Коляса Любов Іванівна

Коляса Любов Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси: Комплексний аналіз. Властивості логарифмічної похідної мероморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності і їх застосування.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Мохонько А.3., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ “Львівська політехніка”.-2007, № 601. – С. 43-45.
 • Chyzhykov I. F., Kolyasa L. I. Logarithmic derivative estimates for subharmonic functions. // Matematychni Studi’i. -2008, vol. 30, № I, p. 22- 30.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates of the logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmic singularity in the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008) – Матеріали конференції. – С 740.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmic derivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinity and their applications. // Matematychni Studii. -2007, vol. 28, № 2. – p. 151-161.
 • Kolyasa L.I., Chyzhykov I.E. Logarithmic derivative estimate for subharmonic functions // Abstracts / International Conference Analysis and Topology, Lviv, May 26 – June 7, 2008, p. 28.
 • Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 • Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами // Дифференциальные уравнения. Минск – 2009. – т. 45, №8.-с. 1102-1007
 • Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Фізико-математичні науки”.-2009, №643, с 15-23.
 • L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphic solutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the linear differential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 25
 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2011.– № 696. – С. 7-10.
 • Kolyasa L.I., Mokhon'ko A.Z., Mokhon'ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 • Сухорольський М.А. Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 2. – С. 98-103.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Моделювання двовимірного термопружного стану в пластині з тріщиною і складеним двокомпонентним включенням // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми термомеханіки", Львів, 22–24 вересня. – 2016. – С. 165–166.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Моделювання термопружного двовимірного стану у кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиною // Сьома міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 80–81.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.
 • Baranetskij Y. O., Kolyasa L. I. Properties of the problem with Samarsky-Ionkin boundary conditions for the diferential equations with involution // Young scientists on diferential equations and applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky : book of abstracts 5th International conference, Kyiv, 09–11 November. – 2016. – P. 43.
 • Zelenyak V. M., Kolyasa L. I. Thermoelastic state of a half plane with curvilinear crack under the conditions of local heating // Materials Science [дубль palash_r_v від 2017-11-28]. – 2016. – Vol.52, № 3. – P. 315–322.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 • Baranetskij Y. O., Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I. Nonlocal boundary-value problem for the abstract second-order differential equations with operator involution // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2016. – № 1-2. – С. 4–11.
 • Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Крайова задача для диференціально-операторного рівняння другого порядку з інволюцією // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 20–26.
 • Каленюк П. І., Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Нелокальна крайова задача для оператора диференціювання парного порядку // Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Б.Й. Пташника Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь. – 2017. – Т.1, № 1. – C. 91–109.
 • Kalenyuk P. I., Baranetskij Y. O., Kolyasa L. I. The boundary value problem for the differential-operator equation of the order 2n with involution // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 36–37.
 • Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 • Каленюк П. І., Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Крайова задача для абстрактних диференціальних рівнянь з оператором інволюції // Буковинський математичний журнал. – 2017. – Т.4, № 3-4. – C. 22–29.
 • Kalenyuk P. I., Baranetskij Y., Kolyasa L. A nonlocal problem for a differential operator of even order with involution // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 38–39.
 • Kolyasa L., Mokhon’ko А. Calculation of coefficients of the equation which determines a derivative of an algebroid function // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 41.
 • Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.
 • Sukhorolsky M., Andrusyak I., Kolyasa L. Systems of powers of conformal mappings and conjugate systems of functions // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 3–20.
 • Василь Гавриш, Роман Кочан, Руслан Тушницький, Любов Коляса. Model of thermal conduction for layered elements of radio electronic systems with foreign inclusions // Intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (IDAACS) : procedings of the IEEE 9th International conference (Bucharest, September 21-23, 2017). – 2017. – C. 113–117.
 • Zelenyak, V., Kolyasa, L., Oryshchyn, O., Vozna, S., Tokar, O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies/ -2017/ – №6(7-90), pp. 4-10
 • Baranetskiy Y., Kopach M. I., Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I. The nonlocal problem for the differential-operator equation of the even order with the involution // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Том 9, № 2. – P. 109–119.
 • Зеленяк В. М., Коляса Л. І. Короткий огляд досліджень стаціонарного двовимірного термопружного стану кусково-однорідних тіл з тріщинами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 36–37.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І., Коляса Л. І. Спектральні властивості несамоспряженених крайових задач для оператора диференціювання парного порядку // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 6. – С. 739–751.
 • Havrysh Vasyl, Kolyasa Lubov, Loik Vasyl, Shkrab Roman. Determination of temperature regimes in spatial non-homogeneous elements of the radio engineering devices // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – 2018. – P. 163–164.
 • Tokar Olha, Kolyasa L., Korol M., Havryliuk S., Vovk O. Estimation of the structure of the mixed forest stands of Stryisko-Syanska verkhovyna using GIS technologies // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 183–184.
 • Kolyasa L. I., Kalenyuk P. I., Baranetskij Y. O., Kopach M. I. Nonlocal multipoint problem for ordinary differential equation of even order with involution // Математичні студії. – 2018. – Том 49 № 1. – P. 80–94.
 • Zelenyak V. M., Kolyasa L. I., Loik V. B., Synelnikov O. D. Thermoelastic state of a half-space with an edge crack under local heating conditions // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 4. – С. 72–78.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Baranetskiy Y. Investigation of temperature modes in termosensitive non-uniform elements of radioelectronic devices // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – № 3 (46). – P. 7–15.
 • Tokar Olha, Havryliuk Serhii, Korol Mykola, Vovk Olena, Kolyasa Lubov. Using multitemporal and multisensoral images for land cover interpretation with random forest algorithm in the Prykarpattya region of Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 48–64.
 • Chukhray I., Bilushchak H., Kolyasa L., Tokar O., Datsko A. Expert evaluation of consumer properties of probiotics marketed in Ukraine // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2018. – Vol. 31, No. 2. – С. 76–80.
 • Kolyasa L., Havrysh V, Loik Vasyl. Non-linear mathematical 3D model of determination of temperature field in elements of microelectronic devices // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 187–190.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Kochan R., Loik V., Kubica M. The nonlinear mathematical 2D model for the analysis of temperature regimes in thermo-sensitive layered medium with inclusions // 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. Micro and nano technologies. Space technologies and planetary science : proceedings, 2–8 July, 2018, Albena, Bulgaria. – 2018. – P. 497–501.
 • Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. Mathematical modeling of stationary thermoelastic state in a half-plane containing a periodic system of cracks due to periodic local heating by a heat flux // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5. No. 3/4. – P. 16-24.
 • Zelenyak V. M., Kolyasa L. I. Mathematical modeling of the thermoelastic state in a circular disk with a crack due to the action of the heat source // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 13–19.
 • Zelenyak V., Kolyasa L. Modeling of elastic state for two joined dissimilar semi-infinite plates with crack under the action of pressure on the shores of the crack // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 25–32.
 • Kalenyuk P., Baranetskij Ya., Kolyasa L. A nonlocal problem for a differential operator of even order with involution // Journal of Applied Analysis. – 2020. – Vol. 26, iss. 2. – P. 297–307.
 • Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. I. Mathematical modeling of elastic state in a three-component plate containing a crack due to the action of unidirectional tension // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2020. – Vol. 6, № 3/4. – P. 20–26.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Vozna S. Temperature field in a layered plate with local heating // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 3. – P. 90–94.

