
 4. Пукач П.Я. Смешанныезадачи для вырождающихсяпараболическихуравнений / Деп. в УкрІНТЕІ 09.07.1992, № 1037 – Ук. 92. – 86 с.
 5. Пукач П.Я. О задаче без начальныхусловий для вырождающихсяпараболических систем / Деп. в УкрІНТЕІ 11.11.1992, № 1825 – Ук. 92. – 42 с.
 6. Пукач П.Я. Об однозначнойразрешимостизадачи с видоизменённымначальнымусловием для вырождающихсяпараболических систем/ Деп. в УкрІНТЕІ 12.11.1992, № 1826–Ук. 92.–19 с.
 7. Пукач П.Я. Про схему Роте для одного лінійного параболічного рівняння зі слабим ви­род­женням / Деп. в УкрІНТЕІ 25.06.1993, № 1224 – У к. 93. – 10 с.
 8. Пукач П.Я. Про задачу Фур’є для лінійної параболічної системи з виродженням // Доповіді АН України.- Сер. матем. і природозн. – 1993, № 7. – С. 22–25.
 9. Пукач П.Я. Про однозначну розв’язність задачі з видозміненою початковою умовою для па­ра­­болічних систем з виродженням // Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат.– Вип. 38, 1993. – С. 18–21.
 10. Пукач П.Я. О задаче без начальных условий для одной нелинейной вырождающейся параболической системы // Укр. матем. журнал. – 1994. – 46, №4 – С. 454–456.
 11. Pukach P. YaOn the problem without initial conditions for a nonlinear degenerating parabolic system// Ukrainian Math. Journ. – 46, № 4. – 2004. – P. 484–487.
 12. Пукач П.Я. Про схему Роте для одного лінійного параболічного рівняння зі слабим ви­родженням // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Серія прикл. матем. – № 299. – 1996. – С. 126–130.
 13. Бобик І.О., Кміть І.Я., Пукач П.Я. Про задачу з видозміненою початковою умовою для лінійної параболічної системи з виродженням в початковий момент часу // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Серія прикл. матем. – № 337. – 1998. – С. 82–83.
 14. Пукач П.Я. Змішана задача для слабо нелінійної параболічної системи з виродженням // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Серія прикл. матем. – № 346. – 1998. – С. 76–79.
 15. Ільків В.С., Дасюк Я.І., Пукач П.Я. Крайова двоточкова нелокальна задача для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Серія прикл. матем. – № 411. – 2000. – С. 102–106.
 16. Колінько М.О., Лавренюк С.П., Пукач П.Я. Задача Фур’є для нелінійного гіперболічного рівняння другого порядку // Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат. – Вип. 62, 2003. – С. 67–79.
 17. Пелех Я.М., Піх З.А., Парнета Б.З., Пукач П.Я.Дослідження кінетики адсорбції речовин пористими адсорбентами // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів i будівельних кон­струкцій: збірник наукових праць. – Випуск 6. – Львів: Каменяр. – 2004. -С.114-117.
 18. Пукач П.Я. Мішана задача в необмеженій області для слабко нелінійного гіперболічного рів­нян­ня зі зростаючими коефіцієнтами // Мат. методи та фіз.-мех. поля.– 2004.– 47, № 4.– С. 149–154.
 19. Пукач П.Я. Мішана задача в необмеженій за просторовими змінними області для нелінійної гіперболічної системи другого порядку // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – Вип. 64, 2005. – С.
 20. Лавренюк С.П., Пукач П.Я. Варіаційна гіперболічна нерівність у необмежених за просторовими
  змінними областях // Доповіді НАН України. – Сер. матем., природозн. і техн. науки. – 2006, № 2.– С. 30–35.
 21. Пукач П.Я. Мішана задача для нелінійного рівняння типу коливань балки п’ятого порядку в обмеженій області // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. фіз.- мат. науки. – № 566. – 2006. – С. 52 – 58.
 22. Пукач П.Я. Вагові класи коректності розв’язку мішаної задачі в необмеженій області для нелінійної гіперболічної системи// Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 2. – С. 126–136.
 23. Пукач П.Я. Змішана задача для одного сильно нелінійного рівняння типу коливань балки в обмеженій області // Прикл. пробл. мех. та матем. – 2006.–Вип. 4. – С. 59–69.
 24. Пукач П.Я. Мішана задача для одного нелінійного рівняння типу коливань балки в необме­же­ній області // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту.– 2006.– Вип. 314–315. Математика.– С. 159–170.
 25. Пукач П.Я. Вагові класи коректності розв’язку мішаної задачі для нелінійного рівняння типу коливань балки в необмеженій області // Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат. – Вип. 66.– 2006. – С. 151–165.
 26. Пукач П.Я. Мішана задача для нелінійного рівняння типу коливань балки в необмеженій області // Математичні студії. – 2007.– 27, № 2. – С. 139–148.
