Шевчук Роман Володимирович

Шевчук Роман Володимирович
кандидат фізико-математичних наук

 

2010 — закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "статистика".
 
2014 — кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю "теорія ймовірностей і математична статистика". Тема дисертації: Дифузійні процеси і нелокальні задачі для параболічних рівнянь [Текст] : дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Шевчук Роман Володимирович; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2014. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 129-136.
 
З 2014 по 2018 р. працював на посаді викладача кафедри статистики і вищої математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 
Працює у Львівській політехніці з 2019 р.
 

Наукові інтереси:

 • Побудова аналітичними методами узагальнених дифузійних процесів;
 • Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними параболічного типу.


 
Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

 
Монографії:

 • T. Błaszczyk, J. Siedlecki, M. Ciesielski, J. Čapek, M. Ibl, T. Derda, K. Freus, S. Freus, A. Idziak-Jabłońska, B. Kopytko, R. Schevchuk, Z. Pozorski, M. Scherer, D. Smorawa, M. Kubanek, K. Sokół, W. Steingartner, V. Novitzká, J. Winczek. Selected topics in contemporary mathematical modeling. – Częstochowa, Poland: Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 2017. – 213 p.
 • Kopytko B., Shevchuk R. Nonlocal problems of thermal contact conductance and diffusion processes in media with membranes /Selected topics in contemporary mathematical modeling 2021 : колективна монографія. – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021.– c.69–89.

 
Наукові статті:

 • Shevchuk R.V. Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), No 1. – P. 119–129.
 • Шевчук Р.В. Неоднорідні дифузійні процеси на півпрямій, породжені твірним диференціальним оператором з крайовою умовою Феллера-Вентцеля // Математичний вісник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 243–257.
 • Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Модель процесу неоднорідної дифузії на півпрямій із загальною крайовою умовою Феллера-Вентцеля // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 88–99.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On pasting together two inhomogeneous diffusion processes on a line with the general Feller-Wentzell conjugation condition // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), No 2. – P. 55–70.
 • Shevchuk R.V. Pasting of two one-dimensional diffusion processes // Annales Mathematicae et Informaticae. – 2012. – Vol. 39. – P. 225–239.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. Diffusions in one-dimensional bounded domains with reflection, absorption and jumps at the boundary and at some interior point // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2013. – Vol. 12, No 1. – P. 55–68.
 • Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Одновимірні процеси дифузії в обмежених областях з крайовими умовами та умовою спряження типу Феллера-Вентцеля // Буковинський математичний журнал. – 2013. – Т.1, №1-2. – C. 77-85.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. One-dimensional diffusions in bounded domains with a possible jump-like exit from a sticky boundary // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2014. – Vol. 13, No 3. – P. 101–114.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes // Theory of Stochastic Processes. – 2016. – Vol. 21 (37), No 1. – P. 31–44.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. One-dimensional diffusion processes in half-bounded domains with reflection and a possible jump-like exit from a moving boundary // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2016. – Vol. 15, No 4. – P. 71-82.
 • Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Про двопараметричну напівгрупу Феллера з нелокальною умовою // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2017. – С. 133-147.
 • Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On Feller semigroup generated by solution of nonlocal parabolic conjugation problem // Carpathian Math. Publ. – 2018. – Vol. 10, No 2. – P. 333-345.
 • Shevchuk Roman, Savka Ivan, Nytrebych Zinovii The_nonlocal boundary value problem for one-dimensional backward Kolmogorov equation and associated semigroup // Карпатські математичні публікації – 2019 – Vol 11, No 2. – P. 463-474
 • Kopytko Bohdan, Schevchuk Roman The nonlocal conjugation problem for one-dimensional parabolic equation with discontinuous coefficients and associated Feller semigroup//Theory of Stochastic Processes – 2020. – Vol. 24 (40), № 2 – P. 17—31.
 • Kopytko Bohdan, Shevchuk Roman. Diffusion processes in media with membranes and some nonlocal parabolic conjugation problems // Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування : матеріали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С. Д. Ейдельмана ( Чернівці, 16–19 вересня, 2020 р.). – 2020. – C. 44.
 • Савка І. Я., Шевчук Р. В., Тимків І. Задача лінійного спряження з нелокальною багатоточковою умовою для параболо-гіперболічного рівняння в циліндричній області // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Число. – 2021. – № 1 (59). – С. 16–28.
 • Kopytko Bohdan, Shevchuk Roman. Solving the problem of thermal contact conductance with a time derivative in conjugation condition using the potential method // Mathematical modeling in physics and engineering. – 2021. – C. 12–14.

 
Навчальні посібники:

 • Осипчук М.М., Шевчук Р.В. Математична статистика: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Голіней, 2019. – 80 c.
 • Осипчук М.М., Шевчук Р.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Голіней, 2019. – 170 c.

 
Методичні розробки:

 • Ільків В.С., Сало Т.М., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Симотюк М.М., Шевчук Р.В., Млинко О.І., Волянська І.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів комп'ютерних спеціальностей. – Львів: Растр-7, 2019. – 78 с. Реєстраційний номер 8928 від 08.10.2019.
 • Електронний навчально-методичний комплекс "Вища математика, ч.2" для студентів спеціальності "Екологія" // Укл.: Ільків В.С., Сало Т.М., Шевчук Р.В., Волянська І.І. – http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=819 – E41-143-303/2019 від 05.07.2019 р.