 

Навчальні посібники:

 • Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних): Навчальний посібник: приклади та задачі. – Львів: "Растр-7", 2016. – 256 с.
 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 1. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.) / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 185 с. – Бібліогр.: с. 185. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651

 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 2. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.)/ Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003

 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 • Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.

 

Методичні розробки:

 • Кучма М.І., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функцій однієї змінної). Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011.- 48 стор.
 • М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса Математика для економістів (інтегральне числення, диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння): Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів економічних спеціальностей” / – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -44 c.
 • П.І. Каленюк, Б.Б. Пахолок, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної (част.2. Визначений інтеграл). Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів інженерно-технічних та хімічних спеціальностей, – Львів: Вид.-во "Львівська політехніка", – 2014р. – 56с.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • А.Ф. Обшта Вища математика. Ч.4. [Електронний ресурс] /А.Ф. Обшта, М.І. Кучма, Л.І.Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-55/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01071.
 • Тимошенко Н.М. Диференціальні рівняння. [Електронний ресурс] / Н.М. Тимошенко, М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів, 2015.– Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13112 . Е41-143-56/2015 від 20.03.2015 р. Сертифікат № 01072.
 • Лозбень В.Л. Виша математика Ч.З. (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики). [Електронний ресурс] / Лозбень В.Л., Кучма М.І., Коляса Л.І. – Львів, 2016- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12661 . E41-143-100/2016 від 12.02.2016 р. Сертифікат №01422.
 • Кучма М.І. Виша математика. Ч. 1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія). [Електронний ресурс] / М.І. Кучма, Л.І. Коляса. – Львів. 2016.-Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13448 . E41-143-99/2016 від 12.02.2016р. Сертифікат №01421.
 • А.З. Мохонько, І.Я. Олексів, Р.І. Квіт, Т.М. Сало, Л.І. Коляса Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.