Жидик Уляна Володимирівна

Жидик Уляна Володимирівна
кандидат фізико-математичних наук,
доцент

 

Наукові інтереси: Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Николишин М. М., Жидик У.В. Дослідження термопружного стану неоднорідних анізотропних пластинок. Мат. проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х томах. – Львів, 2006. – Т.1. – С. 146-149.
 • Жидик У.В. Дослідження температурних напружень в ортогонально армованих шаруватих анізотропних циліндричних оболонках. Прикл. проблеми мех. і мат. – 2006. – Вип. 4, – С.139-145.
 • Жидик У.В., Николишин М. М. Варіаційні постановки задач взаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок. Мат. методи та фіз.-мех. поля – 2007. -Т. 50, №4. – С. 94-103.
 • Жидик У.В., Николишин М.М. Термоупругость неоднородных анизотропных пологих оболочек двоякой кривизны. Труды ИППММ НАН Украины. – 2007.- Вып.14. – С.131-138.
 • Жидик У.В. Динамічна поведінка шаруватих анізотропних пологих оболонок при раптовому нагріві. Актуальні проблеми мех. суц. серед. і міцності конструкцій: міжн. наук-тех. конф. пам’яті акад. НАН України В. І. Моссаковського, 17-19 жовтня 2007р.: тези доп. – Дніпропетр. ДНУ, 2007. – С. 251-253.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок. Фіз.-хім. мех. матеріалів. – 2008. –Т. 44, №2.- С. 33-40.
 • Жидик У.В. Динаміка термопружних шаруватих композитних пологих оболонок і пластин. Сучасні проблеми механіки та математики: у 3-х томах: міжнар. наук. конф., 25-29 травня 2008р. – Львів, 2008.-т.2.- С.138-139.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Нестаціонарна реакція шаруватої композитної циліндричної оболонки на раптовий нагрів. Вісник Донецького ун-ту. Сер.А. Природничі науки. 2008. №1.С.157-160
 • Жидик У.В. Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки. Машинознавство. 2008. – №4 (130). – С.15-21.
 • Жидик У.В. Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кан. фіз.-мат наук. – Львів. – 2009. – 20 с.
 • Флячок В.М., Жидик У.В. Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження. Наукові записки. Наук.-техн. збірник УАД. – 2009. – Вип.1(15). – С. 80-84.
 • Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Розрахунок шаруватих анізотропних циліндричних оболонок на дію локальних температурних джерел. Сучасні проблеми механіки. Тези доп. Міжнар. наук. конф. 7-9 грудня 2009р. Львів. 2009. – С. 36.
 • Жидик У., Николишин М., Флячок В. Розрахунок термопружного стану шаруватої при локальному нагріванні джерелами тепла. // Вісник Львівського Національного університету ім. І. Франка. Серія механіко-математична – 2010. – Вип. 73. – С. 71-76.
 • Кушнір Р., Николишин М., Жидик У., Флячок В. Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями. // Доп. НАН України. Механіка. – 2010. – № 11.– С. 45-50.
 • Кушнір Р.М., Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. До теорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – т. 54, № 4. – С. 7-14
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Температурні поля в пологих оболонках шаруватої структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 1 (31). – С. 94–97.
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Термопружний згин шаруватих анізотропних пластин симетричної структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 2 (32). – С. 77–81.
 • Кушнір Р. М., Жидик У. В. Температурні напруження у функціонально градієнтній циліндричній оболонці // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 56–65.
 • Жидик У. В. Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2018. – Вип. 16. – С. 119–125.
 • Musii R. S., Melnyk N. В., Dmytruk V. A., Zhydyk U. V. Technological forecast of bearing capacity and properties of contact connection of bimetalic hollow spheres under electromagnetic pulses action // Mathematical Modeling and Computing. – 2020 – Vol. 7. № 1. – P. 79-87
 • Musii R. S., Zhydyk U. V., Drohomyretska K. T., Melnyk N. B., Kushka B., Shynder V. K. Modeling and computer analysis of temperature of dental crown made of isotropic functionally gradient metal-ceramics // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 94–97.
 • Р. С. Мусій, У. В. Жидик, Н. Б. Мельник, В. К. Шиндер, О. М. М'яус, Р. А. Наконечний. Визначення і аналіз температурного поля в неоднорідній анізотропній оболонці за локального нагріву // Прикладні питання математичного моделювання. – 2021. – Т. 4, № 2.2. – С. 137–148.
 • Мусій Р. С., Жидик У. В., Мельник Н. Б., Шиндер В. К., М'яус О. М., Наконечний Р. А. Температурне поле в шаруватій анізотропній циліндричній оболонці за локального нагріву // XXII Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ-2021 : збірка матеріалів конференції, 13-17 вересня 2021 р., Херсон. – 2021. – C. 61.
 • Kushnir R., Zhydyk U., Flyachok V. Thermoelastic analysis of functionally graded cylindrical shells // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2021. – Vol. 254, iss. 1. – P. 46–58.
 • Bozhenko B., Drohomyretska K., Zhydyk U., Oryshchyn O., Shayner A. Mathematical methods for determining the temperature field preheated to a set temperature of an inhomogeneous isotropic cylindrical shell // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 36–37.
 • Zhydyk U., Kushka B., Musii R., Svidrak I., Stanik-Besler A. Determination and investigation of the temperature field in an orthotropic layered cylindrical shell of a regular symmetric structure with its local heating by convective heat exchange // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 38.

 

Навчальні посібники:

 • Мусій Р. С., Нитребич З. М., Жидик У. В., Млинко О. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. : навчальний посібник. – Львів: Растр-7, 2020. – 248 c.
 • Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.

 

Методичні розробки:

 • Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 48с.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014 р., -87 стор.