 27. Lavrenyuk S.P., Pukach P. Ya. Variational hyperbolic inequality in the domain sunbounded in spatial variables // International Journal of Evolution Equations. – 2007. Vol. 3, № 1. – Р. 103–122.
 28. Пукач П.Я. Мішана задача в необмеженій області для рівняння типу коливань балки зі збуреним лінійним оператором // Математичний вісник Наук. тов. ім. Шевченка. – 2007. – № 4. – С. 248–263.
 29. Лавренюк С.П., Пукач П.Я. Мішана задача для нелінійного гіперболічного рівняння в необме­женій за просторовими змінними області // Укр. матем. журнал. – 2007.- 59, № 11.- С. 1523-1531.
 30. Lavrenyuk S.P., Pukach P. Ya. Mixed problem for a nonlinear hyperbolic equation in a domain un­boun­ded with respect to space variables// UkrainianMath. Journ.– 59, № 11. – 2007. – P. 1708–1718.
 31. Пукач П.Я. Існування локальних розв’язківрозв’язків мішаної задачі для нелінійного еволю­цій­ного рівняння з пам’яттю // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. фіз.- мат. науки. – 2008, № 625.– С. 27–34.
 32. Пукач П.Я. Про існування локально інтегровнихрозв’язків мішаної задачі в необмеженій області для одного нелінійного еволюційного рівняння п’ятого порядку //Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту. – 2009. –Вип. 485.  Серія Математика. – С. 93 -101.
 33. Пукач П. Я. Про неіснування глобального за часовою змінною розв’язку змі­ша­ної задачі для одно­го нелінійного рівняння п’ятого порядку //  Прикладні проблеми меха­ніки та математики. – 2009. – Вип. 7. – С. 7–15.
 34. LavrenyukS.,Pukach, P.Variational hyperbolic inequality in the domains unbounded in spatial variables//Handbook of Evolution Equations.- 2012.- P.  123-143.
 35. А. Чабан, П. Пукач, М. Гошко.Електромеханічне перетворення енергії в асинхронному електро­при­­воді // Технічні вісті.-2009.- 1(29), 2(30).-С. 62-65.
 36. Pukach P. On the unboundedness of a solution of the mixed problem for a nonlinear evolution equation at a finite time // Nonlinear oscillations. – 2012 – Vol. 14, № 3. – P. 369-376
 37. Пукач П.Я. Дослідження режиму із загостренням розв’язку задачі для одного нелінійного рівняння в реологічній моделі коливань Фойгта–Кельвіна // Укр. міжвідомчий збірник “Автоматизація в машинобудуванні та приладобудуванні”.- 2012. -№ 46. -С. 88-93.
 38. Пукач П.Я. Якісні методи дослідження коректності розв’язку в математичній моделі нелінійних коливань напівнеобмежених пружних тіл // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012.– Випуск 22.15.– С. 340-347.
 39. Олег Бугрій, Іван Гурняк, Петро Пукач, Оксана Холявка Гіперболічні варіаційні нерівності дру­го­го порядку зі змінним показником нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2012. – Випуск 77. – С. 41-53.
 40. Кузьо І. В., Пукач П. Я. Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навко­ло нерухомої осі // Вібрації в техніці та технологіях. –2012. – № 4 (68). – С.57-61.
 41. Пукач П. Я. Якісні методи дослідження математичної моделі нелінійних коливань стрічки кон­веєра // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012 – 55, № 4. – С. 30-35.
 42. П. Я. Пукач, І. В. Кузьо Вплив руху рідини та кутової швидкості обертання колони для буріння свердловин на її нелінійні згинні коливання // Прикарпатський вісник НТШ. Число.– 2012.– № 1(17).– С. 48-54.
 43. Пукач П. Я.Якісні методи дослідження матема­тичної моделі нелі­ній­них ко­ли­вань стріч­ки конвеєра // Мат. методи та фіз.–мех. поля.– 2012.–55, № 4.– С. 30–35.
 44. Пукач П. Нелінійні коливання слабкозв’язаних коливальних систем з врахуванням сил опору// Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології’”.– 2013.– № 751.– С. 102-107.
 45. Пукач П.Я. Якісні методи дослідження нелінійних згинальних коливань в стрижнях Фойгта-Кельвіна з урахуванням опору // Праці Одеського політехнічного університету: науковий та науко­во-виробничий збірник. Одеса, 2013.– Вип. 2(41).– С. 59-64.
 46. Пукач П.Я., Філь П.В. Резонансні явища у сильно нелінійних коливальних системах // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2013. – №5(194) – Ч 2 – С. 192-195.
