Клапчук Мирослава Іванівна

Клапчук Мирослава Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

2000 — закінчила фізичний факультет ЛНУ (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик.
2001-2002—стажист-дослідник Національного університету “Львівська політехніка”, участь у держбюджетній НДР.
2002– 2005 — аспірант Національного університету “Львівська політехніка”.
2005— асистент кафедри вищої математики.
2007 — захист дисертаційної роботи “Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах” (науковий керівник — проф. Рудавський Ю.К.) на здобуття наукового ступеня канд. фіз.–мат. наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика.
2013 р.— старший викладач кафедри вищої математики.
2015 р.— доцент кафедри вищої математики.

Наукові інтереси:   квантова механіка, фізика конденсованих систем.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Tsimbota M.I. Electronegative impurity states in structural disordered systems. // Abstracts of XVI YSC of PMI of NASU, p. 13, Lviv, May 16-18, 2001.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Клапчук М.І. Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах.– Львів, 2002. – 26с. – (Препр. / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем: ICMP-02-13 U).
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Модельний псевдопотенціал взаємодії електронів з негативними іонами. – Львів, 2002. – 18с. – ( Препр. / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем: ICMP-02-24 U).
 • Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Model pseudopotential of electron-negative ion interaction // Conden. Matter Phys. – 2003. – 6, №4(36), – P. 611-628.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Дослідження домішкових станів в рідких лужних металах // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Шості Боголюбовські читання", ст. 194, Чернівці, 26-30 серпня 2003.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Електронегативні домішки в рідких лужних металах // Матеріали II Міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", присвяченої 70-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака, ст. 24-25, Львів, 14-16 жовтня 2003.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Стани електронегативних домішок в рідкому лужному металі // Журнал фізичних досліджень.—2004. — т. 8, № 4.— С. 352-364.
 • Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Solvation free energy of isolated impurity in simple liquid metal // Укр. фiз. журн. — 2005. —т. 50, №11. — С. 1308-1315.
 • Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Electronegative impurity states in liquid alkali metals // 3 rd International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, p. 28, Kyiv, May 27-31, 2005.
 • Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Influence of the structural disorder on impurity states in liquid metal // Statistical physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine, p. 109, Lviv, August 28-30, 2005.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Вплив структурного безладу на зарядові та магнітні стани домішки: Препринт ІСМР-06-19 U-Львів: ІФКС НАН України, 2006. – 19 с.
 • Klapchuk M.I., Ponedilok G.V. Magnetic properties of spherical quantum dot // Тези доп. 4 Conference. “Statistical Physics: Modern trends and applications”. – Lviv, July 3-6, 2012. – P. 122
 • Клапчук М., Понеділок Г. Електронні стани сферичної квантової точки в самоузгодженому потенціалі // Тези доп. наук. конф. “Нові напрямки у фізиці та астрофізиці”. – Львів, 15-16.03, 2012. – C. 11-12
 • Г.В. Понеділок, М.І. Клапчук Одноелектронні стани осциляторно-кулонівськоі моделі квантової точки // Журнал фізичних досліджень – 2012. – т. 16, № 3 (2012) 3702(7 с.). – С.3702-1–3702-7.
 • G.V. Ponedilok, M.I. Klapchuk Magnetic states of single impurity in disordered environment // Condensed Matter Physics, – 2013. – Vol. 16, No 3. – P. 33705:1-11.
 • Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Стаціонарні стани квантової точки в магнітному полі // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 121-130
 • Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Спектр і хвильові функції квантової точки у зовнішньому магнітному полі // Proceedings of first international workshop: Actual Problems of Fundamental Science (Dedicated to the 75-th anniversary of Prof. I.D. Olekseyuk).— Lutsk, May 30 – June 3, 2015. – P. 184-190.
 • Ivashchyshyn F.O., Grygorchak I.I., Klapchuk M.I. Impedance anisotropy and quantum photocapacity of bio / inorganic clathrates InSe <histidine> and GaSe <histidine> // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2015. – V. 18, No 3, – P. 362-366.
