Сохан Петро Львович

Сохан Петро Львович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:   

 

Закінчив математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

З 1983 р. по 1991р. працював інженером-математиком у Львівському філіалі Київського НДІ гідроприладів.

З 1994 р. працює у “Львівській політехніці”. У 1994–2001 рр. – асистент, з 2001 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування; з 2012 р.по даний час – доцент кафедри вищої математики. Вчене звання доцента отримав у 2003 р.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему “Індукований узагальненим відокремленням змінних операційний метод розв’язання деяких крайових задач для систем рівнянь із частинними похідними”.

Наукові інтереси: Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • інформаційні системи і технології
 • економічна інформатика
 • інформатика та комп’ютерна техніка
 • основи дискретної математики

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Задача Діріхле в безмежному шарі для рівняння Пуассона // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. №286 Диференціальні рівняння та їх застосування, 1995. –С.65-70.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Операційний метод побудови розв’язку задачі Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь із частинними похідними безмежного порядку // Препринт №1-95. ІППММ НАН України. -Львів, 1995. – 44 с.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Задача Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь із частинними похідними безмежного порядку // Волинський математичний вісник. Вип. 2, 1995. –С.87-89.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Крайова задача для однорідного полілінійного рівняння з частинними похідними // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. №299 Прикладна математика, 1996. –С.67-73.
 • Сохан П.Л. Крайова задача для однієї системи рівнянь із частинними похідними // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. №337 Прикладна математика, 1998. –С.153-155.
 • Сохан П.Л. Метод розв’язання задачі Коші для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. №346 Прикладна математика, 1998. –С.102-106.
 • Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Сохан П.Л. Дослідження нестаціонарних процесів дифузії водню поблизу вершини тріщини в полі неоднорідних механічних напружень // Збірник наук. праць “Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій”. –Вип. 2., Львів:Каменяр, 2000. –С.129-133.
 • Баранецький Я.О., Василишин Б.В., Копчук-Кашецький А.В., Сохан П.Л. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних парного порядку // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. №411 Прикладна математика, 2000. –С.21-26.
 • П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан. Нелінійні поперечні коливання необмеженої балки з урахуванням дисипативних сил // Компютерні технології друкарства. Збірник наук. праць. – 2013. – №29. – С. 225-232.
 • П. Пукач, З. Нитребич, П. Сохан Нелінійні коливання необмеженої балки під дією сил опору // Машинознавство. – 2013. – №9-10. – С. 12-18.
 • P. Pukach, P. Sokhan, I. Bobyk Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 133.
 • Pukach P. Ya., Sokhan P.L. Qualitative methods in the investigation of some mathematical models of vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces // International scientific conference “Differential-functional Equations and their Application”, dedicated to the 80th anniv. of prof. Fodchuk: book of reports, 28 -30 September, 2016.– Chernivci, 2016.– P. 128-129.
 • Pukach P. Ya., Sokhan P. L., Stolyarchuk R. R. Investigation of mathematical models for vibrations of one – dimensional environments with considering nonlinear resistance forces // ECONTECHMOD. An international quarterly journal.- Lublin – Rzeszow, Poland.- 2016.- Vol. 5, No. 1.- P. 97-102.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І., Сохан П. Л. Крайові задачі для оператора двократного диференціювання. Сильно регулярні та нерегулярні за Біркгофом нелокальні умови // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 13–20.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І., Сохан П. Л. Несамоспряжена нелокальна крайова задача для оператора диференцiювання парного порядку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2018. – № 898. – С. 5–12.
 • Федюк Є. М., Думанський О. І., Бекас Б. О., Процик Ю. С., Капран І. Д., Сохан П. Л. Конформнi перетворення та їх застосування в iнженерно-технiчних дослiдженнях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2018. – № 898. – С. 69–73.
 • Pelekh Y., Pakholok В. В., Kunynets A., Sokhan P. Numerical methods of solving the initial value problem for ordinary differential equations with evaluationof the main member of the local error // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип. 1 (9). – С. 143–152.

 

Навчальні посібники:

 • Каленюк П.І., Бакалець В.А., Бакалець І.І., Горбачова Н.В., Сохан П.Л. Вступ до числових методів. Навч. посібник / В-во ДУ “Львівська політехніка”.-Львів. 2000. – 146 с.
 • Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О, Пелех Я.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навч. посібник / В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів. 2006. – 128 c.
 • Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Киричинська І.Б., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. Посібник / В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів. 2006. – 240 c.
 • В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 184 с.

 

Методичні розробки:

 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей / В-во Тараса Сороки. – Львів, 2008. – 28 c.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавнича справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 32 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. – 36 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 20 c.