Андрусяк Іванна Володимирівна

Андрусяк Іванна Володимирівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

2003 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “математика”.
2010 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “математичний аналіз”.
2006 – асистент кафедри вищої математики.
2012 – старший викладач кафедри вищої математики.
2015 – доцент кафедри вищої математики.

Наукові інтереси:    цілі функції, функції аналітичні в одиничному крузі. Зростання аналітичних функцій.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Pelcharska Ivanna. On zeroes and coefficients of analytic function in the unit disc. .// International conference dedicated to the centennial of B.Ya. Levin (1906-1993). Kharkiv, August 14-17, 2006. p.31-32.
 • І.В.Андрусяк. Нулі і коефіцієнти аналітичних функцій.// Вісник НУ “ЛП”. – 2008. Вип.625, №625. – с.43-47.
 • I.V.Andrusyak, P.V.Filevych. The growth of an entire function with a given sequence of zeros. // Mat. Studii. – 2008. – V. 30, No.2. – p.115-124.
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Мінімальне зростання цілої функції із заданими нулями. // Вісник Чернів. у-ту. – 2008. – Вип. 421. – с.13-19
 • Андрусяк І.В., Шеремета М.М. Про нулі і коефіцієнти цілої функції з борелевим винятковим значенням. // Міжнародна конференція аналіз і топологія. Львів 26 травня –7 червня 2008 р. ст.59.
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Зростання цілих функцій, показник збіжності нулів яких є цілим числом. // Мат. студії. – 2009. – Т.32, №1. – с.12-20.
 • І.В.Андрусяк. Зростання цілих функцій, показник збіжності нулів яких є цілим числом. // Український математичний конгрес – 2009 (до 100-річчя від дня народження Миколи М. Боголюбова). Київ, 27-29 серпня 2009 р.
  http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/partUMC2009.html
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Зростання аналітичної функції в одиничному крузі. // Міжнародна конференція з комплексного аналізу пам’яті А.А.Гольдберга (1930-2008). Львів: 31 травня – 5 червня 2010 р. ст.70.
 • Andrusyak I.V., Filevych P.V. The growth of entire functions with a given sequence of zeroes // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 120
 • І. В. Андрусяк, П. В. Філевич Зростання цілих функцій із заданою послідовністю нулів // Abstracts. International Conference "Complex analysis and related topics". – Lviv, September 23-28, 2013. – Львів, 2013. – P. 99
 • Andrusyak I.V., Filevych P.V. Radial boundary values of lacunary power series // Карпатські матем. публікації. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 4-7.
 • Андрусяк І.В., Філевич П.В. Коефіцієнти степеневого розвинення і а-точки цілої функції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".—2014. —№ 804: Фізико-математичні науки.—C. 70—74.
 • Сухорольський М.А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Andrusiak I.V., Andrusiak R.V., Pelyushkevych O.V., Flyud O.V. The Two-Phase Problem for One Quasilinear Hyperbolic System // Azerbaijan J. of Math.—2015. – Vol. 5, No 2—P.61-78.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.
 • Андрусяк І.В., Філевич П.В. Коефіцієнти степеневого розвинення і а-точки цілої функції, яка має борелеве виняткове значення // Укр. мат. журн., 2016. – т. 68, № 2. – с.147–155.
 • Andrusyak, I.V., Filevych, P.V. Coefficients of Power Expansion and a-Points of an Entire Function with Borel Exceptional Value // Ukr Math J (2016) 68: 159–170.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра з тонким покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії / Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки» (28-30 серпня 2017 року, Київ, Україна). – С. 65 // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки» (28-30 серпня 2017 року, Київ, Україна). – 2017. – C. 65.
 • Sukhorolsky M., Andrusyak I., Kolyasa L. Systems of powers of conformal mappings and conjugate systems of functions // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 3–20.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. Побудова розв'язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2017. – № 3. – С. 157–160.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2018. – Вип. 17. – С. 123–133.
 • Андрусяк І. В., Бродяк О. Я. Системи біортогональних нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип. 17. – С. 93–97.
 • Мусій Р. С., Наконечний А. Й., Шиндер В. К., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я. Методика побудови розв’язку двовимірної задачі електродинаміки для електропровідного тіла з плоскопаралельними межами за дії зовнішнього нестаціонарного електромагнітного поля // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2019. – Вип. 20. – С. 40–50.
 • Лазько В. А., Мачуга О. С., Лозбень В. Л., Андрусяк І. В., Орищин О. Г. Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2020. – Вип. 30. – С. 55–61.
 • Malanchuk O., Vistak M., Politanskyi R., Andrusyak I. Analysis of a Mathematical Model of Plate Structures Oscillations in MEMS // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 13–16.
 • Filevych Petro, Andrusyak Ivanna. The minimal growth of entire functions with given zeros along unbounded sets // Математичні студії. – 2021. – Vol. 54, iss. 2. – P. 146–153.
 • Kravets P., Lytvyn V., Vysotska V., Burov Y., Andrusyak I. Game task of ontological project coverage // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2851: Proceedings of the 2nd International workshop IT project management (ITPM 2021). Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 16-18, 2021. – Р. 344–355.
 • Андрусяк І. В., Алєксєєв В. І., Івасик Г. В. Application of artificial locust swarm routing algorithm for VFR flights planning // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 4. – P. 124–127.

 

Навчальні посібники:

 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.
 • Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних): Навчальний посібник: приклади та задачі. – Львів: "Растр-7", 2016. – 256 с.
 • П.І. Каленюк, З.М. Нитребич, Р.М. Тацій, Ю.К. Рудавський, І.В. Андрусяк, І.О. Бобик, І.М. Зашкільняк, І.Я. Олексів, М.Ф. Стасюк Збірник задач з диференціальних рівнянь: Навч. посібник / за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—236 с.
 • Nytrebych Z. , Andrusyak I., Brodyak O. Algebra for foreign students: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 112 c.
 • Андрусяк І. В., Орищин О. Г., Бродяк О. Я., Філевич П. В., Лозбень В. Л. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення: навчальний посібник. – Львів: "Растр-7", 2021. – 244 c.

 

Методичні розробки:

 • Кратні інтеграли: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей / Укл.: Р.С.Мусій, М.А.Сухорольський, С.І.Томецька, Д.М.Білонога, О.Г.Орищин, В.М.Гук, Й.Р.Желізняк, І.В.Андрусяк, О.Я.Бродяк, О.М.М’яус. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 36c.
 • Теорія ймовірностей та випадкові процеси: Індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спецiальностей / Укл.: М.І.Вовк, І.М.Зашкільняк, В.К.Іванел, З.І.Крупка, І.Й.Куриляк, Є.М.Луцев, І.Я.Олексів, М.І.Сорокатий, Н.М.Тимошенко, Н.В.Бугрій, І.В.Андрусяк, І.П.Кшановський – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 75c.
 • Ряди: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей / Укл.: П. І. Каленюк, Л. В. Гошко, С. І. Томецька, М. І. Сорокатий, О. Я. Бродяк, О. М. М’яус, І. В. Андрусяк. – Львiв. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 48 c.
 • Перетворення Фур’є. Операційне числення: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей / Укл.: Д. В. Уханська, М. І. Сорокатий, Р. І. Квіт, М. І. Кучма, О. Я. Бродяк, В. М. Гук, І. В. Андрусяк. – Львiв. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 84 c.
 • Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функції однієї змінної): Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей / Укл.: М.І.Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 46 c.
 • Математика для економістів (інтегральне числення, диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння): Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів економічних спеціальностей” /Укл.: М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -44 c.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, М'яус О.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 96 c.