Кшановський Іван Павлович

Кшановський Іван Павлович
кандидат фізико-математичних наук

 

Наукові інтереси: Дослідження властивостей мероморфних функцій та побудова аналога неванлінівської теорії розподілу значень у двозв'язних областях.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Кшановський І.П. Зростання аналітичних у виколотій площині функцій скінченного lambda – типу . //Математичний вісник НТШ. – 2007, том 4. -С. 152-162.
 • Кшановський І.П. Аналітичні в крузі з проколеним центром функції з обмеженою неванлінновою характеристикою . // Вісн. Львів. ун-ту. – 2007, вип. 67. -С. 166-175.
 • Кшановський І.П. Одна екстремальна двопараметрична задача для мероморфних у проколеній площині функцій. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, сер. Фіз.-мат. науки. – 2008, № 625.- С.35 -42.
 • Кшановський І.П. Мероморфні у крузі з проколеним центром функції з обмеженою двопараметричною характеристикою // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2010. – № 687. – С. 122-125.
 • О.В. Веселовська, І.П. Кшановський Формула для логарифмічної похідної мероморфної в кільці функції // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2012. – № 740. – с. 13-18
 • Кшановський І.П. Граничні значення аналітичних, обмежених у кільцях функцій // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки" – 2012. – № 740. – с. 19-24
 • Кшановський І. П. Критерій скінченності lambda-типу аналітичних в проколеній площині функцій // Вісник НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4(978). – С. 164-171.
 • І.П. Кшановський, Г.В. Івасик Про мажоранти зростання аналітичних у проколеній площині функцій // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2014. – № 7. – С. 76-84
 • Кшановський І.П., Пирч Н.М. Про ізоморфну класифікацію вільних обєктів над просторами з топологією розбиття // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 122.
 • Зеліско М.М., Кшановський І.П., Пирч Н.М. Про вивчення рекурентних співвідношень // II Міжнар. наук.–практ. конф. "Математика в сучасному технічному університеті", 20-21 грудня 2013 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2013. – С. 164-165.
 • М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Національного університету 'Львівська політехніка'. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 • Зеліско М.М., Кшановський І.П., Пирч Н.М. Використання рекурентних співвідношень для вивчення попиту і пропозиції // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали III Міжнародної наук.-практ.конф.(Київ 25—26 грудня, 2014 р.). – К.: НТУУ "КПІ", 2015. – C. 31—33.
 • Kshanovskyi I., Pyrch N., Zelisko M. On linear extenders and linear homeomorphisms of function spaces // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 85.
 • Зеліско М.М. Кшановський І.П., Пирч Н.М. Про вивчення рекурентних співвідношень // Математика в сучасному технічному університеті. – К: НТУУ "КПІ", 2015. – 1(1) – C. 124—132.

 

Методичні розробки:

 • Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.,- 72 стор.
 • І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, М'яус О.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 96 c