 47. Пукач П. Я. Дослідження режиму із загостренням розв’язку задачі для одного не­­лі­нійного рівняння в реологічній моделі коливань Фойгта–Кельвіна // Укр. між­відомчий збірник “Автома­ти­за­ція виробничих процесів у ма­ши­­но­бу­ду­ван­ні та прила­до­­­бу­ду­ванні”. – 2012. – №  46. – С. 88–93.
 48. П.Я. Пукач, І.В. Кузьо. Нелінійні поперечні коливання напівнеобмеженого каната з урахуванням опору // Науковий вісник Національного гірничого університету, “Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування”.– 2013 – № З. – C. 82-86.
 49. П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан. Нелінійні поперечні коливання необмеженої балки з ураху­ванням дисипативних сил // Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наук. праць. – 2013. – №29. – С. 225-232.
 50. Пукач П. Я.Нелінійні коливання необмежених тіл з урахуванням ди­си­па­тив­них сил // Ма­ши­но­знавство. – 2013. – № 5-6. – С. 10–15.
 51. П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан Нелінійні коливання необмеженої балки під дією сил опору // Ма­шинознавство. – 2013. – №9-10. – С. 12-18.
 52. Пукач П.Я., Чабан А.В. Малі поперечні коливання мембрани з урахуванням нелінійних дисипативних сил // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наук. праць. – 2013. – Вип. 70. – С. 117-128
 53. Пукач П., Чабан А. Математичне моделювання поперечних коливань пружної мембрани з ура­ху­­ванням нелінійних дисипативних сил // Технічні вісті. Науковий часопис – 2013. – №1, 2. – С. 25-26.
 54. Pukach P., KuzioI., SokilM. Qualitative methods for research of transversal vibrations of semi-infinite cable under the action of nonlinear resistance forces // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. Poland, Lublin – Rzeszow. – 2013. – Vol. 2, No. 1. – P. 43–48.
 55. Пукач П. Я., Кузьо І.В., Нитребич З.М. Метод Гальоркіна та якісне дослідження розв’язку задачі про нелінійні ко­ливанння необмеженого каната з урахуванням опору// Укр. міжвідомчий збірник “Автоматизація в машинобудуванні та приладобудуванні”.- 2013. -№ 47. – С. 97-103
 56. Kuzio I.V., Pukach P.Ya., Nytrebych Z. M., Sokhan P. L.  Nonlinear oscillations of elastic beam including dissipation and the Galerkin method in their investigation// Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка“. Сер. «Динаміка, міц­ність та проектування машин і приладів”. – 2013. – Вип. 759. – С. 106–111.
 57. Пукач П. Я., Кузьо И. В.,  Сокил М. Б. Нелинейные изгибные колебания вращающихся вокруг не­под­­виж­­ной оси тел и методика их исследования// Известиявысшихучебн. заведений. Горный жур­­нал. – 2013. – № 7. – С. 141–149.
 58. Pukach P., Kuzio I., Nytrebych Z. Influence of some speed parameters on the dynamics of non-linear flexurel vibrations of a drill column// ECONTECHMOD. An international quarterly journal. Poland, Lublin – Rzeszow. – 2013. – Vol. 2, No. 4. – P. 61-66.
 59. Pukach P. Ya. Qualitative methods for the investigation of a mathematical model of non-linear vibrations of a conveyer belt // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, No. 1. – P. 31-38.
 60. Пукач П.Я. Дослідження згинних коливань у стрижнях Фойгта – Кельвіна з врахуванням нелінійних сил опору // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 2. – С. 60-65.
 61. Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я. Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2014. –Вип. 25, № 2. – С. 123-130.
 62. Пукач П.Я. Методи аналізу резонансних режимів коливань у сильно нелінійній моделі рівняння Ван-дер-Поля // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Пухова НАН України.– 2014.– Вип. 73.–С. 159-166.
 63. Пукач П.Я. Математичне моделювання динамічних процесів у сильно нелінійних неавтономних механічних системах // Технічні вісті. – 2014. – 2(40).– С. 76 – 77.
 64. Kalenyuk P. I. Nytrebych Z. M., Kohut I. V., Kuduk G., Pukach P. Ya. Problem with homogeneous integral condition for nonhomogeneous evolution equation // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – P. 16–20.
 65. Пукач П. Я. Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.– 2015.–Випуск 12.– С. 136 – 146.
 66. Пукач П.Я. Динамічні явища у сильно нелінійних неавтономних системах із зосередженими массами // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. – № 2 (78). – С. 34 – 39.
 67. Пукач П.Я. Динамічні процеси у неавтономних неконсервативних механічних системах із сильною нелінійністю // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. – № 2 (78). – С. 40 – 47.
 68. Пукач П.Я. Коливання у деяких сильно нелінійних механічних системах із багатьма ступенями вільності // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015.– Вип. 25.1.– С. 368-374.
