Тимошенко Надія Миколаївна

Тимошенко Надія Миколаївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси: Проблеми забезпечення якості деталей машин конструкторсько-технологічними методами. Теоретико-ймовірнісний підхід.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Поліщук Н.І., Тимошенко Н.М. Оптимізація напружено-деформованого стану циліндричних оболонок з залишковими деформаціями в околі гвинтового перетину // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – №4. -С 36-43.
 • Сухорольський М., Микитюк О., Тимошенко Н. Вимушені коливання масивного тіла з трансверсально-ізотропним півпростором // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня 2007 р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. -С.75.
 • Кривий П., Бондаренко О., Лазарюк В., Тимошенко Н. Розмірний аналіз точності контактних кроків привідних роликових і втулкових ланцюгів // Машинознавство. -2008, № І,-С 20-25.
 • Сухорольський М.А., Тимошенко Н.М., Лозбень В.Л., Лисий І.П. Коливання локально навантаженої трансверсально-ізотропної плити // Друга міжн. наук. конференція “Сучасні проблеми механіки та математики”. Том 1. (Львів. 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України. 2008. – С 207 – 210.
 • Кривий П., Сеник А., Коломієць В., Тимошенко Н., Кривінський П. Статистична оцінка на основі гармонічного аналізу впливу технології формування циліндричних поверхонь на відхилення їх від круглості // Тези доп. Міжн. нук.-техн. конф. молодих учених та студентів “Актуальні проблеми сучасних технологій”. Тернопіль, 21-22 грудня 2010. – Тернопіль:– 2010.– С. 53.
 • П. Кривий, Н. Тимошенко, В. Коломієць, Р. Чорний Статистичне оцінювання міцності пресових з'єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – №2 (70). – С. 121-129.
 • Кривий П., Тимошенко Н., Шарик М., Крупа В. Вплив випадковості подачі на висоту мікронерівностей поверхні при точінні або розточуванні // Машинознавство. — 2013. — № 9–10 (195–196). — С. 76–83.
 • Шоловій Ю. П., Тимошенко Н. М., Магерус Н. І. Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца // Технологічні комплекси : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. — № 1 (9). — С. 109–117.
 • Кривий П. Д., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М., Кривінський П. П. Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання відхилення від круглості на основі гармонічного аналізу і теорії малої вибірки // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 01–03 жовт. 2014 р. — Херсон : Херсонська державна морська академія, 2014. — С 210–211.
 • Кривий П. Д., Дзюра В. О., Крупа В. В., Тимошенко Н. М., Дубняк Т. С. Визначення впливу подачі на шорсткість поверхні обробленої різанням // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, Тернопіль, 19–20 листоп. 2014 р. — Тернопіль : Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 2014. — С. 91–93.
 • Кривий П. Д., Тимошенко Н. М., Грушицький О. М. Характеристика міцності пресових з'єднань втулка–пластина на основі теорії малої вибірки // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, Тернопіль, 19–20 листоп. 2014 р. — Тернопіль : Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 2014. — С. 172–173.
 • Кривий Петро, Тимошенко Надія, Грушицький Олег, Ревіцький Іван Характеристика міцності пресових з'єднань втулка–пластина на основі теорії малої вибірки // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Тернопіль, 19–21 трав. 2015 р. — Тернопіль : Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 2015. — С. 93–94.
 • Кривий Петро, Дзюра Володимир, Тимошенко Надія, Апостол Юрій Статистичне оцінювання відхилень від круглості на основі гармонічного аналізу і теорії малої вибірки // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Тернопіль, 19–21 трав. 2015 р. — Тернопіль : Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 2015. — С. 97–98.
 • Petro D. Kryvyi, Volodymyr O. Dzyura, Nadiya M. Tymoshenko, Volodymyr V. Krupa. Technological Heredity and Accuracy of the Cross-section Shapes of the Hydro-cylinder Cylindrical Surfaces. // Canadian Journal of Science, Education and Culture. — No. 2. (6), (July–December). Volume 1. "Toronto Press", 2014. — P. 301–309.
 • Дзюра В. О., Кривий П. Д., Кривінський П. П., Тимошенко Н. М. Метод визначення впливу кривизни обробленої поверхні сформованої обточуванням та розточуванням на її шорсткість // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій", Тернопіль, 25–26 листопада 2015 р. — Тернопіль, ТНТУ, 2015. — С. 135–136.
 • Кривий П. Д., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М. Оцінювання відхилень від круглості поперечних перерізів внутрішніх циліндричних поверхонь згортних втулок приводних роликових ланцюгів // XV Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція "Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї–наука–виробництво", Житомир, 04–07 листопада 2015 р. — Житомир : ЖДТУ, 2015. — С. 50–53.
 • Кривий П. Д., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М. Вплив кривини циліндричної поверхні сформованої точінням або розточуванням на її шорсткість // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 26–29 квітня 2016 р. — Чернігів : ЧНТУ, 2016. — С. 80–81.