 • Ivashchyshyn F., Grygorchak I., Klapchuk M. I., Kulyk O. Influence of hierarchical architecture of supramolecular assemblies, synthesized in system InSe β-cyclodextrin FeSO4 , on their properties and practical application // Journal of Applied Physical Science International. – 2016. – Vol.7, № 3. – P. 155–161.
 • Drohomyretska K., Kalenyuk P. I., Klapchuk M. I., Ponedilok G. V. An overview of Calculus course – content, tools, and methods // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 28.
 • Ponedilok G. V., Klapchuk M. I. Localized states in amorphous metals // Joint conferences on advanced materials and technologies : abstract book : 14th Conference on functional and nanostructured materials – FNMA’17, 17th International conference on physics of disordered systems – PDS’17 (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). – 2017. – P. 125–126.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.
 • Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. Mathematical modeling of stationary thermoelastic state in a half-plane containing a periodic system of cracks due to periodic local heating by a heat flux // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5. No. 3/4. – P. 16-24.
 • Клапчук М. І. Ґраткова модель міжіонної взаємодії у вузьких циліндричних нанопорах суперконденсаторів // Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Луцьк, Світязь, 01–05 червня 2019 року, присвячено пам’яті Анатолія Вадимовича Свідзинського. – 2019. – C. 50–53.
 • Klapchuk M. Oscillating magnetoconductivity in layered compound in presence of quantizing magnetic field // Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали : матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Луцьк–Світязь, 25–29 червня, 2020 р.). – 2020. – C. 120–122.
 • Klapchuk M., Ivaschyshyn F.O. Giant magnetoresistance effect in InSe〈β-CD〈FeSO4〉〉clathrate // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 322–333.
 • Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. I. Mathematical modeling of elastic state in a three-component plate containing a crack due to the action of unidirectional tension // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2020. – Vol. 6, № 3/4. – P. 20–26.
 • Musii R., Veselovska O., Drohomyretska K., Klapchuk M. I. Construction of solution of the initial-boundery problem of electrodynamics for a three-layer electrically conductive plate // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of IV International scientific and practical conference Tokyo, Japan 10–12 November 2021. – 2021. – C. 187–190.
 • Veselovska O., Dostoina V., Klapchuk M. I. Properties of the second-kind Chebyshev polynomials of complex variable // Researches in Mathematics. – 2021. – vol.28 No2. – P. 35–50.
 • Shakhovska N., Droniuk I., Shpak Z., Klapchuk M. I. An empirical investigation of pandemic impact on IT students' educational schedule // IFIP Advances in Information and Communication Technology. – 2021. – Vol. 616 : 1st IFIP TC 5 International сonference on сomputer science protecting human society against epidemics, ANTICOVID 2021, Virtual, Online, 28 June 2021 – 29 June 2021. – P. 35–40.

 

Навчальні посібники:

 • Дрогомирецька Х.Т., Каленюк П.І., Клапчук М.І., Понеділок Г.В. Математичний аналіз функцій дійсної змінної: навчальний посібник.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—592 с.
 • Дрогомирецька Х. Т., Каленюк П. І., Клапчук М. І., Понеділок Г. В. Introduction to calculus: basic of logic and set theory: навчальний посібник,– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 180 c.
 • Мусій Р. С., Орищин О. Г. , Зашкільняк І. М., Клапчук М. І. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: навчальний посібник. – Львів: "Растр-7", 2018. – 250 c.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.-28 с.
 • Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.
 • Костробій П.П., Уханська Д.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Сорокатий М.І., Клапчук, М.І., Дудник О.М. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.,- 80 c.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р.,- 80 стор.
 • Веселовська О.В., Мусій Р.С., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т, Квіт Р.І., Швець Л.П., Клапчук М.І., Гіссовська Н.Б. Вища математика (математичний аналіз), част.2. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей,- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р., -42 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 80с.
 • Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 48с.
 • Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014 р., -87 стор.
 • Костробій П.П., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Клапчук, М.І., Сорокатий М.І. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2015 р.,- 80 c.