 69. Пукач П. Я. Динамічні явища у сильно нелінійних неавтономних системах із зосередженими масами // Вібрації в техніці та технологіях.- 2015. – № 2 (78). – С. 34–39.
 70. Пукач П. Я. Динамічні процеси у неавтономних неконсервативних механічних системах із сильною нелінійністю // Вібрації в техніці та технологіях.- 2015. – № 2 (78). – С. 40–47.
 71. Pukach P.Ya, Kuzio I.V. Resonance fenomena in quasi-zero stiffness vibration isolation systems // Науковий вісник Національного гірничого університету, “Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування”.– 2015 – № З. – C. 62-67. (індексовано у SCOPUS)
 72. Пукач П. Я. Аналітичні методи аналізу моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища // Математичне та комп’ютерне моделювання.- Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Випуск 12. – С. 136 – 146.
 73. Пукач П. Я. Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка“. Сер. «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2015. – Вип. 820. – С. 97-104.
 74. Пукач П. Я. Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору опору // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка“. Сер. ”Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, № 826. – 2015. – С. 331-337.
 75. Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П. Я. Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій // Буковинський математичний журнал. – 2015. – Т., № 2. – С. 27 – 41.
 76. P .Pukach, P. Sokhan, R. Stolyarchuk. Investigation of mathematical models for vibrations of one – dimensional environments with considering nonlinear resistance forces // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. Poland, Lublin – Rzeszow. – 2016.- Vol. 5, No. 1.- Pages 97-102.
 77. Pukach P.Ya. Investigation of bending vibrations in Voigt–Kelvin bars with regard for nonlinear resistance forces // Journal of Mathematical Sciences, Volume 215, Issue 1, Pages 71-78, May 2016. (індексовано у SCOPUS)

 

Патент:

Харченко Є. В., Пукач П. Я., Гутий А. В. Патент на корисну  модель № 89841 Україна. Пристрій для ліквідації прихоп­лень колони труб у сверд­ло­ви­ні. Номерзаявки u 2013 15503; заявл. 30.12.2013; опубл. 25.04. 2014; бюл. № 8.- 5 с.

Тези наукових конференцій:

 1. Пукач П.Я., Лавренюк С.П. Смешанныезадачи для параболическихуравнений, вырож­да­ющих­ся в произвольный момент времени / В зб. доповідей Міжн. науково-техн. конф. “Актуальн. про­бле­мы фундамент. наук”, т. 2, Москва, 1991. С. 19–21.
 2. Пукач П.Я. Про задачу без початкових умов для параболічних систем з виродженням / В зб. тез Міжн. наук. конф. пам’яті акад. Кравчука М.П. 22–28.09.1992. – Київ, 1992. – С. 109.
 3. Пукач П.Я. Змішані задачі для параболічних систем з часовим виродженням / В зб. тез Все­укра­їнської наук. конф.” Розробка та впровадження математичних методів в науково-технічних дослідженнях”, Ч.2. – Львів, 5–7 жовтня 1995. – 1995. – С. 49.
 4. Пукач П.Я. Про задачу Фур’є для параболічної системи з невід’ємною характеристичною формою / В зб. тез 5-ї Міжн. наук. конф. ім. акад. Кравчука, 16–18.05.1996. – Київ, 1996. – С. 363.
 5. Волос В.О., Гульчевський Л.С., Павленко В.Д., Пукач П.Я., Штабалюк П.І. Моделі та розрахунки температурних полів в пластинках з ненаскрізними включеннями / В зб. тез доповідей 4-ї Міжн. конф. з механіки неоднорідних структур. – Тернопіль, 19–22. 09. 1995. – С. 173.
 6. Волос Валерій, Гульчевський Любомир, Пукач Петро. Термопружність неоднорідних тіл, що міс­тять ненаскрізні включення / В зб. тез 6-ї Міжн. наук. конф. ім. акад. Кравчука, 15–17.05.1997. – Київ, 1997. – С. 91.
 7. Волос Валерій, Гульчевський Любомир, Пукач Петро. Неосесиметрична задача теплопро­від­ності для пластини, що містить приповерхневе включення / В зб. тез 7-ї Міжн. наук. конф. ім. акад. Кравчука, 14–16.05. 1998. – Київ, 1998. – С. 94.
 8. Волос В.О., Гульчевський Л.С., Гончар Ф.М., Пукач П.Я. Задача теплопровідності для термо­чут­ли­вого простору, що містить циліндричне включення / В зб. тез 8-ї Міжн. наук. конф. ім. акад. Крав­чука , 11–14.05.2000. – Київ, 2000. – С. 52.
 9. Ільків В.С., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Багатоточкова нелокальна задача для системи неодно­рід­них диференціальних рівнянь із частинними похідними / В зб. тез доповідей Міжн. наук. конф.”Шості Боголюбовські читання“. Чернівці, 26 – 30.08.2003. – С.86.
