Коляса Любов Іванівна

Коляса Любов Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

 

Наукові інтереси: Комплексний аналіз. Властивості логарифмічної похідної мероморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності і їх застосування.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Мохонько А.3., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ “Львівська політехніка”.-2007, № 601. – С. 43-45.
 • Chyzhykov I. F., Kolyasa L. I. Logarithmic derivative estimates for subharmonic functions. // Matematychni Studi’i. -2008, vol. 30, № I, p. 22- 30.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates of the logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmic singularity in the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008) – Матеріали конференції. – С 740.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmic derivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinity and their applications. // Matematychni Studii. -2007, vol. 28, № 2. – p. 151-161.
 • Kolyasa L.I., Chyzhykov I.E. Logarithmic derivative estimate for subharmonic functions // Abstracts / International Conference Analysis and Topology, Lviv, May 26 – June 7, 2008, p. 28.
 • Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 • Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами // Дифференциальные уравнения. Минск – 2009. – т. 45, №8.-с. 1102-1007
 • Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Фізико-математичні науки”.-2009, №643, с 15-23.
 • L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphic solutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the linear differential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 25
 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2011.– № 696. – С. 7-10.
 • Kolyasa L.I., Mokhon'ko A.Z., Mokhon'ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 • Сухорольський М.А. Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 2. – С. 98-103.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Моделювання двовимірного термопружного стану в пластині з тріщиною і складеним двокомпонентним включенням // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми термомеханіки", Львів, 22–24 вересня. – 2016. – С. 165–166.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Моделювання термопружного двовимірного стану у кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиною // Сьома міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 80–81.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.

 

Навчальні посібники:

 • Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних): Навчальний посібник: приклади та задачі. – Львів: "Растр-7", 2016. – 256 с.
 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 1. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.) / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 185 с. – Бібліогр.: с. 185. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651

 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 2. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.)/ Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003

 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 

Методичні розробки:

 • Кучма М.І., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функцій однієї змінної). Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011.- 48 стор.
 • М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса Математика для економістів (інтегральне числення, диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння): Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів економічних спеціальностей” / – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -44 c.
 • П.І. Каленюк, Б.Б. Пахолок, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної (част.2. Визначений інтеграл). Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів інженерно-технічних та хімічних спеціальностей, – Львів: Вид.-во "Львівська політехніка", – 2014р. – 56с.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • А.Ф. Обшта Вища математика. Ч.4. [Електронний ресурс] /А.Ф. Обшта, М.І. Кучма, Л.І.Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-55/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01071.
 • Тимошенко Н.М. Диференціальні рівняння. [Електронний ресурс] / Н.М. Тимошенко, М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-56/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01072.
 • Лозбень В.Л. Виша математика Ч.З. (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики). [Електронний ресурс] / Лозбень В.Л., Кучма М.І., Коляса Л.І. – Львів, 2016- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12661 . E41-143-100/2016 від 12.02.2016 р. Сертифікат №01422.
 • Кучма М.І. Виша математика. Ч. 1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія). [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів. 2016.-Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13448 . E41-143-99/2016 від 12.02.2016р. Сертифікат №01421.