Рибицька Ольга Мар’янівна

Рибицька Ольга Мар’янівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

У 1987 р. закінчила з відзнакою математичний факультет Державного університету ім. Івана Франка. З 1987 по 1994 рік – робота у Фізико-механічному інституті. З 1994 р. – асистент кафедри вищої математики. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Дробово-лінійний алгоритм розв’язання лінійних функціональних рівнянь”. З 2000 р. – доцент кафедри вищої математики.

Наукові інтереси:

 • Застосування дробово-раціональних алгоритмів для розв’язання некоректних задач;
 • застосування теорії нечітких множин до задач із нечіткими вхідними даними.

 

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Монографії:

 • Сявавко М., Рибицька О. Математичне моделювання за умов невизначеності. – Львів: Вид-во “Українські технології”, 2000 р. – 320 с.
 • Сявавко М., Рибицька О. Математичні аспекти відновлення інформації. – Львів: Вид-во “Растр-7″, 2008 р. – 320 с.
 • Bublyk M., Karpyak A., Rybytska O. The perspectives of IT-industry development in Ukraine on the basis of data analysis of the world economic forum – c.115–127.
 • Годованська О.М., Левик Б.С., Рибицька О.М. Ukraincy i ich sasiedzi na przestrzeni wiekow: polityka, gospodarka, religia, kultura i zycie codzienne: колективна монографія. – Slupsk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2020. – 544c.

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Рибицька О.М. Псевдообернення операторів в задачах економічної інформатики. // Економічна кібернетика.-2006 -№5-6 (35-36).- С.37-43.
 • Рибицька О.М. Принципи гнучкого урахування переваги у випадку нечіткої вхідної інформації // Матеріали міжн. наук. конф. “Українська економічна наука: досягнення, перспективи”, Львів, 11, 12 травня 2007. –ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С
 • Рибицька О.М. Нечіткі інтегральні рівняння Фредгольма першого роду. // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. ак. М, Кравчука (Київ, 15-17 травня 2008 р.) – Матеріали конференції. – С 334
 • Рибицька О.М. Приховані можливості математики // Тези доп. II Всеукраїнська науково-практична конф. "Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій". – Львів З0 травня – 1 червня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 82-84.
 • Zayats Vasyl, Rybytska Olha Hidden Features of Mathematics at the Statistical Information Processing // Abstracts. The IX-th International Conference Perspective technologies and methods in mems design (MEMSTECH 2013). – 16-20 April 2013, Polyana, Ukraine – P. 27. – Львів, 2013
 • Rybytska O., Vovk M. An application of the fuzzy set theory and fuzzy logic to the problem of predicting the value of goods rests // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, №2. – P. 65-69.
 • Кузьмін О.Є., Бублик М.І., Рибицька О.М. Застосування можливостей нечіткої логіки до прогнозування техногенної шкоди в національному господарстві // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Менеджмент та підприємництво в Україні". – 2014. – № 790. – С. 63-73.
 • Бублик М.І., Рибицька О.М. Особливості трендових моделей для прогнозування техногенних збитків у національному господарстві та їх державне регулювання. // Збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, "Економічні науки". – 2014. – № 7. – С. 105-113.
 • М.І. Бублик, А.О. Карп’як, О.М. Рибицька Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України // Економіка: реалії часу – 2016. – , No.2(24). – С. 92 – 99.
 • Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., Rybytska O.M. Analyzing developmental problems of households // X Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу" 29.09 – 1.10 2016 р: тези доп. – Суми. Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, 2016. – С.16 – 18.
 • Бублик М.І., Рибицька О.М., Карп’як А.О. ІТ – індустрія як складова інноваційного розвитку національної економіки України / // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика", Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 06-08.10 2016: матеріали конф., Кам’янець-Подільський, ПП Мошак М. І– С. 85 – 86.
 • Bublyk M.I., Rybytska O. Economic assessment and forecasting of the social component of man-made damage in the national economy // Econtechmod. An international quarterly Journal – 2016. – Vol. 5. No. 1. P. 3–10
 • Бублик М. І., Карп’як А. О., Рибицька О. М. ІТ-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 150–156.
 • Shpak N., Bublyk M. I., Rybytska O. Soсial minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1(9), ч.1. – P. 63–71.
 • Bublyk M., Rybytska O. The model of fuzzy expert system for establishing the pollution impact on the mortality rate in Ukraine // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P. 253–256.
 • Заяць В. М., Рибицька О. М., Заяць М. М. Приховані можливості математики при опрацюванні нечіткої інформації // Радиоэлектроника и информатика. – 2017. – № 4 (79). – С. 64–71.
 • Бублик М. І., Рибицька О. М., Карп'як А. О., Мацелюх Ю. Р. Деякі аспекти побудови нечітких моделей прогнозування // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Хмельницький, 21 березня 2018 р.). – 2018. – C. 20–24.
 • Zaiats Vasyl, Majewski Jacek, Marciniak T., Rybytska Olga, Zaiats Mariya. Models and algorithms for processing of fuzzy information // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 30/31. – С. 45–51.
 • Bublyk M., Karpyak A., Rybytska O., Matseliukh Y. Structuring the fuzzy knowledge base of IT industry impact factors // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 21–24.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М., Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. –2008 р.)
 • Рудавський Ю.К. , Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Рибицька О.М. Звичайні диференціальні рівняння. – Львів: Ліга – Прес , 2001, – 157 с.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 308 с.
 • Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 124 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 148 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 150 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 240 с.
 • Рибицька О.М., Білонога Д.М., Каленюк П.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 124 с.
 • Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012.- 398 стор.
 • М.І. Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 p.
 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 

Методичні розробки:

 • О.В. Веселовська, Л.В. Гошко, В.В. Кісілевич, Л.Й. Кучмінська, Л.П. Швець, Х.Т. Дрогомирецька, О.Г. Орищин, О.М. Рибицька, Функції декількох змінних: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: -Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000.- 64 с.
 • Сорокатий М.І., Микитюк О.А., Рибицька О.М., Сухорольський М.А., Орищин О.Г. Методичні вказівки до лекційного курсу з розділу "Інтегральне числення"Для студентів базового напряму 6.0915 "Комп’ютерна інженерія". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2002. –30 с.
 • Сорокатий М.І., Білонога Д.М., Гіссовська Н.Б., Гук В.М., Дорош Л.А., Клюйник І.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів дистанційної форми навчання. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2005. – 132 с.
 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Білонога Д.М., Бобик І.О., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для індивідуальної роботи студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика”, Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011 р., -58 стор.
 • Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 48с.
 • Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О., Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика". –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013 – 60с.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.