 10. Пукач П.Я. Мішана задача в необмеженій за просторовою змінною області для нелінійного гіперболічного рівняння другого порядку з оператором типу Немицького / В зб. тез доповідей III Всеукраїнської наукової конференції “Нелінійні проблеми аналізу“. Івано-Франківськ, 9–12.09.2003. – С.93.
 11. Пелех Я.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Системний метод розв’язання диференціальних рівнянь / В зб. тез 10-ї Міжн. наук. конф. ім. акад. Кравчука, 13–15.05.2004. – Київ, 2004. – С. 475.
 12. Пукач П.Я. Нелінійна варіаційна гіперболічна нерівність в необмеженій області / В зб. тез до­по­відей Міжн. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатька, 27.09.2004–01.10.2004, м. Дрогобич. В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів. 2004. – С. 184.
 13. Пукач П.Я., Сохан П.Л. Вагові класи коректності розв’язку мішаної задачі в необмеженій об­лас­ті для нелінійної гіперболічної системи/В зб. тез  доповідей наук. конф. проф.-викл. складу ІПМФН, 26-28.05. 2005.-  В-во НУ  “Львівська політехніка”.-Львів. 2005.- С. 55.
 14. Пукач П.Я. Мішана задача для нелінійного рівняння типу коливань балки в необмеженій об­лас­ті / В зб. тез доповідей Міжн. наукової конф. з диференціальних рівнянь, присв. 100-річчю з дня на­родження Я.Б. Лопатинського, 12–17.09.2006.– В-во ЛНУ ім. Франка.– Львів. 2006.– С. 47–49.
 15. Пукач П.Я. Класи коректності розв’язку мішаної задачі для одного нелінійного рівняння типу ко­ливань балки в необмеженій області / В зб. тез доповідей Міжнародної наукової конф. “Дифе­рен­ціальні рівняння та їх застосування”, Чернівці, 11–14.10.2006. – В-во ЧНУ ім. Федьковича. – Чернівці. 2006. – С. 143.
 16. Пукач П.Я. Про мішану задачу в необмеженій області для рівняння типу коливань балки зі збуреним лінійним оператором / В зб. тез доповідей Міжн. математичної конф. ім. В.Я. Скоро­богатька, 24 – 28.09.2007, м. Дрогобич. В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів. 2007. – С. 238.
 17. Баранецький Я.О., Пукач П.Я., Ярка У.Б. Спектральні властивості крайової задачі для диферен­ці­ально – функціональних рівнянь другого порядку/ В зб. тез  доповідей 7 – ї наукової конф. проф.-виклад. складу ІПМФН, 11 -13. 10. 2007.- В-во НУ  “Львівська політех­ніка”.- Львів. 2007.- С. 11.
 18. Пукач П.Я. Існування покальноінтегровнихрозв’язків мішаної задачі в необмеженій області для одного нелінійного еволюційного рівняння / В зб. тез доповідей Міжнародної наукової конф., присв. 100 – річчю М.М. Боголюбова та 70 – річчю М.І.Нагнибіди, Чернівці, 08–13.06.2009. – В-во ЧНУ ім. Федьковича.– Чернівці, 2009. – С. 156–157.
 19. Пукач П.Я.Про неіснування глобального за часовою змінною розв’язку в одній нелінійній реологічній моделі/ В зб. тез  доп. 8- ї  наук. конф. проф. -викл. складу ІПМФН, 12-13. 11. 2009.-  В-во НУ  “Львівська політех­ніка”.-Львів. 2009.- С. 27.
 20. Пукач П. Я.Про режим із загостренням змішаної задачі для нелінійного еволюційного рів­нян­ня/ В зб. тез  доповідей 9 – ї наукової конф. проф.-виклад. складу ІПМФН, 17-19. 11. 2010.-  В-во НУ  “Львівська політех­ніка”. – Львів.  2010.- С. 273.
 21. Пукач П.Я. Про неіснування глобального розв’язку мішаної задачі для нелінійного еволю­­цій­но­го рівняння/ Third International conference for young mathematicians on differential equations and applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky, 3-6 November, 2010, Lviv, Ukraine. – Донецьк. 2010. – С. 81 – 82.
 22. Пукач П.Я.Змішана задача для системи нелінійних еволюційних рівнянь в необмеженій за про­­с­­то­ровими змінними області /Міжн.наук.конф. «Диферен­ці­альні рівняння та їх за­стосування, 08 – 10 червня 2011 р. – Київ, Вид-во КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 142.
 23. Пукач П.Я. Про змішану задачу для системи нелінійних еволюційних рівнянь/ В зб. тез допо­відей Міжн. математичної  конф. ім. В.Я. Скоро­богатька, 19 – 23.09. 2011, м. Дрогобич. В-во ІППММ НАН України. – Львів. – 2011.- С. 173.