 • Кривий П. Д., Тимошенко Н. М., Бутрин О. П., Грушицький О. Я. Несуча здатність шарнірів паралельно-рядних ланцюгових передач нафтогазовидобувного обладнання і транспортних засобів у імовірносному аспекті // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування : матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 22–23 вересня 2016 р. — Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016. — С. 26–28.
 • Кривий П. Д., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М., Апостол О. О. До питання вимірювання шорсткості циліндричних поверхонь деталей машин // Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ–2017) : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, Херсон, 21–22 вересня 2017 р. – 2017. – C. 23–24.
 • Кривий П. Д., Крупа В. В., Тимошенко Н. М. Новий метод чистового фінішного оброблення евольвентних поверхонь прямозубих зубчастих коліс вібраційним обкочуванням // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Звенів (Карпати), 6–10 лютого, 2017 р. – 2017. – C. 58–60.
 • Кривий П. Д., Крупа В. В., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М. Імовірнісно-статистичний метод визначення впливу стохастичності подачі на силу різання при невільному точінні. // Материалы ХIII Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании», Том I. – 2017. – C. 142–144.
 • Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Тимошенко Н. М., В'юк Т. Імовірнісно-статистичнии метод визначення точності кінематичних ланцюгів подач вертикально-свердлильних верстатів // Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Тернопіль, 16–17 листопада 2017 року. – 2017. – C. 120–121.
 • Кобельник В. Р., Крупа В. В., Каровська О. В., Тимошенко Н. М. Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, Краматорськ, 2018. – 2018. – C. 78–80.
 • Кривий П. Д., Тимошенко Н. М., Бутрин С. П., Михалович В. А. До питання формування і вимірювання шорсткості плоских поверхонь, утворених торцевим фрезеруванням // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Звенів (Карпати), 5–9 лютого, 2018 року. – 2018. – С. 60–62.
 • Кривий П. Д., Тимошенко Н. М., Кобельник В. Р., Геть Ю. М. Стохастичність силових характеристик процесу різання при свердлінні // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Звенів (Карпати), 5–9 лютого, 2018 року. – 2018. – С. 62–65.
 • Кривий П. Д., Тимошенко Н. М., Сеник А., Шарик М. Імовірнісний підхід до визначення зусилля дернування циліндричних отворів // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали міжнародної науково-технічної конференції до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам'яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22–24 травня 2018 року, Тернопіль. – 2018. – C. 123–124.
 • Тимошенко Н. М., Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Петречко І. Р. Імовірнісно-статистичний метод визначення впливу подачі на коефіцієнт усадки стружки при точінні // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, Краматорськ, 2018. – 2018. – C. 183–184.
 • Kryvyi P., Volodymyr D., Tymoshenko N., Maruschak P., Nugaras J., Prentkovskis O. Probability-statistical estimation method of feed influence on As-turned finish of steels and non-ferrous metals [Electronic resource] // Metals — Open Access Journal. – 2018. – Vol. 8, iss. 11. – P 965-977
 • Кучма М. І., Тимошенко Н. М. Про один ефективний метод знаходження власних векторів матриці // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26–27 грудня 2019 року. – 2020. – C. 241–246.
 • Інжиєвська Н., Кривий П. Д., Сеник А., Тимошенко Н. М. Технологія складання внутрішніх ланок приводних роликових і втулкових ланцюгів із забезпеченням кутової орієнтації згортних втулок // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Тернопіль, 25–26 листопада, 2020 р. – 2020. – C. 69–70.
 • Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Крупа В. В., Тимошенко Н. М. Метод оцінювання статичної точності кінематичних ланцюгів подач консольних фрезерних верстатів // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Плай (Карпати), 3–7 лютого, 2020 року. – 2020. – C. 103–105.
 • Кривий П. Д., Лось І., Кобельник В. Р., Петречко І., Тимошенко Н. М. Імовірнісно – статистичний метод оцінювання точності подач токарних, свердлильних і фрезерних верстатів загального призначення // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції (Суми, 25–26 листопаду 2020 року). – 2020. – C. 96–99.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 243 с.
 • Бушмакін В.М., Гануліч, В.К., Мохонько А.З., Томецька С.І., Тимошенко Н.М. та ін. Комбінаторика. – Львів: Львівська політехніка, 2002 . – 196 с.
 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф. , Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., Мандзинець І.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-64 с.
 • Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.
 • Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.,- 72 стор.
 • Кучма М.І., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функцій однієї змінної). Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011.- 48 стор.
 • М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса Математика для економістів (інтегральне числення, диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння): Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів економічних спеціальностей” / – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -44 c.
 • Тимошенко Н.М. Диференціальні рівняння. [Електронний ресурс] / Н.М. Тимошенко, М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-56/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01072.
 • Кучма М.І. Виша математика Ч.1. [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Н.М. Тимошенко. – Львів, 2016.- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14519 . E41-143-1143/2016 від 25.05.2016 p. Сертифікат № 01609.
 • Кучма М.І. Вища математика Ч.1. [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Н.М. Тимошенко. – Львів. 2016.- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14571 . Е41-143-144/2016 від 25.05.2016 p. Сертифікат № 01610.