Івасик Галина Володимирівна

Івасик Галина Володимирівна
кандидат фізико-математичних наук

 

Наукові інтереси:

  Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008 p.. Київ). – Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга”, 2008. – ст. 427
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортного оператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38.
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса для транспортного оператора. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2009. № 625. – с 30-36.
 • Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортного рівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 173
 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 46-52
 • І.П. Кшановський, Г.В. Івасик Про мажоранти зростання аналітичних у проколеній площині функцій // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2014. – № 7. – С. 76-84
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Оператор Гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2014. – № 17. – С. 94-99
 • М.А. Сухорольський, В.В. Достойна, Г.В. Івасик Розвязки рівняння Гельмгольца в комплексних областях //Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/4 (71). – С. 10-15
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Особливості підсумовування розбіжних тригонометричних та степеневих рядів // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 183-185.
 • Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 16-17.
 • М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, І.М. Зашкільняк, Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ – 2014 –№ 3(50) – С. 31-33.
 • М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Національного університету 'Львівська політехніка'. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 • Сухорольський М.А., Достойна В.В., Івасик Г.В. Розв'язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2014. — 5/4 (71) — C.10—15.
 • Зеленяк В.М., Бродяк О.Я., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв'язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 • Ivasyk H. Summation of trigonometric series by methods with power multiplier // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 22. – С. 60-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2015_22_8.
 • Івасик Г. В., Желізняк Й. Р. Динамічні задачі дифузії методом конформних // Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 19–20 трав. 2016 р., Київ / НТУУ "КПІ". – Київ, 2016. – Т. 3. – С. 124–126.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. – P. 20–22.
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.

 

Методичні розробки:

 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • П.І. Каленюк, Б.Б. Пахолок, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної (част.2. Визначений інтеграл). Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів інженерно-технічних та хімічних спеціальностей, – Львів: Вид.-во "Львівська політехніка", – 2014р. – 56с.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.