 24. Пукач П. Я., Пахолок Б.Б.Про оцінку зверху розв’язку узагальненої нелінійної диференці­аль­ної системи/ В зб. матеріалів 10 – ї Відкритої наукової конф. ІМФН, 17-18. 05. 2012.-  В-во НУ  “Львівська політех­ніка”. – Львів.  2012.- С. А33.
 25. Пукач П.Я. Про необмеженість у скіченний момент часу розв’язку змішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння / Тези доп. Міжнародної конференції “Теорія наближення функцій та її застосування”, присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. – Київ, 28.05-03.06.  2012. – С. 88-89.
 26. Пукач П.Я. Змішана задача для системи нелінійних еволюційних рівнянь в необмежених областях / В зб. тез 14-ї Міжнародної наукової конференції ім. акад. Кравчука, 19-21. 04. 2012 .- Київ, 2012.- С. 360.
 27. Pukach P. Ya. On the unboundedness of a solution of the mixed problem for a nonlinear evolution equation at finite time // Тези доп. International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.- P. 224-225.
 28. Пукач П. Вплив швидкості обертання на коливання та стійкість стиснутих валів / Тези доп. 3-ої Міжнар. наук.-тех. конф. “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлу­атації машинобудівних конструкцій”. – Львів, 7-9 листопада, 2012. – С. 128-129.
 29. П. Я. Пукач Нелінійні коливання напівобмежених тіл з урахуванням дисипативних сил / Між­на­родна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”, 19—20 квітня 2013 року Київ. Матеріали конференції. – Київ, 2013. – С 129-131.
 30. Pukach P.Ya. Research of transversal vibrations of semi-infinite cable under the action of nonlinear resistance forces / XVI International Conference “Dynamical system modelling and stability investigation” (Modelling and stability). Abstracts of conference reports. Kiev,Ukraine. – May 29-31, 2013. – Kiev, 2013.– P. 250.
 31. П. Я. Пукач Якісні методи дослідження математичної моделі нелінійних коливань необме­же­ної балки під дією сил опору / Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Харків, 10-25 травня 2013 року). Тези доповідей. – Харків: Екограф, 2013. – С. 214-217.
 32. Пукач П.Я. Вплив руху рідини та кутової швидкості обертання на динаміку колони для буріння свердловин / Матеріали XVIII міжнародної науково- технічної конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. – 21-24 травня 2013 року, м. Київ, Україна. – Київ, 2013. – С. 29-39.
 33. Петро Пукач Нелінійні згинні коливання тіл, що обертаються навколо нерухомої осі // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 15-17 травня 2013. – Львів, 2013. – С. 82-83.
 34. Пак Р.М., Пукач П.Я., Сокіл М.Б. Про дослідження математичних моделей резонансних явищ у сильно нелінійних коливальних системах / Abstracts. XVI InternationalConference “Dynamical system modelling and stability investigation” (Modelling and stability). Abstracts of conference reports.Kiev, Ukraine. – May 29-31, 2013. – Київ, 2013. – P. 304.
 35. П. Я. Пукач, И. В. Кузьо Методика исследования нелинейных изгибных колебаний враща­ющих­ся вокруг неподвижной оси тел // Актуальные проблеми механики деформируемого твердого тела. Труды VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рожденияакадемика НАН Украины А. С.Космодамианского. – Донецк – Мелекино 11 – 14 июня 2013 г..– Том 2. – Донецьк, 2013 – С. 123-126.
 36. Петро Пукач, Ігор Кузьо. Нелінійні згинні коливання колони для буріння свердловин / Тези доп. Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” присвячена 85-річчю від дня народження академіка НАН України Я. С.Підстригача та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики, 21 – 25 травня 2013 р., Львів, Україна, Том 3, – Львів, 2013. – С. 167-169.
 37. Пукач П. Я., Пахолок Б.Б.Якісні методи в математичному моделюванні нелінійних коливань не­обмежених тіл з урахуванням дисипативних сил/ Науково-технічна конф. “Інформатика, математика, автоматика. ІМА: 2013″, Суми, 22–27.04.2013 р.: тези доповідей.–Суми: В-во Сумського державного ун-ту. – С. 146.
 38. Пахолок Б.Б., Пукач П. Я.Стійкість квазідиференціальних рівнянь / II Всеукраїнська  наукова конф. “Застосування математичних мето­дів в науці і техніці “, Луцьк, 22-23.11. 2013: тези допо­ві­дей.–Луцьк:  В-во Луцького нац. техн. ун-ту.- 2013.- С.94-96.
 39. Pukach P. Ya., Kuzio I. V., Sokil M. B.Galerkin method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam including dissipation/ V Все­ук­раїнська наук. конф. “Нелінійні проблеми аналізу“, Івано – Франківськ, 19 – 22.09.2013: тези доповідей.-Івано – Франківськ:- В-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника.- С. 87.
 40. Пукач П. Я., Пахолок Б.Б., Сохан П. Л.Застосування метода Гальоркіна у дослідженні неліній­них коливань пружного тіла з урахуванням дисипації/ В зб. матеріалів 11 – ї Відкритої наукової конф. ІМФН, 13-14. 06. 2013.-  В-во НУ  “Львівська політех­ніка”. – Львів.  2013.- С. 31-32.
 41. P. Pukach, P. Sokhan, I. Bobyk Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 133.
 42. Пукач П. Я. Про класи коректностi розв’язку задачi Дiрiхле для напiвлiнiйної гiперболiчної системи у необмеженiй областi / В зб. тез доповідей Міжн. конф. ”Диференціальні рівняння та їх застосування”, 19 – 21.05. 2016, м. Ужгород. – С. 112.
 43. Pukach P., Sokhan P., Bobyk I. Mathematical models for vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces / В зб. матеріалів 12 – ї Відкритої наукової конф. ІМФН, 02-03. 06. 2016.- В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів. 2016.- С. 43.
 44. Bobyk I., Pukach P. Qualitative method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam / Матеріали міжнародної наукової конференції "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування", присвяченої 80-річчю від дня народження професора В. І. Фодчука – Чернівці, 28 – 30 вересня 2016 р. – С. 110.
 45. Pukach P. Ya. Investigation of mathematical models for vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces / International conference on differential equations dedicated to 110 anniversary of Ya. B. Lopatynsky: book of reports, 20-24 September, 2016 – Lviv, 2016. – P. 101.
 46. Pukach P. Ya., Sokhan P.L. Qualitative methods in the investigation of some mathematical models of vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces // International scientific conference “Differential-functional Equations and their Application”, dedicated to the 80-th anniv. of prof. Fodchuk: book of reports, 28 -30 September, 2016.– Chernivci, 2016.– P. 128-129.

Навчальні посібники:

 1. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П., Нитребич З.М., Новіков Л.О, Обшта А.Ф., Пелех Я.М., Пукач П.Я., Рудавський Ю.К., Салига Б.О. Функції комплексної змінної. Перетво­рен­ня Фур’є та Лапласа. Навч. посібник з грифом МОН України.– Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 270 с.
 2. Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О, Пелех Я. М., Сохан П.Л., Пукач П.Я. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія мно­жин. Комбінаторний аналіз. Навч. посібник з грифом МОН України.– Львів: В-во Львівської політехніки, 2006. – 128 c.
 3. Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Киричинська І.Б., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. посібник для студентів хімічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка”. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2006. – 240 c.
 4. В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка. Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів. Нав­чаль­ний посібник. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011.– 184 с.
 5. Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І., Клапчук М. І. Математичний аналіз, частина 1. Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».– Львів.– 2015.– 185 с. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015 від 17.12.2015 р. – 185 с. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651
 6. З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 2. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.)/ Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003

Методичні розробки:

 1. Білущак Г.І., Дасюк Я.І., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Новіков Л.О., Пелех Я.М., Пукач П.Я., Салига Б.О. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з роз­ді­лу “Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли. Теорія поля” для студентів інж.-техн. спец-стей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 105 c.
 2. Баранецький Я.О., Білущак Г.І., Будз І.С., Веселовська О.О., Пукач П.Я. Елементи лінійної алгеб­ри. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”. Розділ “Лінійна алгебра”.Для студентів інженерно-техн. спец-стей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 60 c.
 3. Баранецький Я.О., Киричинська І.Б., Пукач П.Я., Фролова П.В. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної” для студентів інж.- техн. спеціальностей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1997. – 41 c.
 4. Базилевич Л.Є., Білущак Г.І., Ільків В.С., Кучмінська Х.Й., Пукач П.Я. Звичайні диференціальні рівняння. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків для студентів хіміко- технологічних спеціальностей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1997. – 38 c.
 5. Дасюк Я..І., Киричинська І.Б., Никитюк Ж.М., Пукач П.Я. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Рівняння математичної фізики” курсу “Диференціальні рівняння” для студентів інж.-техн. спеціальностей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 23 c.
 6. Білущак Г.І., Будз І.С., Дідух Й.І., Іванел В.К., Пукач П.Я. Аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” . Розділ ” Аналітична геометрія”.Для студентів інженерно-технічних спеціальностей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1997. – 40 c.
 7. Кміть І.Я., Ільків В.С., Базилевич Л.Є., Пукач П.Я. Основи дискретної математики. Комплексні індивідуальні завдання до лабораторних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 12 c.
 8. Баранецький Я..О., Каленюк П.І., Клюйник І.Ф., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові величини. Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів ф-ту автоматики і ф-ту комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 22 c.
 9. Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.Ф., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові події. Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика ” для студентів ф-ту автоматики і ф-ту комп’ютерної техніки та інформа­ційних технологій.– Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 34 c.
 10. Каленюк П.І., Ільків В.С., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Філь Б.М., Мічуда О.Я., Пукач П.Я.Мате­ма­тичний аналіз. Частина 1. Границі. Диференціальне числення. Застосування Maple.Мето­дичні вказівки з курсу “Математичний аналіз” для студентів спец-стей “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Видавнича справа”.– Львів: В-во Львівської політехніки,2004.– 80 c.
 11. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р.Дослідження операцій. Лабораторні роботи: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів техн. спеціальностей.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 28 c.
 12. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавнича справа”.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 32 c.
 13. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів.Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 36 c.
 14. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична ло­гі­ка. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Ком­п’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 16 c.
 15. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика.Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа”.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 16 c.
 16. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин.Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2008. – 20 c.
 17. Костенко І.С., Пукач П.Я., Філь Б.М., Тумашова О. В.Кратні інтеграли. Застосування Maple. Мето­дич­ні вказівки з курсу  “Математичний аналіз” для студентів інж.–техн.спец-с­тей.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2010. – 36 с.
 18. Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Ярка У.Б.Звичайні диференціальні рівняння.  Розрахункові завдання з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння ма­те­ма­тичної фізики ” для студентів інж.–техн. спец-стей.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2010. – 16 с.
 19. Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Ярка У.Б.Звичайні диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики.  Розрахункові завдання з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики ” для студентів інж.–техн. спец-стей.–  Львів: В-во Тараса Сороки, 2010. – 26с.
 20. Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Ярка У.Б.Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 1. Розрахункові студентів інж.–техн. спец-стей.– Львів: В-во Тараса Сороки,2010. – 28 с.
 21. Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Ярка У.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 2. Розрахункові завдання для студентів інж.–техн. спец-стей.– Львів: В-во Тараса Сороки, 2010.- 48 с.
 22. Пукач П.Я., Сокіл М.Б. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Задачі мережевого планування та управління і методи їх розв’язування» курсу «Дослідження операцій в транспортних системах, част. 2» для студентів базового напряму 6.070101 «Транспортні технології». – В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів.- 2013.- 50 с.
 23. Пукач П.Я., Сокіл М.Б. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Транспортні задачі та методи їх розв’язування» курсу «Дослідження операцій в транспортних системах, част. 2» для студентів базового напряму 6.070101 «Транспортні технології».- В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів.- 2013.- 49 с.
 24. Пукач П.Я., Сокіл М.Б. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій в транспортних системах, част. 2» для студентів базового напряму 6.070101 «Транспортні технології».- В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів.- 2013.- 172 с.
 25. Бобик І.О., Вовк М.І., Пукач П.Я. Вища математика, частина 2. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=12907 Номер та дата реєстрації:Е41-143-47/2015 від 03.03.2015 р.
 26. Бобик І.О., Вовк М.І., Пукач П.Я. Математичний аналіз, частина 1. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=12907 Номер та дата реєстрації: Е41-143-52/2015 від 18.03.2015 р.
 27. Бобик І.О., Вовк М.І., Пукач П.Я., Коляса Л.І. Вища математика, частина 4. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13114 Номер та дата реєстрації: Е41-143-59/2015 від 29.04.2015 р.
 28. Бобик І.О., Вовк М.І., Пукач П.Я., Клапчук М. І. Математичний аналіз, частина 2. Електронний навчально– методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua course / view. Php ? id = 13127 Номер та дата реєстрації:Е41-143-58/2015 від 29.04.2015 р.
 29. Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я., Вовк М.І. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13533 Номер та дата реєстрації: Е41-143-98/2016 від 11.02.2016 р.
 30. Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13535 Номер та дата реєстрації: Е41-143-96/2016 від 11.02.2016 р.
 31. Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13534 Номер та дата реєстрації: Е41-143-107/2016 від 24.03.2016 р.
 32. Пукач П.Я., Сохан П.Л., Вовк М.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13727 Номер та дата реєстрації: Е41-143-108/2016 від 24.03.2016 р.
 33. Пукач П.Я., Вовк М.І. Математика для економістів, ч. 2 (теорія ймовірностей та математична статистика). Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=13982 Номер та дата реєстрації: Е41-143-143/2016 від 24.03.2016 р.
 34. Пукач П.Я., Вовк М.І. Математика для економістів, ч. 2 (теорія ймовірностей та математична статистика). Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=14511 Номер та дата реєстрації: Е41-143-123/2016 від 28.04.2016 р.
 35. Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І. Вища математика, частина 3. Електронний навчально – методичний комплекс / режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=14411 Номер та дата реєстрації: Е41-143-122/2016 від 28.04.2016 р.